RE­DI­GE­RA DIN GRUB ME­NY

Datormagazin - - LINUXEXPER­TEN -

De som ba­ra har in­stal­le­rat ett ope­ra­tiv­sy­stem på sin da­tor har tro­li­gen en gans­ka en­kel Grub-me­ny. Det är möj­ligt att den in­te ens vi­sas. För att in­te slö­sa tid på att vi­sa ett en­da al­ter­na­tiv lad­das näm­li­gen många sy­stem di­rekt, när ba­ra ett sy­stem finns. Dä­re­mot kan det bli li­te rö­rigt om det finns fle­ra oli­ka sy­stem på da­torn, kans­ke Win­dows och en el­ler fle­ra Li­nux­dis­tri­bu­tio­ner. Det­sam­ma gäl­ler om sy­ste­met har upp­da­te­rats många gång­er el­ler om du har fått med al­ter­na­tiv för att star­ta ett min­nes­test istäl­let för det van­li­ga ope­ra­tiv­sy­ste­met.

Pre­cis som med an­nat i Li­nux­ba­se­ra­de ope­ra­tiv­sy­stem går det även att på­ver­ka den­na me­ny. Du kan kon­fi­gu­re­ra start­me­nyn ef­ter eg­na öns­ke­mål. Funk­tio­nen styrs av text­fi­ler, men det är ing­et som sä­ger att du mås­te lä­ra dig hur des­sa kon­fi­gu­ra­tions­fi­ler ska se ut för att me­nyn ska bli på ett visst sätt – det går att istäl­let an­vän­da ett gra­fiskt kon­fi­gu­ra­tions­verk­tyg kal­lat Grub Custo­mi­zer.

När du har Grub Custo­mi­zer kan du in­te ba­ra läg­ga till och re­di­ge­ra start­me­ny­pos­ter, ut­an det går även att snyg­ga till det he­la. Bland an­nat ge­nom att läg­ga till en bak­grunds­bild. Mer om det­ta se­na­re, låt oss nu tit­ta på hur pro­gram­met in­stal­le­ras.

För Ubun­tu och lik­nan­de sy­stem finns ett PPA-för­råd för Grub Custo­mi­zer. För att installera med hjälp av det­ta an­vänds föl­jan­de kom­man­don:

su­do add-apt-re­po­si­to­ry ppa:da­ni­el­rich­ter2007/ grub-custo­mi­zer su­do apt-get up­da­te su­do apt-get in­stall grub-custo­mi­zer

För Fedora och lik­nan­de körs istäl­let föl­jan­de kom­man­don:

su­do dnf in­stall grubcusto­mi­zer

När pro­gram­met har in­stal­le­rats och star­tats le­tar det upp al­la ope­ra­tiv­sy­stem som finns på hård­dis­ken el­ler hård­dis­kar­na. Des­sa vi­sas se­dan i en lis­ta och där kan de­ras namn änd­ras. För att änd­ra den kom­man­do­rad som körs när ett al­ter­na­tiv väljs mar­ke­rar du al­ter­na­ti­vet och klic­kar på re­di­ge­ring­s­i­ko­nen (ser ut som block och pen­na) i pro­gram­mets öv­re pa­nel. Kom­man­do­ra­den vi­sas då i ett re­di­ge­rings­föns­ter och kan re­di­ge­ras ef­ter be­hov.

Går du vi­da­re till fli­ken ”Ge­ne­ral set­tings” finns möj­lig­het att väl­ja vil­ket av va­len i lis­tan som ska va­ra för­valt, allt­så vil­ket som star­tas om ing­et ak­tivt val görs. Det går ock­så att stäl­la in hur länge Grub ska vän­ta på att det­ta val görs. Li­kaså kan du väl­ja att helt döl­ja me­nyn, vil­ket kan va­ra lämp­ligt om du all­tid star­tar sam­ma sy­stem.

Den sista fli­ken har ti­teln ”Ap­pea­ran­ce set­tings” och gör det möj­ligt att de­sig­na Grub­me­nyn. Det går att väl­ja färg för bak­grund, text med me­ra. De som så öns­kar kan även in­fo­ga en bild el­ler by­ta typ­snitt. Lå­ter det­ta för krång­ligt finns det även stöd för fär­di­ga te­man som kan lad­das ned från bland an­nat gno­me-look.org. När du har gjort någ­ra änd­ring­ar kan des­sa för­hands­grans­kas. Det går allt­så att se hur det he­la kom­mer att se ut in­nan allt spa­ras och ak­ti­ve­ras.

Just det­ta är vik­tigt. De­sig­nen spa­ras ge­nom ett klick på Sa­ve, men för att det he­la ska ak­ti­ve­ras och sy­nas när da­torn star­tas om mås­te du även klic­ka på Fi­le > In­stall to MBR. Där­ef­ter får du väl­ja hård­disk där den nya start­me­nyn ska in­stal­le­ras, se­dan vi­sas ett med­de­lan­de om att allt är klart. Ba­ra att star­ta om da­torn för att tes­ta!

Pro­gram­met Grub Custo­mi­zer gör det en­kelt att re­di­ge­ra da­torns start­me­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.