UBUN­TUS NYA LÅNGTIDSUT­GÅVA

Datormagazin - - NYHETER - AV PATRIK HER­MANS­SON

et har gått 2,5 år och nu är det åter­i­gen dags för en ny LTS-ut­gå­va av Ubun­tu. Den för­ra ver­sio­nen, 16.04 LTS, kom i april 2016 och kom­mer att un­der­hål­las till april 2021. Även den ver­sion som fö­re­gick den­na, 14.04 LTS, un­der­hålls­stöds fort­fa­ran­de, fram till april 2019.

Du som an­vän­der nå­gon av des­sa be­hö­ver allt­så in­te upp­da­te­ra. Dä­re­mot är det vet­tigt att väl­ja den se­nas­te ver­sio­nen för nya in­stal­la­tio­ner. Det­ta då du med Ubun­tu 18.04 LTS får en dis­tri­bu­tion som un­der­hålls till april 2023.

NYHETER TROTS LTS

Trots dess status som LTS-ut­gå­va finns här nyheter. Fo­kus lig­ger på sta­bi­li­tet, men den­na gång har det in­ne­bu­rit att de tving­ats gö­ra en re­la­tivt stor änd­ring. För­ra årets Ubun­tu 17.10 an­vän­de Way­land som gra­fikser­ver, en ser­ver som är re­la­tivt ny och som i de fles­ta fall fun­ge­rar bra. Den har dock vissa barn­sjuk­do­mar, och för att sy­ste­met ga­ran­te­rat ska va­ra helt sta­bilt har Ca­no­ni­cal valt att ta ett steg till­ba­ka och by­ta ut Way­land mot gra­fikser­vern X.org för ver­sion 18.04 LTS. Dock finns Way­land finns kvar som al­ter­na­tiv, det går

att väl­ja vil­ken ser­ver som ska an­vän­das i sam­band med in­stal­la­tio­nen.

Själ­va in­stal­la­tions­pro­gram­met är på det sto­ra he­la sig likt. Sy­ste­met är en­kelt att installera och det är ba­ra någ­ra få sa­ker som mås­te stäl­las in. En ny­het här är möj­lig­he­ten att installera ett mi­ni­malt sy­stem, ett sy­stem som ba­ra har det nöd­vän­di­ga för ett fun­ge­ran­de gra­fiskt sy­stem samt en webb­lä­sa­re. Du be­hö­ver allt­så in­te bör­ja med ”ex­tra allt”, ut­an kan bör­ja med ett li­tet sy­stem och se­dan läg­ga till vad just du har be­hov av. Bland de pa­ket som ute­sluts i den mi­ni­ma­la in­stal­la­tio­nen märks

D

Thun­der­bird, Li­bre­of­fice, Trans­mis­sion, Shotwell och Gno­me Ca­len­dar samt en lång rad and­ra. Även spe­len och ett stort an­tal bib­li­o­tek som in­te be­hövs ute­sluts. Samt­li­ga pa­ket som ute­sluts finns lis­ta­de på Launch­pad och kan in­stal­le­ras i ef­ter­hand ge­nom pro­gram­han­te­ra­ren.

LIVEPATCH OCH SNAPS

När sy­ste­met är in­stal­le­rat och da­torn har star­tats om vi­sas en upp­da­te­rad väl­komst­skärm. Här kan den smar­ta fi­nes­sen Livepatch ak­ti­ve­ras. Den­na funk­tion gör det möj­ligt att upp­da­te­ra kär­nan med vik­ti­ga sä­ker­hets­fix­ar ut­an att be­hö­va star­ta om sy­ste­met, nå­got som mins­kar ned­ti­den. Livepatch krä­ver en pre­nu­me­ra­tion på Ubun­tu Ad­van­tage och ett kon­to för Ubun­tu One. För fö­re­tag och an­vän­da­re med fler än tre da­to­rer kos­tar det­ta en sum­ma var­je år, för pri­vat­per­so­ner är det dock gra­tis upp till tre da­to­rer.

Pro­gram­ut­bu­det är i van­lig ord­ning stort och de ar­be­tar stän­digt med att öka an­ta­let Snaps. Snaps är ett re­la­tivt nytt pa­ket­for­mat som för­enklar dis­tri­bu­tio­nen och in­stal­la­tio­nen av mjukvara. Sy­ste­met är in­te be­ro­en­de av vil­ken Li­nux­dis­tri­bu­tion som an­vänds och sä­ker­he­ten ökar då pro­gram­men körs iso­le­ra­de från varand­ra.

Ubun­tu 18.04 in­ne­hål­ler na­tur­ligt­vis en hel del upp­da­te­rad mjukvara. Bland den­na märks till ex­em­pel kon­tors­svi­ten Li­bre­of­fice 6 och skriv­bords­mil­jön Gno­me 3.28. Den sist­nämn­da bju­der på så myc­ket nytt att det egent­li­gen är värt en ar­ti­kel i sig, men vi ska i al­la fall näm­na någ­ra av höjd­punk­ter­na. Du hit­tar till ex­em­pel ett pro­gram kal­lat Gno­me Cha­rac­ters. Det­ta pro­gram gör det en­kelt att hit­ta emo­ji­er i färg som li­ka en­kelt kan in­fo­gas i do­ku­ment och an­nat. Där finns även en funk­tion kal­lad Night Light som en­ligt ett sche­ma änd­rar bild­skär­mens ljus så att det blir be­hag­li­ga­re när det är mörkt. Glöm­mer man bort att ak­ti­ve­ra det­ta kan man ska­pa en på­min­nel­se i den nya To­do-ap­pen.

HAR UTVECKLING­SPOTENTIAL

För att sy­ste­met ska fun­ge­ra bra i oli­ka mil­jö­er finns ver­sio­ner som har op­ti­me­rats med av­se­en­de på start­ti­der och pre­stan­da i al­la sto­ra moln­tjäns­ter. Det finns även stöd för ac­ce­le­ra­tion med Nvi­di­as GPU:er. Du hit­tar ock­så verk­tyg som Ku­ber­ne­tes och Ku­be­flow för ut­veck­ling av sy­stem för ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens och ma­ski­nin­lär­ning. Stöd finns även för en rad and­ra moln­funk­tio­ner. Det­ta sam­man­ta­get gör att ut­veck­la­re kan ta fram lös­ning­ar som först körs lo­kalt med Ku­ber­ne­tes. De kan se­dan tes­tas mer med Goog­les klus­ter­lös­ning GKE, för att till sist skic­kas till oli­ka enheter som kör Ubun­tu.

En an­nan in­tres­sant funk­tion är LXD 3.0. Den­na mjukvara till­han­da­hål­ler så kal­la­de ma­skin­con­tain­rar som lik­nar vir­tu­el­la ma­ski­ner. I des­sa körs kom­plet­ta gäst­sy­stem som i sin tur kan kö­ra äld­re pro­gram som in­te läng­re upp­da­te­ras. Du ska­par allt­så en skyd­dad miljö för des­sa po­ten­ti­ellt osäk­ra pro­gram, som då kan an­vän­das ut­an att du ris­ke­rar sä­ker­hets­pro­blem.

På ytan är det sig gans­ka likt, men un­der ska­let döl­jer sig ”gam­la” X.org med nya Gno­me 3.28.

Funk­tio­nen Night Light ser till att däm­pa lju­set från bild­skär­men så att det blir be­hag­li­ga­re när det är mörkt i rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.