DJURLIV PÅ JOB­BET

”Där­för har jag och hust­run upp­rät­tat ett ut­om­hus­kon­tor på al­ta­nen.”

Datormagazin - - TEKNIKFROSSA - Ul­rik Sö­der­gren

Den­na krö­ni­ka skrivs i bör­jan av ju­li, och med en som­mar som bör­jat ovan­ligt so­lig och torr bör­jar hö­gen med jobb som ”spa­rats till en reg­nig dag” bli gi­gan­tisk. Al­la jobb kan hel­ler in­te vän­ta till en reg­nig dag, och där­för har jag och hust­run upp­rät­tat ett ut­om­hus­kon­tor på al­ta­nen. Vårt van­li­ga hem­ma­kon­tor blir olid­ligt varmt so­li­ga som­mar­da­gar och kon­tors­ho­tel­let i stan är in­te myc­ket bätt­re.

Nack­de­len med ut­om­hus­kon­to­ret är att stör­ning­ar­na blir fler. Ge­ting­ar, tup­par som gal, gran­nar som ri­der för­bi. Hun­den har lärt sig att när hus­se och mat­te sit­ter vid skriv­bor­det vill de in­te bli stör­da, men ut­om­hus för­står hon in­te var­för vi är trå­ki­ga och ba­ra stir­rar på da­torn. Tro­li­gen vill hun­den gå och ba­da, för tred­je gång­en idag. Nor­malt är hon väl­digt nöjd med att strö­va runt på tom­ten, äta li­te hal­lon och bu­sa med tup­par­na. Men det går in­te att ba­da på tom­ten, för att kom­ma till sjön mås­te man få med sig hus­se el­ler mat­te.

Nu lå­ter det som om djur mest är till pro­blem, men egent­li­gen skul­le al­la må bra av en kon­tors­hund som luf­sar runt och my­ser med per­so­na­len. Hun­den på­min­ner om att man re­gel­bun­det ska re­sa sig från skriv­bor­det för att und­vi­ka rygg- och nack­pro­blem. När man drab­bats av en job­big kund, el­ler kört fast med ett pro­blem, kan man pra­ta av sig hos hun­den som tål­mo­digt lyss­nar så länge man klap­par.

Om du nå­gon gång kän­ner dig en­sam så har jag ett tips. Lå­na en hund och ta en pro­me­nad i stan. Plöts­ligt kom­mer mas­sor av okän­da män­ni­skor och pra­tar med dig. Jag är ju lyck­ligt gift, så där­för har jag in­te nå­gon nyt­ta av det be­röm­da hund­tric­ket, men jag är helt sä­ker på att det fun­ge­rar. Hun­den gör dig till en mag­net för mot­sat­ta kö­net, barn och pen­sio­nä­rer. Om jag nå­gon gång ledsnar på job­bet som tek­nik­kon­sult ska jag star­ta en hundut­hyr­ning i cen­tra­la stan, kans­ke kan man kom­bi­ne­ra det med hund­da­gis? El­ler var­för in­te ut­veck­la en tjänst som matchar den som vill hy­ra hund med den som be­hö­ver hund­pass­ning. Na­tur­ligt­vis ska det fin­nas funk­tio­ner för att sät­ta be­tyg på hund och den som lå­nar den för att fil­tre­ra bort olämp­li­ga hun­dar och lån­ta­ga­re.

Jag bru­kar sko­ja om att jag har en ser­vice­hund (pre­cis som blin­da). För­u­tom att trä­na hen­ne för jakt (spå­ra ska­dat vilt och ap­por­te­ra än­der) har vi till ex­em­pel lärt hen­ne att häm­ta öl och ploc­ka upp sa­ker från mar­ken. Hon är en fa­vo­rit på vår lo­ka­la Kjell & Co, ef­tersom hon stolt bär ut på­sen med prylar från bu­ti­ken. Men att byg­ga ett team är ett gi­van­de och ta­gan­de. Hun­den äls­kar glass och det är vårt un­dan­tag från an­nars strik­ta mat­reg­ler. Hon har lärt sig att köa fint bred­vid hus­se vid glasski­os­ken, na­tur­ligt­vis ut­an kop­pel. När det är vår tur sä­ger jag ”Var­så­god”, då sät­ter hon tas­sar­na på dis­ken och blir ser­ve­rad en sked va­nilj­glass.

Men djur gör in­te all­tid som vi män­ni­skor vill. Vå­ra höns går fritt i träd­går­den, men går nor­malt till höns­hu­set för att vär­pa ägg. Men nu när det är varmt för­står de in­te var­för de ska gå till höns­hu­set för att läg­ga ägg. Istäl­let har de bör­jat göm­ma äg­gen på oli­ka stäl­len i träd­går­den. Vår tomt är stor och det fin­nas mas­sor av tä­ta snår att göm­ma äg­gen un­der. Lös­ning­en är åter att ta hjälp av hun­den. Vi har trä­nat in kom­man­dot ”sök ägg” – då le­tar hon ef­ter ägg och bär dem till hus­se.

Nu lå­ter det som om jag har ka­da­ver­di­sci­plin på hun­den, men det är in­te sant. Dä­re­mot har jag hit­tat en tyd­lig lik­het mel­lan att trä­na djur och neu­ra­la nät­verk för AI. Med djur är det ba­ra li­te svå­ra­re att ska­pa kon­se­kven­ta si­tu­a­tio­ner (in­da­ta) att för­stär­ka el­ler un­der­tryc­ka till ett be­te­en­de (ut­da­ta). Det gäl­ler att loc­ka fram ett visst be­te­en­de och när det blir rätt ger man rik­ligt med beröm, sen gäl­ler det att upp­re­pa kon­se­kvent. När det gäl­ler äg­gen bör­ja­de det med att hun­den spon­tant kom med ett ägg till mat­te och då fick mas­sor av beröm. Då fick vi idén till kom­man­dot. Sen bör­ja­de vi pla­ce­ra ut ägg och kom­men­de­ra­de ”sök ägg” i när­he­ten av dem. Var­je gång hon hit­ta­de ägg re­pe­te­ra­de vi ”sök ägg” och be­lö­na­de för att för­stär­ka be­te­en­det.

Det om­vän­da fun­ge­rar ock­så. Hön­sen vil­le gär­na lig­ga och so­va på al­tantrap­por­na. Det ser gans­ka gul­ligt ut men in­ne­bär ock­så att trap­por­na blir ful­la av höns­bajs. För att få stopp på det bör­ja­de vi häl­la vat­ten på hön­sen var­je gång de gick upp­för trap­por­na. Ef­ter ba­ra någ­ra gång­er slu­ta­de hön­sen gå upp på trap­por­na.

Den sto­ra frå­gan nu är hur vi ska få hön­sen att slu­ta göm­ma ägg i träd­går­den. Det är svårt att ska­pa en bra trä­nings­si­tu­a­tion för att be­lö­na hön­sen när de läg­ger dem på rätt stäl­le. Men kans­ke kun­de man ska­pa en au­to­mat som de­lar ut majs var­je gång de läg­ger ett ägg i re­det? Någ­ra sen­so­rer, en steg­mo­tor och en Rasp­ber­ry Pi, och mas­sor av tid.

Just bris­ten på tid är ju det som hind­rar mig från många ro­li­ga pro­jekt. Men en sak är sä­ker, med någ­ra djur på job­bet blir ar­bets­da­gen ro­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.