QUICK AC­CESS POPUP 9. 0.3

Datormagazin - - PROGRAMTIPS -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7 Lad­da ned här: www.datormagazin.se/prg

Quick Ac­cess Popup ger dig snabb till­gång till fre­kvent an­vän­da ka­ta­lo­ger och pro­gram. Det är en snygg och an­vän­dar­vän­lig lös­ning för att han­te­ra ka­ta­lo­ger och pro­gram. När ap­pli­ka­tio­nen körs räc­ker det att mel­lank­lic­ka med mu­sen el­ler tryc­ka Win-W i Ut­fors­ka­ren för att få fram en pa­nel med oli­ka gen­vä­gar. Det ƒnns stan­dardgen­vä­gar, men du får full fri­het att an­pas­sa eer eget be­hov. Det­sam­ma gäl­ler för snabb­kom­man­do­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.