AVIRA SOFT­WA­RE UPDATER 2. 0.5.2809

Datormagazin - - PROGRAMTIPS -

Li­cens: Fre­e­wa­re Sys­tem­krav: Win­dows 10/8/7 Lad­da ned här: www.datormagazin.se/prg

Du får med Avira So„wa­re Updater hjälp att hål­la di­na pro­gram och driv­ru­ti­ner upp­da­te­ra­de. Många pro­gram har dock eg­na funk­tio­ner för att han­te­ra det­ta. Gra­tis­ver­sio­nen vi­sar re­klam men har an­nars bra funk­tio­na­li­tet, så det kan va­ra värt att ut­vär­de­ra på egen hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.