FLYT­TA ONEDRI­VE

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - BO VÄSTERSTJÄ­RNA

Onedri­ve är bra, men mås­te den lig­ga på C-dis­ken? Jag har en stor D-disk och vill gär­na ha Onedri­ve syn­lig där i stäl­let.

Det är in­te helt up­pen­bart hur det­ta går till, men det är in­te sär­skilt svårt.

Hö­gerk­lic­ka på Onedri­ve­i­ko­nen i Ak­ti­vi­tets­fäl­tet och välj In­ställ­ning­ar. På fli­ken Kon­to, klic­ka på ”Ta bort län­ken till da­torn”. Bekrä­a med ”Ta bort län­ken till kon­tot”. Fönst­ret ”Kon‚gu­re­ra Onedri­ve” dy­ker upp, men strun­ta i det för ögon­blic­ket.

An­vänd Ut­fors­ka­ren och na­vi­ge­ra till map­pen C:\Users\ An­vän­dar­namn\OneDri­ve. Mar­ke­ra map­pen och välj ”Flyt­ta till” i me­ny­ra­den. Klic­ka på ”Välj plats”. Blädd­ra fram den en­het el­ler mapp där du vill ha Onedri­ve och klic­ka på Flyt­ta.

När flyt­ten är klar (tidsåt­gång­en be­ror på hur myc­ket da­ta det hand­lar om), gå till­ba­ka till ”Kon‚gu­re­ra Onedri­ve” och logga in. När du får upp ”Det här är din Onedri­ve­mapp”, klic­ka på ”Änd­ra plats”, blädd­ra fram din mapp och klic­ka på ”Mar­ke­ra mapp”. Du får en var­ning om att det re­dan ‚nns ‚ler i map­pen. Klic­ka på ”An­vänd den här plat­sen”.

Klic­ka på Näs­ta. Se­dan mås­te du pi­na dig ige­nom li­te an­vänd­nings­in­struk­tio­ner för Onedri­ve tills du kom­mer till ”Öpp­na min Onedri­ve-mapp”. Klic­ka och du är klar.

Det är in­te helt själv­klart hur man flyt­tar lag­ring­en för Onedri­ve till en an­nan en­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.