Adata XPG Spectrix D

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR - PATRIK WAHLQVIST

Adata hö­jer med si­na XPG Spectrix D41 DDR4min­nen rib­ban för sta­bi­la, ef­fekt­ful­la de­sign­min­nen.

Ett av de se­nas­te till­skot­ten till pro­dukt­port­föl­jen hos Adata är XPG Spectrix D41, och des­sa in­tern­min­nen har vi grans­kat när­ma­re un­der en tid. De rik­tar sig kans­ke i förs­ta hand till ga­mers, men de pas­sar li­ka bra i and­ra da­tor­lå­dor med föns­ter. Det pa­ket vi tes­ta­de var PC4-21300 (2 666 me­ga­hertz) och det be­stod av två mo­du­ler på åt­ta gi­ga­byte. De bå­da mo­du­ler­na är för­sed­da med snyggt de­sig­na­de kyl­flän­sar och har ock­så pro­gram­mer­ba­ra RGB-ljus på ovan­si­dan. Du kan sty­ra be­lys­ning­en via ap­pli­ka­tio­nen RGB Sync från Adata el­ler från val­fritt pro­gram från de stör­re till­ver­kar­na.

Du får stöd för XMP 2.0 och in­tern­min­ne­na pas­sar li­ka bra till In­tel som AMD Ry­zen och AMD Ry­zen2. Nå­got som vi tyc­ker är li­te ex­tra in­tres­sant är att vi även kun­de an­vän­da oli­ka kit på 2 x 8 gi­ga­byte på ett X299-mo­der­kort och få helt sta­bil fyr­ka­nals­drift. Nu på­ver­kas det­ta så klart även av mo­der­kor­tet, men det ger än­då en in­di­ka­tion på god sta­bi­li­tet. Det pa­ket vi val­de ar­be­tar med 1,2 volt och en CL på 16x16x16x1­6x39x51. De kan även kö­ras med 1,35 volt i 3 200 me­ga­hertz med ett CL på 17x18x18x1­8x39x72, al­ter­na­tivt med 3 133 me­ga­hertz och ett CL på 16x16x 16x16x39x7­2. För­u­tom det­ta pro­va­de vi även att kö­ra i 3 600 me­ga­hertz, men då dök det upp en hel del lås­ning­ar.

Ut­går vi från XMP-fre­kven­sen lig­ger min­ne­na på ett läs­vär­de på 40 843 och ett skriv­vär­de på 39830 (via Ai­da64). De har en min­nes­band­bredd på dry­ga 32 gi­ga­byte per se­kund mätt med Si­soft Sand­ra. Nu är det­ta nå­got av ”stan­dard­vär­den”, men när vi kör­de sam­ma tester med max­i­mal sta­bil över­klock­ning såg det be­tyd­ligt ro­li­ga­re ut. Det­ta med ett läs­vär­de på 48 337, ett skriv­vär­de på 47 063 samt en min­nes­band­bredd på 37,16 gi­ga­byte per se­kund.

Prislap­pen på dry­ga 2 100 kro­nor är in­te di­rekt låg, men to­tal­be­ty­get blir än­då högt. Det­ta med tan­ke på över­klock­nings­po­ten­ti­a­len, den höga sta­bi­li­te­ten och de rik­tigt bra kyl­flän­sar­na. Lägg så till platt­form­so­be­ro­en­det.

Adata XPG Spectrix D41 är rik­tigt snyg­ga, dess­utom bå­de platt­form­so­be­ro­en­de och sta­bi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.