Ny Toug­h­book med Android

Toug­h­book FZ-T1 från Pa­na­so­nic är en ro­bust fem­tum­sen­het med många funk­tio­ner för mo­bilt ar­be­te.

Datormagazin - - NYHETER -

Pa­na­so­nic har pre­sen­te­rat nya Toug­h­book FZ-T1 som en tå­lig hel­hets­lös­ning på fem tum för mo­bi­la med­ar­be­ta­re. Skär­men är ut­rus­tad med en skydds­film som gör att enheten kan an­vän­das i regn, med el­ler ut­an hands­kar samt med en pen­na.

Toug­h­book FZ-T1 lan­se­ras i två oli­ka ver­sio­ner, en med en­dast Wi-Fi och en med Wi-Fi och 4G-funk­tio­ner för röst- och da­ta. På in­si­dan göm­mer sig en fyr­kär­nig Qu­al­comm Snap­dra­gon-pro­ces­sor, två gi­ga­byte arbetsminn­e och 16 gi­ga­byte lag­ring och det he­la drivs av Android 8.1.

Enheten väger knappt 240 gram, men upp­fyl­ler än­då mi­li­tärstan­dar­den 810G, är damm- och vat­ten­av­vi­san­de, kla­rar av ett fall på upp till 1,5 me­ter och kan an­vän­das i tem­pe­ra­tu­rer från –10 till +50 gra­der Celsi­us. Bat­te­ri­ti­den upp­ges till tolv tim­mar med möj­lig­het till bat­te­ri­byte un­der på­gåen­de drift.

Det finns en in­byggd streck­kods­lä­sa­re med två knap­par för bå­de väns­ter- och hö­ger­hän­ta an­vän­da­re. Enheten är ock­så ut­rus­tad med ljud­re­du­ce­rings­tek­nik för att kun­na an­vän­das även i bull­ri­ga ar­bets­mil­jö­er.

FZ-T1 kan kom­bi­ne­ras med en mängd oli­ka till­be­hör, som till ex­em­pel streck­kodspi­sto­ler, dock­nings­lös­ning­ar, lad­da­re, bäl­ten, bat­te­ri­er, pen­nor och skärm­skydd. På sä­ker­hets­si­dan är enheten ut­rus­tad med Pa­na­so­nics COMPASS­funk­tion (Com­ple­te Android Secu­ri­ty and Ser­vices) 2.0 och Goog­le Mo­bi­le Ser­vices (GMS) – en sam­ling av Goog­le-ap­pli­ka­tio­ner och API.

Pa­na­so­nic Toug­h­book FZT1 med Wi-Fi kom­mer att fin­nas till­gäng­lig från au­gusti 2018 till ett pris på un­ge­fär 13 300 kro­nor ex­klu­si­ve moms, me-dan ver­sio­nen med 4G-funk­tio­ner kom­mer i sep­tem­ber 2018 och kos­tar li­te över 14 000 kro­nor ex­klu­si­ve moms.

Toug­h­book FZ-T1 är av­sedd för an­vänd­ning in­om till ex­em­pel de­talj­han­del, till­verk­ning, trans­port och lo­gistik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.