ED­GE DRAR KRAFT

Datormagazin - - WINDOWSEXPERTEN - ROGER

Hur kom­mer det sig att Micro­soft Ed­ge drar kraft från fru­gans da­tor, men in­te på min? Det gäl­ler sär­skilt vid start men kan ibland även öka på nytt li­te vid ut­nytt­jan­de. Den ham­nar o a runt 50 pro­cent och på skärm­dum­pen är det den lo­ka­la tid­ning­en som är den störs­ta bo­ven.

Det blir in­te sam­ma höga pro­cent­tal på min. Har jag sam­ma fli­kar up­pe lig­ger min på 2–4 pro­cent i pro­ces­sorut­nytt­jan­de. To­talt är pro­ces­sorn of­ta up­pe i 98 pro­cent, vil­ket na­tur­ligt­vis gör da­torn seg.

Ett an­nat pro­gram som bi­drar till det höga kra ut­ta­get är ”NET run­ti­me op­ti­mi­za­tion ser­vice” (jag tror det fanns en va­ri­ant med 32 bit ock­så), åt­minsto­ne vid start.

Ska jag by­ta mo­der­kort och pro­ces­sor för bätt­re pre­stan­da? Det är ju en li­te ål­der­dom­lig pro­ces­sor, så jag an­tar att mo­der­kor­tet ock­så be­hö­ver by­tas.

Jag an­tar att din da­tor har mer re­sur­ser än din hust­rus? Micro­so— Ed­ge är gans­ka krä­van­de jäm­fört med and­ra webb­lä­sa­re, så or­sa­ken kan kans­ke lig­ga i en sva­ga­re da­tor. Har du pro­vat med nå­gon an­nan webb­lä­sa­re och sam­ma si­dor för att ha nå­got att jäm­fö­ra med?

.Net är en vik­tig del av myc­ket av Micro­softs mjukvara. En­ligt dem själ­va ska den process du näm­ner ba­ra kö­ras e—er en upp­da­te­ring av .Net och se­dan av­slu­tas när op­ti­me­ring­en är klar. Fort­sät­ter den att kö­ras är det för­mod­li­gen fel på en el­ler ˜era sy­stem ler. Bör­ja då med att avinstal­le­ra allt som har med .Net att gö­ra. Kör se­dan en sy­stem ls­kon­troll i Kom­man­do­tol­ken: sfc /scan­now

Låt pro­gram­met re­pa­re­ra even­tu­el­la fel. Installera dä­re—er .Net på nytt.

Visst kan det va­ra idé att upp­gra­de­ra en gam­mal da­tor. Som du sä­ger kan du nog in­te hit­ta en bätt­re pro­ces­sor till ett gam­malt mo­der­kort, så det blir att by­ta bå­da och då mås­te du nog räk­na med att även kö­pa nya min­nen. Gör en kal­kyl om det verk­li­gen lö­nar sig, el­ler om det in­te blir mer eko­no­miskt att kö­pa en ny da­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.