SMS DI­REKT FRÅN DA­TORN

Datormagazin - - LINUXEXPERTEN -

För dem som har en Android-en­het finns nu en en­kel me­tod för att skic­ka SMS från da­torn. För att an­vän­da den­na tjänst bör­jar du med att be­sö­ka https://mes­sa­ges. android.com. Det­ta får webb­lä­sa­ren att frå­ga om webb­si­dan ska få tillå­tel­se att skic­ka med­de­lan­den, nå­got du god­kän­ner. På si­dan vi­sas se­dan någ­ra kor­ta in­struk­tio­ner till­sam­mans med en QR-kod. Ef­ter det in­stal­le­rar du ap­pen Android Mes­sa­ges på mo­bil­te­le­fo­nen, en app ska­pad av Goog­le som finns till­gäng­lig i Play-bu­ti­ken. Star­ta ap­pen och ef­ter någ­ra se­kun­der vi­sas al­la di­na SMS i en lis­ta. Du ska nu ak­ti­ve­ra webb­med­de­lan­den, nå­got som görs ge­nom att öpp­na me­nyn (de tre punk­ter­na) och se­dan väl­ja ”Mes­sa­ges för webben”. Där­ef­ter klic­kar du på ”Skan­na qr-kod” och läser in ko­den från da­torskär­men.

Fun­ge­rar allt som det ska kom­mer nu QR-ko­den på da­torn att för­svin­na för att istäl­let er­sät­tas av en lis­ta med di­na SMS. Du kan nu ska­pa och skic­ka nya med­de­lan­den via da­torn, men även lä­sa och sva­ra i be­fint­li­ga kon­ver­sa­tio­ner. Na­tur­ligt­vis kan sva­ren va­ra i text­form, men det går även att läg­ga in bland an­nat de­ka­ler och bi­la­gor. Rik­tigt smi­digt!

Följ någ­ra enk­la steg och se­dan kan du skic­ka SMS via da­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.