DYNAMISK DNS

Datormagazin - - WINDOWSEXPERTEN - JO­HAN A

Jag är ute e er att kon gu­re­ra en dynamisk DNS för att kun­na kom­ma åt mi­na över­vak­nings­ka­me­ror och li­te an­nat. Jag be­hö­ver an­ting­en få en rik­tig IP-adress, vil­ket min in­ter­net­le­ve­ran­tör in­te kom­mer att vil­ja ge mig, el­ler kö­ra den­na om­väg.

Kan ni re­kom­men­de­ra nå­gon DDNS-tjänst? Jag har tit­tat på någ­ra och har ett prov­kon­to hos NO-IP. Jag har lyc­kats installera och har även fått rätt på rou­terns in­ställ­ning. Dock är jag in­te sä­ker på vil­ka in­ställ­ning­ar som ska an­vän­das för portvi­da­re­be­ford­ran på min router.

Din in­ter­net­le­ve­ran­tör ger dig nog en rik­tig IP-adress, det är ba­ra det att det är en dynamisk adress, in­te en sta­tisk. Det nns dock en li­ten risk att du har en adress som in­te är o ent­lig och då kom­mer dynamisk DNS in­te att fun­ge­ra. Till ex­em­pel Bahn­hof an­vän­der det­ta sy­stem för att spa­ra på IP-adres­ser. Men det är ba­ra att kon­tak­ta sup­por­ten, så änd­rar de.

Med dynamisk DNS får du en in­ter­ne­t­a­dress som pe­kar på den IP-adress som du för till­fäl­let har. Det in­ne­bär att ett pro­gram mås­te kö­ras i en router el­ler da­tor i ditt nät­verk för att stän­digt hål­la tjäns­ten upp­da­te­rad med din ak­tu­el­la IP­a­dress.

Av de al­ter­na­ti­ven är rou­tern, el­ler en NAS, bäst, eƒersom enheten all­tid mås­te va­ra igång. Kon­trol­le­ra om rou­tern har den möj­lig­he­ten, som in­te har nå­got med portvi­da­re­be­ford­ran att gö­ra. Många rout­rar stö­der tjäns­ter som NO-IP och många till­han­da­hål­ler en egen tjänst för dynamisk DNS, vil­ket är än­nu bätt­re. Det gäl­ler till ex­em­pel Asus och Net­gear och sä­kert †er.

För att kom­ma åt enheter i nät­ver­ket ut­i­från kan du dä­re­mot be­hö­va vi­da­re­be­ford­ra por­tar. Det vill sä­ga om in­te en­he­ter­na stö­der UPnP, vil­ket många ka­me­ror gör, och du har det ak­ti­ve­rat i rou­tern. Finns in­te stöd för UPnP kan du i en­he­ter­nas do­ku­men­ta­tion ta re­da på vil­ka por­tar som an­vänds. Det är ock­så van­ligt att det nns möj­lig­het att själv väl­ja öns­kad port i en­he­tens in­ställ­ning­ar.

Många rou­ter­till­ver­ka­re till­han­da­hål­ler en egen tjänst för dynamisk DNS. Då skö­ter enheten om det­ta au­to­ma­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.