Nu. Näs­tan klar. Snart!

Datormagazin - - NYHETER -

Jag har just nu li­te svårt att nå tan­gent­bor­det. Det står nå­got på gol­vet, det är i vägen. Vad det är för nå­got? Jo, mitt pro­jekt med att byg­ga en egen ro­bot­gräs­klip­pa­re. Den har stått där ett par år (!) för som van­ligt har mi­na bygg­pro­jekt en ten­dens att dra ut på ti­den. I bör­jan av för­ra som­ma­ren var den näs­tan klar, och en kväll när jag var li­te trött skul­le jag tes­ta li­te. Bat­te­ri­et kopp­la­des in, och den ma­gis­ka rö­ken kom ut från en krets i byg­get. Ajaj. Trött som jag var un­der­sök­te jag in­te när­ma­re vad som hänt ut­an kopp­la­de in bat­te­ri­et igen. Dumt, ja­visst! Och det fanns ma­gisk rök kvar, nu dök den upp från ett an­nat stäl­le. Surt sa rä­ven.

Da­gen e„er när jag var li­te pig­ga­re un­der­sök­tes missö­de­na, och då upp­täck­tes …era mo­tor­driv­kret­sar som in­te pal­lat att bat­te­ri­et kopp­lats in med fel po­la­ri­tet och in­te ba­ra släppt ut sin ma­gis­ka rök ut­an även släppt ifrån sig de­lar av IC-kret­sar­nas höl­je. Ty­piskt.

Nya kom­po­nen­ter köp­tes in och mon­te­ra­des och ett be­slut togs om att in­te läng­re an­vän­da min egen mjukvara ut­an istäl­let an­vän­da kod från det myc­ket im­po­ne­ran­de Li­am-pro­jek­tet (https://git­hub.com/sm6yvr/li­am). Be­slut togs ock­så om ej fel­vänd­nings­ba­ra bat­te­ri­an­slut­ning­ar och den lil­la men nog så vik­ti­ga de­tal­jen kal­lad säk­ring. Se­dan kom hös­ten och grä­set slu­ta­de växa. And­ra pro­jekt Šck hög­re pri­o­ri­tet och jag tänk­te att jag ha­de he­la vin­tern på mig att gö­ra klart klip­pa­ren.

Yr­va­ket tit­ta­de jag se­dan upp. Maj må­nad, grä­set väx­er för fullt. Tur att kö­pe­klip­pa­ren var i form i al­la fall.

Men nu var det bråt­tom. Mer de­lar köp­tes in, löd­sta­tio­nen gick varm, kod lad­da­des upp. Och fak­tiskt, just nu i skri­van­de stund, gjor­des ett fram­gångs­rikt test där hju­len på klip­pa­ren bör­ja­de snur­ra. På ena si­dan i al­la fall, den and­ra åter­står att kopp­la in. Så nu ska det väl snart va­ra klart, åter­står ba­ra att kopp­la in klipp­mo­torn. Och få ord­ning på bat­te­ri­mä­ta­ren. Och dis­play­en, och av­gräns­nings­ka­belsän­da­ren och … Men vän­ta nu, där kom ett an­nat in­tres­sant pro­jekt upp, mås­te Šxas nu!

Jag put­tar in gräs­klip­pa­ren un­der bor­det, gör klart den i mor­gon. För nu är den ju näs­tan klar. Nu. Näs­tan klar. Snart.

”Och fak­tiskt, just nu i skri­van­de stund, gjor­des ett fram­gångs­rikt test där hju­len på klip­pa­ren bör­ja­de snur­ra. På ena si­dan i al­la fall …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.