DEN BÄS­TA NAS- EN HETEN

SMÅ OCH ME­DEL­STO­RA FÖ­RE­TAG HAR SI­NA EG­NA KRAV PÅ NAS ENHETER. DE BRU­KAR STA­VAS DRIFT­SÄ­KER­HET, TILL­GÄNG­LIG­HET OCH SMART HANTERING AV SÄKERHETSK­OPIOR. DET BLIR VÅRT FO­KUS I DET­TA JÄMFÖRANDE TEST.

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR - Av Patrik Wahlqvist

”FÖR ATT IN­TE BE­HÖ­VA TA HÅRD­DISK PLAT­SER I AN­SPRÅK FÖR EN CACHE, HAR VISSA TILL­VER­KA­RE INKLUDERAT EN M. EL­LER MSATA LÖS­NING.”

När de förs­ta NAS-en­he­ter­na lan­se­ra­des var de­ras pri­mä­ra roll att age­ra cen­tral lag­rings­plats för da­to­ran­vän­dar­na i hem­met el­ler på fö­re­ta­get. Det kun­de hand­la om en en­het för en­bart säkerhetsk­opior el­ler för lag­ring av an­vän­dar­ge­ne­re­ra­de da­ta. Med ti­den kom funk­tio­na­li­te­ten att bred­das. Nu hit­tar vi allt från mul­ti­me­di­e­lös­ning­ar till fö­re­tags­mo­del­ler som helt el­ler del­vis kan er­sät­ta den kans­ke ti­di­ga­re lser­vern och and­ra ser­ver­funk­tio­ner.

En NAS-en­het för små el­ler me­del­sto­ra fö­re­tag (Small and me­dium-si­zed bu­si­nes­ses, SMB) bör kun­na age­ra cen­tral lag­rings­plats för an­vän­dar­da­ta och säkerhetsk­opior sam­ti­digt som den er­bju­der hög drift­sä­ker­het och da­ta­sä­ker­het. Det bör allt­så fin­nas ak­tiv fel­kon­troll av da­ta och oli­ka möj­lig­he­ter till ex­tern syn­kro­ni­se­ring. Li­kaså är det önsk­värt med re­pli­ke­ring och oli­ka for­mer av re­dun­dans.

Det är dock in­te en­bart ut­bu­det av funk­tio­ner som är av­gö­ran­de. De små fö­re­ta­gen kans­ke säl­lan har an­ställ­da med ge­dig­na IT-kun­ska­per. Där­för bör en så­dan NASen­het va­ra en­kel att kon­fi­gu­re­ra och an­vän­da från al­la ty­per av platt­for­mar och enheter. Dess­utom för­vän­tar vi oss idag även bra mol­nin­teg­ra­tion och gär­na ett ope­ra­tiv­sy­stem med stöd för ap­par så att vi kan an­pas­sa funk­tio­na­li­te­ten.

Por­tar­nas flex­i­bi­li­tet

En an­nan del som bru­kar skil­ja mel­lan hem- och fö­re­tags­an­pas­sa­de NAS-enheter är flex­i­bi­li­te­ten hos nät­verk­san­slut­ning­ar­na. En en­het för ett fö­re­tag bör ha fle­ra nät­verk­san­slut­ning­ar så att vi kan kon­fi­gu­re­ra för oli­ka än­da­mål och mil­jö­er. Det kan till ex­em­pel va­ra kon­fi­gu­ra­tio­ner för last­ba­lan­se­ring, re­dun­dans el­ler sub­nät. Det blir även allt van­li­ga­re att kom­bi­ne­ra två el­ler fle­ra nät­verk­san­slut­ning­ar till en virtuell port med hög­re has­tig­het som se­dan an­sluts via en swit­ch. En del NASen­he­ter har även stöd för ex­pan­sions­kort, till ex­em­pel för ett kort som ger 2 x 10 gi­ga­bit, el­ler en in­te­gre­rad så­dan port. Då swit­char och dator­mo­der­kort med så­dan ka­pa­ci­tet har bli­vit van­li­ga­re, så är det­ta önsk­vär­da egen­ska­per.

När det kom­mer till and­ra an­slut­ning­ar hand­lar det myc­ket om USB-por­tar. Dels kan vi då an­slu­ta skri­va­re och an­vän­da NAS-enheten som enkla­re skri­varser­ver. Dels kan vi snabbt fö­ra över ma­te­ri­al till el­ler från ex­ter­na lag­ringsen­he­ter. Någ­ra enheter med­ger även an­slut­ning av USB­ka­me­ror. Det finns ock­så enheter som har stöd för Wi-Fi-stic­kor, vil­ket kan an­vän­das för re­dun­dans. Den sto­ra fördelen med USB är dock möj­lig­he­ten till säkerhetsk­opiering av ex­tra vik­ti­ga da­ta till en en­het som kan flyt­tas till en al­ter­na­tiv plats.

Back­up och sä­ker­het

När det gäl­ler säkerhetsk­opiering finns det ett par lös­ning­ar som ef­ter­strä­vas li­te ex­tra, utö­ver de grund­läg­gan­de funk­tio­ner­na. Då vi of­ta an­vän­der vir­tu­el­la mil­jö­er bör en NAS-en­het även kun­na ska­pa re­gel­bund­na ögon­blicks­av­bil­der, gär­na på bloc­kni­vå. Finns det se­dan lös­ning­ar för att han­te­ra och syn­kro­ni­se­ra des­sa av­bil­der till moln­ba­se­rad lag­ring uppnår vi en hög grad av sä­ker­het. Ge­nom att se­dan kon­fi­gu­re­ra Rsync kan du ock­så en­kelt syn­kro­ni­se­ra da­ta mel­lan två NAS-en­he-

ter, obe­ro­en­de av mo­dell. Slut­li­gen har vi frå­gan om en SSD-cache be­hövs el­ler in­te. Sva­ret på den­na frå­ga be­ror till stor del på hur NAS-enheten ska an­vän­das. Hand­lar det pri­märt om lag­ring och back­up av oli­ka slag är det­ta säl­lan ett krav, ut­an i des­sa lä­gen pre­mie­ras lag­rings­ut­rym­met. Dä­re­mot kom­mer en så­dan cache att gö­ra un­der­verk om du han­te­rar stör­re da­ta­ba­ser, vir­tu­el­la ma­ski­ner, ström­man­de me­dia och in­spel­ning av HD-ma­te­ri­al. För att in­te be­hö­va ta hård­disk­plat­ser i an­språk för en cache har vissa till­ver­ka­re inkluderat en M.2- el­ler MSATA-lös­ning, medan and­ra an­vän­der PCIE-ba­se­ra­de al­ter­na­tiv el­ler de­di­ke­ra­de 2,5-tums­plat­ser. Det har även bör­jat kom­ma hy­brid­lös­ning­ar som i re­al­tid flyt­tar da­ta mel­lan me­ka­nis­ka hård­dis­kar och flas­h­min­ne be­ro­en­de på hur fre­kvent des­sa da­ta ef­ter­frå­gas.

Då har ni ta­git del av någ­ra önsk­vär­da funk­tio­ner. Nu ger vi oss i kast med att grans­ka sju styc­ken NAS-enheter in­om SMB-seg­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.