De­ri­va­ten och and­ra ver­sio­ner

Datormagazin - - NYHETER -

I sam­band med lan­se­ring­en av ver­sion 18.04 släpp­tes även av­bild­ning­ar som har op­ti­me­rats för Micro­softs Hy­per-V. Des­sa in­går i Micro­softs ka­ta­log med vir­tu­el­la ma­ski­ner och har stöd för bland an­nat dub­bel­rik­tat klipp­bord och möj­lig­het att en­kelt kom­ma åt da­ta från sy­ste­mets oli­ka hård­dis­kar. Li­kaså har de o­ci­el­la de­ri­va­ten upp­da­te­rats:

Ku­bun­tu Bland ny­he­ter­na märks bland an­nat skriv­bords­mil­jön KDE Plas­ma 5.12 LTS och en ny­a­re ver­sion av Qt samt upp­da­te­ra­de ver­sio­ner av många pro­gram. Det ‹nns även nya pro­gram som till ex­em­pel webb­lä­sa­ren Fal­kon, pa­ket­han­te­ra­ren Mu­on och se­rie­lä­sa­ren Pe­ru­se. Li­kaså är Kio-Gdri­ve in­tres­sant, då lös­ning­en ger pro­gram (som till ex­em­pel Dolp­hin och Gwen­vi­ew) ac­cess till ‹ler som har lag­rats på Goog­le Dri­ve. Nytt är ock­så att VLC är stan­dard för vi­de­oupp­spel­ning och att Can­ta­ta Qt5 är stan­dard för mu­sik.

Lu­bun­tu Här ‹nns inga sär­skil­da nyheter för­u­tom dem i ur­sprungs­sy­ste­met. Vi no­te­rar dock en ny skriv­bords­bak­grund.

Bud­gie Här ‹nns bland an­nat ett nytt te­ma, ˜er in­ställ­nings­möj­lig­he­ter och många nya tillägg (ap­plets).

Ky­lin Den­na ver­sion, av­sedd för den ki­ne­sis­ka mark­na­den, har fått en mängd mind­re upp­da­te­ring­ar och ‹njuste­ring­ar. Pyt­hon 2 in­stal­le­ras in­te läng­re som stan­dard, dä­re­mot får man två nya pro­gram i form av brän­nar­pro­gram­met Bur­ner och We­chat-kli­en­ten Electro­nic We­chat.

Ma­te Här är den tyd­li­gas­te änd­ring­en att me­ny­sy­ste­met har bytts ut mot Brisk Menu, nå­got som bland an­nat med­för en ny lay­out av skriv­bor­det och nya funk­tio­ner. Skriv­bords­mil­jön Ma­te har upp­da­te­rats och här ‹nns en stor mängd an­pass­nings­möj­lig­he­ter. Det går till ex­em­pel att få sy­ste­met att se ut som Win­dows, OS X, Gno­me 2 el­ler Uni­ty. Slut­li­gen no­te­ras ett upp­da­te­rat Ma­te Tweak med in­ställ­ning­ar för Hid­pi.

Stu­dio No­te­ra att Stu­dio in­te är en LTS-ut­gå­va även om den byg­ger på Ubun­tu LTS. I öv­rigt har ing­et sär­skilt änd­rats se­dan 17.10, och an­led­ning­en är den­sam­ma som till att det­ta in­te är en LTS-ut­gå­va – de sak­nar ut­veck­la­re.

Xu­bun­tu Xu­bun­tu 18.04 är en LTS-ut­gå­va men sup­port­ti­den anges till tre år. Stö­det för Hid­pi har för­bätt­rats och en ny ver­sion av me­ny­re­di­ge­ra­ren Menu­li­b­re har lagts till. Vissa änd­ring­ar har gjorts i pa­ne­len och vissa Gno­me-pro­gram har bytts ut mot mot­sva­ran­de Ma­te-pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.