STICKY PASSWORD PREMIUM 8

Datormagazin - - GRATIS FULLVERSION - AV HENRIK KALLING

Sticky Password ser till att du ald­rig glöm­mer di­na in­logg­nings­upp­gif­ter el­ler fal­ler för fres­tel­sen att an­vän­da enk­la lö­senord. Lä­sa­re av Datormagazin får en pre­nu­me­ra­tion som lö­per över ett år, till ett vär­de av cir­ka 290 kro­nor.

Sticky Password är en svit av pro­duk­ter för mo­bil­te­le­fo­ner och da­to­rer som lå­ter dig spa­ra in­logg­nings­upp­gi er, fre­kvent an­vän­da for­mu­lär­upp­gi er och an­nat. Det­ta på ett sätt som bå­de hål­ler upp­gif­ter­na säk­ra och sam­ti­digt en­kelt till­gäng­li­ga. Den­na må­nads fullversion ger dig till­gång till al­la möj­lig­he­ter un­der ett års tid, då li­cen­sen gäl­ler Pre­mi­u­ma­bon­ne­mang­et med stöd för Win­dows, Mac OS, IOS och Android.

Di­na lö­senord spa­ras med AES-256-kryp­te­ring och du an­vän­der se­dan ett hu­vud­lö­senord för att kom­ma åt allt. Det­ta hu­vud­lö­senord är ock­så det en­da lö­senord som du be­hö­ver läg­ga på min­net.

Lös­ning­en finns för så­väl Mac och PC som mo­bi­la enheter med IOS el­ler Android. Skul­le nå­gon av en­he­ter­na ha stöd för in­logg­ning via fin­gerav­tryckslä­sa­re finns här även bi­o­met­riskt stöd. Det du får med Premium-abon­ne­mang­et, vil­ket in­går un­der ett års tid i må­na­dens fullversion, är möj­lig­he­ten att syn­kro­ni­se­ra upp­gi er­na mel­lan en­he­ter­na via mol­net. Li­kaså ges möj­lig­het till säkerhetskopiering till mol­net. Du kan väl­ja att en­bart syn­kro­ni­se­ra mel­lan enheter när de är an­slut­na till ditt lo­ka­la tråd­lö­sa nät­verk, för ex­tra sä­ker­het.

För att lad­da ned mjuk­va­ran be­sö­ker du http://sticky­pass8.cre­a­ti­ve­mark.co.uk. Där får du ska­pa ett kon­to, om du in­te re­dan har gjort det för nå­gon ti­di­ga­re fullversion. Du kan se­dan ge­ne­re­ra din li­censnyc­kel och lad­da ned pro­gram­met. E er in­stal­la­tio­nen star­tar du pro­gram­met och ak­ti­ve­rar full­ver­sio­nen med din nyc­kel. No­te­ra att nyc­keln en­bart gäl­ler för ver­sion 8.

Un­der den ini­ti­a­la kon­fi­gu­re­ring­en kan du väl­ja om du vill syn­kro­ni­se­ra via mol­net el­ler in­te.En mer ut­för­lig gui­de lär dig mer om pro­gram­met och vi re­kom­men­de­rar att du läser allt.Hu­vud­pro­gram­met når du via dess ikon i Ak­ti­vi­tets­fäl­tet.Ef­ter in­stal­la­tio­nen föl­jer en kort gui­de. Du får bland an­nat ska­pa ett kon­to och ange li­censko­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.