Asustor AS T

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

Den har myc­ket som ta­lar för sig, som bra pre­stan­da, stort ut­bud av tjäns­ter och en­kel hantering. Sam­ti­digt sak­nar vi 10 Gb Et­her­net och li­te an­nat.

Asustor har in­tres­san­ta NAS-enheter för allt från heman­vän­da­re till me­del­sto­ra fö­re­tag. Den vi har tes­tat, AS6208T, vän­der sig till bå­de mer avan­ce­ra­de heman­vän­da­re och SMB-seg­men­tet.

Den kom­pak­ta enheten mä­ter 215,5 x 293 x 230 mil­li­me­ter och väger 6,2 ki­lo­gram ut­an lag­ringsen­he­ter. En titt frami­från vi­sar på åt­ta styc­ken hård­disk­kas­set­ter upp­de­la­de på två stap­lar. För var­je kas­sett finns en LED som in­di­ke­rar drift och ett li­tet vred som ska för­hind­ra att en kas­sett tas ut av miss­tag. Dessvär­re finns här inga rik­ti­ga lås, ut­an vre­den kan ro­te­ras med i prin­cip vad som helst, även en na­gel. Kas­set­ter­na i sig är an­nars sta­bi­la och hål­ler bra kva­li­tet med en­kel hantering. På fron­ten finns även USB 3-port för snabb säkerhetsk­opiering el­ler över­fö­ring av da­ta från ex­ter­na enheter. Dess­utom fin­ner vi ven­ti­la­tions­gal­ler. Den öv­re kan­ten har en LED-dis­play på två ra­der som till­sam­mans med fy­ra knap­par lå­ter oss ut­fö­ra en hel del kon­fi­gu­ra­tion; fram­för allt kan vi ut­fö­ra den pri­mä­ra ini­ti­e­ring­en av enheten.

När vi vän­der på enheten och grans­kar bak­si­dan no­te­rar vi dubb­la 120-mil­li­me­ters fläk­tar för dis­kar­na och även en mind­re 40-mil­li­me­ters fläkt för nä­tag­gre­ga­tet. Enheten är på­fal­lan­de tyst även un­der full be­last­ning, då vi in­te nåd­de över 31 de­ci­bel. Längs hö­ger si­da finns dubb­la USB 2-, dubb­la USB 3- och dubb­la ESATAan­slut­ning­ar. Där finns även en HDMI-, en S/PDIF- samt fy­ra LAN-por­tar (gi­ga­bit). De sist­nämn­da kan kon­fi­gu­re­ras för tea­ming, re­dun­dans el­ler sub­net. Det vi sak­nar är en port för 10 gi­ga­bit Et­her­net och vi kan hel­ler in­te upp­gra­de­ra via nå­gon form av PCIE-kort.

An­vän­dar­vän­ligt gräns­snitt

För kraf­ten står en In­tel Ce­le­ron J3160 med fy­ra kär­nor som körs i mel­lan 1,6 och 2,24 gi­ga­hertz. Den har även in­te­gre­rad gra­fik som de­lar min­ne med det öv­ri­ga sy­ste­met. Du får fy­ra gi­ga­byte in­tern­min­ne (DDR3L-1 600 me­ga­hertz), men det kan en­kelt upp­gra­de­ras med yt­ter­li­ga­re en min­nes­mo­dul på upp till fy­ra gi­ga­byte, för to­talt åt­ta gi­ga­byte.

Den­na upp­gra­de­ring re­kom­men­de­rar vi från start. Samt­li­ga av vå­ra test­mo­du­ler fun­ge­ra­de klock­rent.

När väl dis­kar­na är på plats ska mo­del­len kon­fi­gu­re­ras. Det­ta kan gö­ras på fle­ra sätt och krä­ver fak­tiskt in­te nå­gon da­tor. Det ope­ra­tiv­sy­stem som an­vänds in­ne­bär dock att kon­fi­gu­re­ring­en är en barn­lek när en da­tor an­vänds (Mac el­ler PC). Kon­fi­gu­re­ring­en är pe­da­go­giskt upp­byggd men er­bju­der även fin­juste­ring.

Du är in­te en­bart hän­vi­sad till hård­dis­kar, ut­an enheten kan även an­vän­das med SSD-enheter. De se­na­re som cache el­ler som en­bart SSD. När det gäl­ler RAID finns stöd för 0, 1, 5, 6 och 10. Dessvär­re sak­nas stöd för spa­re-ver­sio­ner­na, vil­ket ha­de gett stör­re flex­i­bi­li­tet. En funk­tion som vi dä­re­mot verk­li­gen upp­skat­tar är den för att mi­gre­ra till stör­re enheter. Vi kan näm­li­gen bå­de by­ta dis­kar un­der drift till så­da­na med hög­re ka­pa­ci­tet el­ler helt en­kelt flyt­ta dis­kar från ett mind­re chas­si till ett stör­re. Ef­ter en så­dan flytt kan vi fyl­la på med fler enheter och ope­ra­tiv­sy­ste­met han­te­rar det­ta.

Skal­bar funk­tio­na­li­tet

Asustor har ett myc­ket brett ut­bud av ap­par till sitt ope­ra­tiv­sy­stem. Bland någ­ra av de in­tres­san­tas­te hit­tar vi en som ger im­po­ne­ra­de säkerhetsk­opiering. Den sträc­ker sig från lo­ka­la enheter, via ex­ternt an­slut­na lös­ning­ar till rik­tigt bra mol­nin­teg­ra­tion. Den se­na­re kan an­vän­das till­sam­mans med fle­ra av de stör­re ak­tö­rer­nas tjäns­ter. Det som im­po­ne­ra­de mest på oss var dock möj­lig­he­ten till så kal­lad cold back­up. Du kan allt­så syn­kro­ni­se­ra till en disk som se­dan tas ur chas­sit och pla­ce­ras på an­nan plats för hög­re sä­ker­het. Lös­ning­en kom­plet­te­ras även med 256-bits AES-kryp­te­ring.

Asustor AS6208T har dess­utom stöd för mer­par­ten av de tänk­ba­ra ser­ver­funk­tio­ner­na. Du får bland an­nat till­gång till bra VPN-lös­ning­ar, e-post­ser­ver, bra mul­ti­me­di­e­funk­tio­na­li­tet och en av de mer kom­plet­ta lös­ning­ar­na för att kö­ra vir­tu­el­la ma­ski­ner di­rekt på NAS-enheten. För vir­tu­el­la ma­ski­ner ha­de vi dock öns­kat oss en li­te kraft­ful­la­re pro­ces­sor och än mer in­tern­min­ne, då ha­de det bli­vit per­fekt.

Pre­stan­dan är rik­tigt bra och du får bra ba­lans mel­lan oli­ka funk­tio­ner. Fram­för allt vill vi lyf­ta fram den smi­di­ga han­te­ring­en och skal­bar­he­ten. Kort och gott är Asustor AS6208T en myc­ket in­tres­sant pro­dukt som kan an­pas­sas för de fles­ta an­vän­darsce­na­ri­on.

NAS-enheten från Asustor ger oss väl­digt myc­ket tek­nik per in­ve­ste­rad kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.