ARQ

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

Det finns som bekant gott om oli­ka lös­ning­ar för att sä­ker­hetsko­pi­e­ra sin Mac, där Ti­me Machi­ne sä­ker­li­gen är den som an­vänds of­tast. Dock är det långt ifrån li­ka of­ta som Ti­me Machi­ne fak­tiskt pas­sar al­la. Ett pro­gram som dä­re­mot ger dig be­tyd­ligt fler möj­lig­he­ter är Arq. Det är byggt för att sä­ker­hetsko­pi­e­ra till mol­net. Du kan an­vän­da mål som en SFTP-ser­ver, Goog­le Dri­ve, Onedri­ve, Ama­zon S3, Drop­box el­ler din egen NAS, för att ta någ­ra ex­em­pel. Sä­ker­hetsko­pi­or­na kryp­te­ras på din Mac in­nan de lad­das upp.

Mer in­for­ma­tion: www.arq­back­up.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.