Snabbt och tråd­löst

Lo­gi­te­chs nya tråd­lö­sa mus upp­ges va­ra snab­ba­re än många trå­dan­slut­na möss.

Datormagazin - - NYHETER -

Den nya spel­mu­sen G305 från Lo­gi­tech har en tek­nik som de kal­lar Light­speed. En­ligt fö­re­ta­get själ­va ger den en spelupp­le­vel­se som är snab­ba­re än de fles­ta slad­dan­slut­na spel­möss på mark­na­den. Mu­sen är ock­så ut­rus­tad med nå­got som kal­las för en He­ro-sen­sor som ska ge upp till tio gång­er bätt­re pre­stan­da än ti­di­ga­re ver­sio­ner av spel­möss. Sen­sorn ger ock­så lång bat­te­ri­tid. Med mu­sen in­ställd på Per­for­man­ce-läge, vil­ket in­ne­bär en re­spons­tid på en mil­li­se­kund, ska ett AA­bat­te­ri räc­ka till 250 tim­mars kon­stant spe­lan­de. Det­ta medan En­du­ran­ce-lä­get med åt­ta mil­li­se­kun­ders svars­tid ska för­länga ti­den upp till nio må­na­der.

Lo­gi­tech G305, som väger en­dast 99 gram, finns i fär­ger­na svart och vitt och kos­tar 650 kro­nor.

En­ligt Lo­gi­tech får du le­ta ef­ter en snab­ba­re mus än de­ras G305.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.