SLÄPP NALLEN

Datormagazin - - LEDARE -

Hur myc­ket sit­ter du vid da­torn en van­lig dag? Hur o a kol­lar du mej­len, Fa­ce­book, Twit­ter och Instagram? Hur många gång­er ly er du mo­bi­len för att se di­na se­nas­te no­tier­ing­ar? För min del är sva­ret för länge och för o a. El­ler sna­ra­re all­de­les för länge och all­de­les för o a.

De esta av oss vet att era tim­mars stil­la­sit­tan­de per dag är onyt­tigt (och an­tag­li­gen in­te vägs upp av ett par tim­mars in­ne­ban­dy per vec­ka), att nac­ken kan ta stryk av stän­digt stir­ran­de in i skär­mar av oli­ka slag. Att blått ljus från sam­ma skär­mar dess­utom gör det svå­ra­re att få kva­li­tets­sömn och att mo­bi­lens stän­di­ga kal­lan­de på upp­märk­sam­het ska­par mik­rostress som an­tag­li­gen på­ver­kar oss ne­ga­tivt va­re sig vi kän­ner det el­ler ej.

Allt det här har vi hört gans­ka länge vid det här la­get. Men har vi gjort nå­got åt det? In­te jag i al­la fall.

Jag or­ka­de in­te ens ut­nytt­ja stå­bor­det på för­ra job­bet, trots att det var en för­mån re­la­tivt få an­ställ­da för­un­nat. Det är ju gans­ka job­bigt att stå, vi­sa­de det sig. Lat­mas­ken i mig kon­sta­te­ra­de fak­tum, sänk­te skriv­bor­det en gång för al­la och så var det bra med det.

Att åt­minsto­ne jag be­hö­ver en gans­ka re­jäl hjälp på tra­ven för att le­va sun­da­re är det ing­et snack om. I mo­tions­sam­man­hang är lös­ning­en en­kel. Det räc­ker att jag ser en boll för att bör­ja springa, kas­tar du iväg den i val­fri rikt­ning så häm­tar jag den så snabbt jag kan ut­an att du ens be­hö­ver sä­ga ap­port.

I var­da­gen krävs det mer än er­go­no­mis­ka till­be­hör och kun­skap om vad som är bra och då­ligt för kropp och själ. Det krävs tvångs­me­to­der.

I höst kom­mer hjäl­pen från ovän­tat håll. Åt­minsto­ne för oss som främst an­vän­der Ip­ho­ne. App­le kom­mer näm­li­gen att im­ple­men­te­ra mäng­der av be­gräns­ning­ar i näs­ta IOS, vil­ket ska ge an­vän­dar­na bätt­re koll på hur man an­vän­der sin mo­bi­la en­het. Du får re­da på hur många gång­er du ploc­kar fram te­le­fo­nen för att lä­sa no­tier­ing­ar och hur många mi­nu­ter el­ler tim­mar du an­vän­der oli­ka ap­pli­ka­tio­ner. An­vän­da­ren får även möj­lig­het att läg­ga in eg­na be­gräns­ning­ar, så att val­fritt pro­gram helt en­kelt slu­tar att fun­ge­ra när den förin­ställ­da tids­be­gräns­ning­en gått ut. Som äga­re till te­le­fo­nen el­ler plat­tan kan du gi­vet­vis av­ak­ti­ve­ra be­gräns­ning­en, tem­po­rärt el­ler helt, men för­hopp­nings­vis är Apples lös­ning till­räck­lig för att man (läs: jag) ska mins­ka okyn­nes­mo­bi­lan­vänd­ning­en nå­got.

En av de enkla­re, men bäs­ta, funk­tio­ner­na av­ak­ti­ve­rar lis­tan med no­ti­ser som o a är det förs­ta man ser på te­le­fo­nens lås­skärm när väckar­kloc­kan ring­er på mor­go­nen. För visst har väl du ock­så sva­rat på vik­ti­ga mejl sit­tan­de ny­va­ken på säng­kan­ten gäs­pan­de med grus i ögo­nen? Och visst kan det el­ler de där vik­ti­ga mej­len vän­ta, åt­minsto­ne till dess att du ätit fru­kost?

Jag kom­mer att ge de nya IOS-funk­tio­ner­na en är­lig chans. Vi får väl hål­la tum­mar­na för att de fun­ge­rar.

Du kan lä­sa mer om de se­nas­te Appleny­he­ter­na på si­dan 38.

Har du för­res­ten an­vänt lik­nan­de lös­ning­ar i and­ra ope­ra­tiv­sy­stem? Hör gär­na av dig till mig och be­rät­ta om och hur det fun­ge­rat för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.