Netatmo Per­so­nal Weather Station

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR - PATRIK WAHLQVIST

De mo­der­na vä­dersta­tio­ner­na för eget bruk går in­te pre­cis av för hac­kor. Den här från Netatmo kan kom­mu­ni­ce­ra med moln och dess­utom kan den byg­gas ut på ett fler­tal oli­ka sätt.

Netatmo grun­da­des 2011 och fo­ku­se­rar på IoT-lös­ning­ar för i förs­ta hand vä­derö­ver­vak­ning. De har dock un­der åren bred­dat sin port­följ till att även om­fat­ta lös­ning­ar för hem­sä­ker­het, ener­giö­ver­vak­ning och -op­ti­me­ring samt lös­ning­ar för att kon­trol­le­ra luft­kva­li­te­ten i hem el­ler på kon­tor.

Un­der en dryg må­nad har vi haft möj­lig­het att tit­ta när­ma­re på en väderstati­on. En som ger oss re­al­tids­vär­den för tem­pe­ra­tur, fuk­tig­het, luft­kva­li­tet och ba­ro­me­ter­tryck. Li­kaså har den för­sett oss med fullt god­kän­da vä­der­leks­pro­gno­ser.

Snabbt i bör­jan

Stom­men i vä­dersta­tio­nen be­står av två cy­lin­der­for­ma­de enheter med alu­mi­ni­um­höl­je. Den li­te läng­re ska pla­ce­ras in­om­hus, medan den kor­ta­re ska pla­ce­ras ut­om­hus un­der tak. Den ytt­re enheten drivs av två styc­ken AAA-bat­te­ri­er, medan den in­re drivs via en MicroUSB-an­slut­ning.

Det he­la han­te­ras via en app och allt bör­jar med in­stal­la­tion av den ap­pen. Först mås­te vi re­gi­stre­ra oss med en epost­a­dress och ett lö­senord. När väl det­ta är klart kom­mer ap­pen att bör­ja sö­ka ef­ter hu­vu­den­he­ten, den in­ter­na. När den­na hit­tas upp­da­te­ras en­he­tens fir­m­wa­re, om så be­hövs, och se­dan kan den an­slu­tas till hem­mets Wi-Fi-nät­verk. Ef­ter det­ta kom­mer de bå­da en­he­ter­na att au­to­ma­tiskt syn­kro­ni­se­ras med varand­ra. Den här pro­ces­sen tog i sin hel­het mind­re än fem mi­nu­ter.

Näs­ta steg är att läg­ga till even­tu­el­la yt­ter­li­ga­re enheter. När det gäl­ler vä­dersta­tio­nen finns bland an­nat en in­om­hu­sen­het som kom­ple­ment. Den är fram­för allt tänkt för dem som har en stör­re lä­gen­het el­ler hus. Det går även att an­slu­ta mä­ta­re av vind­has­tig­het samt mä­ta­re för ne­der­börd.

När det gäl­ler kring­en­he­ter finns det dock ett par sa­ker som är vik­ti­ga att tän­ka på. För det förs­ta mås­te ap­pen lad­das ned först, se­dan ska al­la in­struk­tio­ner i den­na föl­jas. Du bör in­te an­vän­da de myc­ket brist­fäl­li­ga så kal­la­de ma­nu­a­ler­na som med­föl­jer. En sak som ap­pen hjäl­per dig med är till ex­em­pel att in­te an­slu­ta bat­te­ri­er för ti­digt, för gör du det mås­te he­la pro­ces­sen star­tas om och al­la in­gå­en­de enheter får syn­kro­ni­se­ras på nytt.

En an­nan sak som vi re­a­ge­ra­de på är att vi un­der själ­va ini­ti­e­rings­fa­sen får bör­ja med att an­vän­da Blu­e­tooth, för att se­dan väx­la över till Wi-Fi. När vi se­dan syn­kro­ni­se­rar de ex­ter­na en­he­ter­na ska även des­sa väx­la över från Blu­e­tooth till Wi-Fi, och den­na del känns myc­ket in­sta­bil. Fle­ra av mo­du­ler­na ha­de myc­ket svårt att hål­la an­slut­ning­en till hu­vu­den­he­ten.

Smart in­teg­ra­tion

To­talt tog vår kom­plet­ta in­stal­la­tion och an­pass­ning av in­ställ­ning­ar näs­tan en tim­me. Det­ta är allt­för länge för nå­got som ska va­ra en an­vän­dar­vän­lig kon­su­ment­pro­dukt. Dess­utom fick vi gö­ra om sex av kon­fi­gu­ra­tio­ner­na för att al­la enheter skul­le syn­kro­ni­se­ras på rätt sätt. Nu skul­le det kun­na va­ra så att det var en­he­ter­nas fir­m­wa­re som upp­da­te­ra­des, men då det ba­ra är hu­vu­den­he­ten som har en pro­gram­ba­se­rad in­di­ke­ring på att den upp­da­te­ras är det svårt att ve­ta ex­akt vad som hän­de el­ler var­för. Då en­he­ter­na även sak­nar logg­funk­tio­ner kun­de vi hel­ler in­te föl­ja even­tu­el­la för­änd­ring­ar.

När vi väl var igång med allt mås­te vi dock sä­ga att pro­duk­ten är klart in­tres­sant. Den app som an­vänds lå­ter oss i re­al­tid föl­ja vä­der och luft­kva­li­tet (CO2-sen­sorn). Vi tes­ta­de den­na lös­ning på oli­ka plat­ser, bå­de i Sve­ri­ge och i New York. Det var bå­de in­tres­sant och skräm­man­de. En­kelt sam­man­fat­tat är jag glad att jag bor där jag bor.

Netatmo Per­so­nal Weather Station ger även en vä­der­pro­gnos som är för­vå­nans­värt till­för­lit­lig. Det­ta be­ror nu in­te ba­ra på en­he­ter­na i sig, ut­an när hu­vu­den­he­ten kopp­lar upp sig mot mol­net syn­kro­ni­se­ras och kom­plet­te­ras vå­ra da­ta med da­ta från and­ra an­vän­da­re. På så sätt kan vi få en myc­ket bra pre­dik­tiv be­döm­ning som fak­tiskt, un­der vår test­pe­ri­od, var mer ex­akt än al­ter­na­ti­va gra­tis­tjäns­ter i mo­bi­len.

Vad som gör det he­la än bätt­re är att samt­li­ga pro­duk­ter har väl fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion med Alexa. Du kan allt­så an­vän­da enk­la kom­man­don, via Alexa, för att ta re­da på ute- och in­ne­tem­pe­ra­tur, hur myc­ket ne­der­börd som fal­lit med me­ra.

Läggs fler pro­duk­ter till kan även des­sa län­kas sam­man och vi kan ex­em­pel­vis star­ta ett luft­re­nings­sy­stem om vissa vär­den över­stigs med me­ra. Dess­utom får vi en myc­ket bra sta­tistik över samt­li­ga mä­t­om­rå­den, vil­ket är in­tres­sant att se till­ba­ka på för att gö­ra eg­na jäm­fö­rel­ser.

Netatmo Per­so­nal Weather Station ger ett god­känt hel­hets­in­tryck. Vi kän­ner än­då att det fort­fa­ran­de finns en hel del kvar att gö­ra, men po­ten­ti­a­len finns ut­an tve­kan.

Netatmo Per­so­nal Weather Station ger bra in­for­ma­tion om bå­de vä­der och luft­kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.