Buff alo TS DN

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

Du får ECC-min­nen, hög sä­ker­het och en nät­verksport med stöd för 10 gi­ga­bit. Li­kaså får du ett trist gräns­snitt, ing­et stöd för SSD-cache och ett vi­nan­de ljud un­der be­last­ning.

Näs­ta mo­dell på­min­ner till for­men om den fö­re­gå­en­de. Buf­fa­lo TS5810DN har plats för åt­ta styc­ken hård­dis­kar pla­ce­ra­de i två stap­lar. Enheten mä­ter 300 x 215 x 230 mil­li­me­ter och väger dry­ga åt­ta ki­lo­gram.

Fram­si­dan har en damm­skyd­dad och lås­bar dörr. Det är en lös­ning som vi helt klart för­or­dar, då det mins­kar ris­ken att damm når kas­set­ter­na och även däm­par ljud­ni­vån. Fram­för allt in­ne­bär lå­set att dis­kar­na in­te kan tas ut av miss­tag el­ler av obe­hö­ri­ga per­so­ner.

Öpp­nar vi dör­ren fin­ner vi som sagt åt­ta kas­set­ter. Des­sa är för­sed­da med li­te enkla­re damm­skydd och enk­la snabb­fäs­ten. Num­re­ring­en av kas­set­ter­na är nå­got an­norlun­da. Disk num­mer ett sit­ter up­pe till hö­ger, medan disk num­mer fem är pla­ce­rad up­pe till väns­ter. Un­der­teck­nad är van att åter­fin­na disk num­mer ett up­pe till väns­ter. Nu är kas­set­ter­na num­re­ra­de men det kan onek­li­gen or­sa­ka li­te för­vir­ring, till ex­em­pel om gräns­snit­tet var­nar för fel på ex­em­pel­vis disk 1. Kas­set­ter­na sak­nar även LED-in­di­ke­ring för status, vil­ket an­nars ha­de un­der­lät­tat even­tu­ell fel­sök­ning.

En sak som vi ock­så re­a­ge­ra­de på är att chas­sit har be­grän­sat med ven­ti­la­tions­hål. Det na­tur­li­ga, el­ler en­da, flö­det går rakt ige­nom chas­sit, vil­ket i det­ta fall gav ett vi­nan­de ljud när enheten blev varm. Lju­det var så pass på­tag­ligt att vi re­kom­men­de­rar att du pla­ce­rar enheten i ett an­nat rum än det du sit­ter i vid ditt ar­be­te.

På fron­ten, ovan­för dör­ren, sit­ter en enkla­re dis­play som vi­sar oli­ka for­mer av med­de­lan­den, status och fel. Bred­vid den­na finns en ström­knapp och två multi­funk­tions­knap­par. Den förs­ta han­te­rar just dis­play­en och even­tu­el­la larm, medan den and­ra an­vänds för enkla­re kon­fi­gu­ra­tion och sä­ker bort­kopp­ling av enheter an­slut­na via den på hö­ger si­da pla­ce­ra­de USB 3-por­ten. Den­na port kan an­vän­das för fle­ra än­da­mål, men in­te för skri­va­re el­ler ex­ter­na hub­bar.

ECC-min­nen

På bak­si­dan finns yt­ter­li­ga­re två USB 3-por­tar, dubb­la por­tar för gi­ga­bit Et­her­net och en nät­verksport med stöd för tio gi­ga­bit. Du kan slå sam­man de bå­da gi­ga­bit­por­tar­na och även kon­fi­gu­re­ra sub­nät­verk. Dä­re­mot sak­nar vi möj­lig­het att kon­fi­gu­re­ra en re­dun­dant lös­ning mel­lan de bå­da por­tar­na och den tred­je med stöd för tio gi­ga­bit. På bak­si­dan fin­ner vi även två fläk­tar som drar in luft från fram­si­dan över dis­kar­na.

Pro­ces­sorn är en An­na­pur­na Labs AL314 med fy­ra kär­nor på 1,7 gi­ga­hertz. Den har säll­skap av fy­ra gi­ga­byte ECC­ba­se­rat DDR3-min­ne, vil­ket även är den max­i­ma­la mäng­den som enheten han­te­rar. Det­ta med ECC-min­nen är po­si­tivt, det mis­sas of­ta men bor­de va­ra själv­klart på en pro­dukt rik­tad till fö­re­tag.

När det gäl­ler lag­ring kan du an­vän­da bå­de 3,5- och 2,5-tums dis­kar och mo­del­len le­ve­re­ras van­li­gen med en viss dis­kupp­sätt­ning. Dä­re­mot har enheten in­te stöd för SSD-cach­ning, och vi sak­nar möj­lig­het att läg­ga till PCIE-enheter. Även vad gäl­ler RAID är det li­te spar­samt, du får nöja dig med 0, 1, 5, 6 och 10. Du kan så­le­des in­te an­vän­da spa­re-funk­tio­ner el­ler sät­ta upp en RAID 50. Och när en disk går ner får vi ba­ra in­di­ka­tion om dis­kens num­mer via gräns­snit­tet, så det gäl­ler att ploc­ka ut rätt disk. Skul­le disk 4 gå ner och vi tar ut disk 8, kan he­la vår RAID kom­ma att ha­ve­re­ra.

Det märks an­nars att Buf­fa­lo vill pro­fi­le­ra sig på hög sä­ker­het. Dels ge­nom att det ad­mi­nist­ra­ti­va kon­tot in­te har rooträt­tig­he­ter. Dels då här finns 256-bits vo­lym­ba­se­rad AESkryp­te­ring samt möj­lig­het att installera Trend Micro som vi­rus­skydd.

Det­ta med vi­rus­skyd­det fick vi dock in­te att fun­ge­ra som tänkt, men en kom­man­de fir­m­wa­re ska lö­sa det. Du kan dess­utom väl­ja att ak­ti­ve­ra en boot-va­li­de­ring som hind­rar obe­hö­ri­ga från att star­ta enheten om den blir stu­len.

Trist gräns­snitt

En­he­tens webb­gräns­snitt fal­ler oss in­te di­rekt i sma­ken, ut­an det känns klart föråld­rat och aning­en be­grän­san­de. Fle­ra av kon­kur­ren­ter­na er­bju­der mer flex­ib­la gräns­snitt och fler ap­par, bå­de eg­na och fram­för allt från tred­je part. Du får dock grund­läg­gan­de funk­tio­na­li­tet för att lad­da ned och ström­ma in­ne­håll. Li­kaså får du mol­nin­teg­ra­tion, men den är myc­ket be­grän­sad.

En­he­tens styr­ka lig­ger an­nars i säkerhetsk­opiering av oli­ka slag. Du får med en li­cens på No­vas­tor No­va­back­up (Buf­fa­lo Edi­tion) som är en kraft­full lös­ning. Enheten har även stöd för Rsync, ka­ta­log­ba­se­rad re­pli­ke­ring och au­to­ma­tisk ”fai­lo­ver” till al­ter­na­tiv NAS från Buf­fa­lo.

Styr­kan är som sagt sä­ker­he­ten och sä­ker­hetsko­pi­e­ring­en. Dock blev vi aning­en be­svik­na på pre­stan­dan över 10 gi­ga­bits­gräs­snit­tet, som bor­de ha va­rit bätt­re.

Buf­fa­lo fo­ku­se­rar på sta­bil drift och sä­ker­het, men NAS-enheten lev­de in­te helt upp till för­vänt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.