Sy­no­lo­gy DS

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

Var ska vi bör­ja? Kans­ke med att den har myc­ket bra pre­stan­da och att det finns ett stort ut­bud av ap­par. Dess­utom har den PCIE-plats, vil­ket upp­vä­ger bris­ten på 10 Gb Et­her­net.

Det var 2017 som Sy­no­lo­gy lan­se­ra­de sin förs­ta NAS-en­het med plats för sex styc­ken lag­ringsen­he­ter. Nu har upp­föl­ja­ren kom­mit, DS1618+. För­vis­so kan den vid en förs­ta an­blick se ut som en ex­akt ko­pia av den för­ra, men det är trots allt en ny mo­dell rik­tad till bå­de SMB-seg­men­tet och de mer krä­van­de heman­vän­dar­na.

Enheten mä­ter 166 x 282 x 243 mil­li­me­ter och väger pre­cis över fem ki­lo­gram. Den har lod­rätt pla­ce­ra­de hård­disk­kas­set­ter som är di­rekt åt­kom­li­ga ut­an nå­gon damm- och lju­dab­sor­be­ran­de front­pa­nel el­ler dörr. Det är vis­ser­li­gen skönt med snabb åt­komst, men vi ha­de gär­na sett en dörr. För­vis­so kan var­je kas­sett lå­sas, men vi ha­de än­då fö­re­dra­git ett ex­tra skydds­la­ger. En an­nan aspekt är att enheten lär sam­la på sig damm, så pla­ce­ra den in­te på gol­vet.

För var­je kas­sett finns en li­ten men tyd­lig LED som in­di­ke­rar tra­fik el­ler even­tu­el­la fel. Upp­till sit­ter ström­knap­pen och LED för nät­verk och ström. Fram­till på hö­ger si­da finns en USB 3-port för di­rek­tö­ver­fö­ring av da­ta till NAS-enheten. Pla­ce­ring­en av den­na är dock in­te helt lyc­kad. Den sit­ter näm­li­gen gans­ka långt in, vil­ket kan gö­ra att det blir trångt för li­te bre­da­re USB-enheter.

Fle­ra möj­lig­he­ter

När vi vän­der på enheten och tit­tar på bak­si­dan hit­tar vi två styc­ken myc­ket tyst­gå­en­de fläk­tar, fy­ra styc­ken por­tar för gi­ga­bit Et­her­net, två por­tar för ESATA och två por­tar för USB 3. Det som sak­nas är allt­så även här en port för 10 gi­ga­bit Et­her­net, men då det finns en till­gäng­lig PCIE-plats kan du en­kelt änd­ra på det­ta. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att an­vän­da den­na plats för ett kort med M.2-enheter, så att du kan öka pre­stan­dan med hjälp av en SSD-cache. En lös­ning som vi gär­na ha­de sett är ett kom­bi­na­tions­kort som er­bju­der bå­de flas­h­ba­se­rad cache och 10 gi­ga­bit Et­her­net. Vem vet, kans­ke det blir näs­ta ut­veck­lings­steg?

Pro­ces­sorn är av sam­ma mo­dell som den i Net­gear RN426, allt­så en In­tel Atom C3538 på 2,1 gi­ga­hertz med fy­ra kär­nor. Den­na pro­ces­sor ger en myc­ket god grund för så­väl hög sä­ker­het som ser­ve­rop­ti­me­rad pre­stan­da. Sy­no­lo­gy ger oss ock­så en bra in­blick i vad den­na pro­ces­sor är ka­pa­bel till, dels i form av ovan nämn­da PCIE-plats, dels sett till in­tern­min­net. Enheten är för­sedd med fy­ra gi­ga­byte DDR4min­ne, men vi kan en­kelt upp­gra­de­ra till to­talt 32 gi­ga­byte.

Det­ta med möj­lig­het till re­jält med in­tern­min­ne, vil­ket vi nämnt ti­di­ga­re, är nå­got som vi gär­na ser att fler till­ver­ka­re blir mer flex­ib­la med. Da­gens NAS-enheter ten­de­rar ju som bekant att allt of­ta­re er­sät­ta enkla­re serv­rar. Li­kaså ökar he­la ti­den an­ta­let ap­pli­ka­tio­ner. Det finns allt från så­da­na för nöje till dem som hand­lar om pro­duk­ti­vi­tet och sä­ker­het. När vi ad­de­rar så­da­na be­hö­ver enheten in­tern­min­ne för att han­te­ra allt.

An­vän­dar­vän­ligt och kraft­fullt

Enheten har stöd för RAID 0, 1, 5, 6 och 10. Du får även stöd för till­ver­ka­rens egen lös­ning kal­lad Hy­brid RAID. Den sist­nämn­da ger mer flex­i­bel hantering, då vi kan blan­da hård­dis­kar av oli­ka stor­lek och mo­dell. Btrfs stöds som fil­sy­stem, vil­ket ger hög­re sä­ker­het och sta­bi­li­tet.

Du får ett stort ut­bud av lös­ning­ar för att han­te­ra så­väl säkerhetsk­opiering som åter­ställ­ning av da­ta. Det­ta lo­kalt, via mol­net el­ler ge­nom oli­ka for­mer av hy­brid­lös­ning­ar. En funk­tion som gav bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va upp­le­vel­ser var back­uplös­ning­en för vissa moln­ba­se­ra­de tjäns­ter som ex­em­pel­vis Of­fice365. Pro­ble­met är att vi se­dan en tid till­ba­ka in­te kan ad­de­ra vå­ra adres­ser på grund av re­gi­o­na­la rät­tig­he­ter, vil­ket kan ses som li­te märk­ligt. Det­ta är dock sna­ra­re un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln, för över­lag fun­ge­rar allt till 100 pro­cent. Sy­no­lo­gy har även en rik­tigt bra upp­sätt­ning pro­gram för bland an­nat sam­lad lag­ring och hantering av e-post­kon­ton. Det finns ock­så smar­ta pro­gram för ge­men­samt ar­be­te i re­al­tid i oli­ka ty­per av fi­ler.

Det ad­mi­nist­ra­tions­gräns­snitt som an­vänds för all kon­fi­gu­ra­tion och över­vak­ning är bå­de an­vän­dar­vän­ligt och kraft­fullt. Det­ta be­tyg om­fat­tar bland an­nat disk­han­te­ring­en. Sy­no­lo­gy har ett myc­ket flex­i­belt sy­stem med av­se­en­de på mi­gre­ring mel­lan oli­ka RAID el­ler om vi vill väx­la mel­lan 2,5-tums­ba­se­rad och M.2-ba­se­rad cache.

Sam­man­ta­get har du här en näst in­till per­fekt NAS-en­het. Den har hög sta­bi­li­tet, hög pre­stan­da, en­kel ad­mi­nist­ra­tion, ett enormt ut­bud av ap­par och bra mol­nin­te­gre­ring.

Sy­no­lo­gy le­ve­re­rar. Den har det mesta som kan öns­kas av en SMB-ori­en­te­rad NAS-en­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.