ANTERGOS LÖF­TEN

Datormagazin - - NYHETER - AV PATRIK HER­MANS­SON

Antergos är ett gra­fiskt ope­ra­tiv­sy­stem för skriv­bords­da­to­rer som till­han­da­hålls i en så kal­lad rul­lan­de ut­gå­va. Nya funk­tio­ner och upp­da­te­ring­ar le­ve­re­ras allt­så lö­pan­de och vi be­hö­ver in­te vän­ta på att en ny ver­sion ska släp­pas. De fo­ku­se­rar även på en­kel­het, ing­et ska be­hö­va gö­ras ef­ter in­stal­la­tio­nen ut­an vi kan kom­ma igång di­rekt. Pro­gram finns förinstal­le­ra­de för att sur­fa på nä­tet, lyss­na på mu­sik, tit­ta på vi­deo med me­ra. Det finns även stöd för många språk, vil­ket sä­ker­li­gen un­der­lät­tar för många.

En de­talj som gör Antergos li­te ovan­ligt är att det ba­se­rar sig på den po­pu­lä­ra dis­tri­bu­tio­nen Arch Linux. Det­ta sy­stem går att kon­fi­gu­re­ra på oänd­ligt många sätt och är där­med flex­i­belt. Det en­da pro­ble­met, om det ska ses som ett så­dant, med Arch Linux är att det krä­ver tid och kun­skap att installera. En grundin­stal­la­tion ger in­te myc­ket mer än ett av­ska­lat text­ba­se­rat sy­stem. För att få ett kom­plett sy­stem får man installera en mängd kom­po­nen­ter ma­nu­ellt. Det­ta är för­vis­so re­la­tivt en­kelt med hjälp av Arch Linux ut­märk­ta do­ku­men­ta­tion, men ibland har man helt en­kelt in­te den tid som krävs. Det är då som Antergos kan kom­ma in i bil­den, då ut­veck­lar­na re­dan har gjort allt jobb som krävs för att få ett väl fun­ge­ran­de gra­fiskt sy­stem.

GRA­FISKT, I DUBBEL BE­MÄR­KEL­SE

Det är fritt att lad­da ned och an­vän­da Antergos. Det finns två oli­ka in­stal­la­tions­me­dia som kan an­vän­das med USB-min­nen, DVD-ski­vor el­ler lik­nan­de. Det ena kal­las Antergos Li­ve ISO och in­ne­hål­ler ett kom­plett sy­stem med al­la pro­gram. Den­na va­ri­ant fun­ge­rar även som li­ve-sy­stem. Det finns se­dan ock­så en mind­re iso-fil kal­lad Antergos Mi­ni­mal ISO. Den­na re­kom­men­de­ras för äld­re och enkla­re da­to­rer.

När da­torn star­tas från in­stal­la­tions­me­di­et går det att väl­ja mel­lan att star­ta ett gra­fiskt li­ve­sy­stem och ett text­ba­se­rat. Den text­ba­se­ra­de är mest för ut­veck­la­re, vill man tes­ta sy­ste­met el­ler installera det på hård­dis­ken väljs det först­nämn­da al­ter­na­ti­vet.

Skriv­bor­det lik­nar nog ing­et an­nat vi har sett, även om det ba­se­ras på Gno­me. Det är långt ifrån stramt och väl­ord­nat. Till väns­ter finns sex iko­ner. Des­sa le­der bland an­nat till in­stal­la­tions­pro­gram­met Cn­chi och en fil­han­te­ra­re. Du hit­tar även iko­ner för att star­ta med­de­lan­de­kli­en­ten Pid­gin, webb­lä­sa­ren Chro­mi­um och mu­sik­spe­la­ren Gno­me Mu­sic. Slut­li­gen finns ock­så en ikon som an­vänds för att öpp­na pro­gram­star­ta­ren som ger till­gång till he­la ut­bu­det. Du får till ex­em­pel ett pro­gram för att han­te­ra webb­ka­me­ran, en do­ku­mentvi­sa­re, en e-boklä­sa­re och brän­nar­pro­gram­met Bra­se­ro. Du hit­tar även pro­gram för att han­te­ra sy­ste­mets hård­dis­kar, gö­ra in­ställ­ning­ar och för att lä­sa logg­fi­ler. Gi­vet­vis finns även pro­gram för att upp­da­te­ra sy­ste­met och installera ny mjukvara.

ATT INSTALLERA

När du har star­tat in­stal­la­tio­nen får du väl­ja språk, svens­ka finns bland al­ter­na­ti­ven. Näs­ta steg är att väl­ja plats, tids­zon samt lay­out för tan­gent­bor­det. För­va­len för des­sa frå­gor ba­se­ras på språkva­let, så i de fles­ta fall är det ba­ra att klic­ka Next.

En stör­re frå­ga är den som kom­mer där­näst, att väl­ja skriv­bords­mil­jö (el­ler in­te). Du får he­la åt­ta val. Först ut är Ba­se som ger ett text­ba­se­rat sy­stem. Lätt­vik­tigt, och det är även al­ter­na­ti­ven Xfce och Open­box. Lis­tan in­ne­hål­ler vi­da­re Ma­te och Cin­na­mon samt klas­si­ker­na Gno­me och KDE. Slut­li­gen hit­tar du även Dee­pin, ett re­la­tivt nytt sy­stem som har bli­vit po­pu­lärt på se­na­re tid.

För­u­tom att väl­ja skriv­bords­mil­jö får du ock­så väl­ja vad mer som ska in­stal­le­ras. Du kan bland an­nat läg­ga till Li­bre­of­fice, Steam + Playon­li­nux samt om sy­ste­met ska få stöd för Blu­e­tooth och skri­va­re.

Cn­chi kon­trol­le­rar se­dan ned­ladd­nings­speg­lar, var sy­ste­met ska in­stal­le­ras med me­ra och bör­jar att ar­be­ta medan vi ska­par ett an­vän­dar­kon­to. Det är myc­ket som ska lad­das ned, så räk­na med att det tar en stund. När det­ta är klart star­tas ma­ski­nen om och det är dags att logga in.

Un­der ett av tes­ter­na an­vän­de vi en virtuell ma­skin i Vir­tu­al­box. Dis­tri­bu­tio­nen no­te­ra­de det­ta och frå­ga­de om vi vil­le an­vän­da ett op­ti­me­rat läge, då den vir­tu­el­la mil­jön kan för­vän­tas ha säm­re pre­stan­da än en fy­sisk da­tor. Smart!

TREV­LIGT OCH FRÄSCHT

Antergos är ett snyggt och väl fun­ge­ran­de ope­ra­tiv­sy­stem. De mjuk­va­ror som in­går är frä­scha, och det var även Li­nux­kär­nan. På så sätt var Antergos en trev­lig be­kant­skap. Där­med kan vi skri­va un­der på det­ta med fräscht. Den en­da smol­ken var kans­ke skriv­bor­det som an­vänds till­sam­mans med li­ve­sy­ste­met.

Det­ta är det skriv­bord som mö­ter oss ef­ter att ha star­tat Antergos. Snyggt? Det av­gör du.

Vi val­de att tes­ta Antergos med skriv­bords­mil­jön Dee­pin och möt­tes ef­ter in­stal­la­tio­nen av det­ta snyg­ga in­logg­nings­föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.