SÄKERHETSM­ARGINAL FÖR HÅRD­DISK

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - RONNIE SIDVALL

Hård­dis­kar ska in­te fyl­las till brist­nings­grän­sen. I Win­dows Ut­fors­ka­ren änd­ras sta­pel­mar­ke­ring­ens färg från blå till röd när grän­sen har nåtts, när cir­ka tio pro­cent av ka­pa­ci­te­ten är le­dig. Gäl­ler det­ta även för rik­tigt sto­ra hård­dis­kar? Det ver­kar få­nigt att re­ser­ve­ra tio pro­cent när man har vo­ly­mer på era te­ra­byte. Bor­de det in­te räc­ka med be­tyd­ligt mind­re pro­cen­tu­el­la sä­ker­hets­mar­gi­na­ler?

Det är all­tid en då­lig idé att fyl­la Win­dows systemdisk för myc­ket och det kan or­sa­ka en rad pro­blem. Tomt ut­rym­me be­hövs av era oli­ka skäl. Det up­pen­ba­ra är för­stås att du in­te kan spa­ra nya ler el­ler lad­da ned någon­ting, in­klu­si­ve Win­dows-upp­da­te­ring­ar.

Li­te mind­re up­pen­bart är att pro­gram oa mås­te ska­pa cacheler, ut­an vil­ka de kan kra­scha el­ler upp­vi­sa and­ra fel. En an­nan aspekt är om du öpp­nar ett stort an­tal pro­gram och be­hö­ver ex­tra min­ne, då mås­te väx­lingslen ock­så ha plats att växa. Kan den in­te det le­der det till fel­med­de­lan­den om för li­te min­ne.

Det vik­ti­gas­te skä­let är dock dis­kop­ti­me­ring­en, som Micro­so kal­lar det nu­me­ra. För vår del kal­lar vi det för de­frag­men­te­ring för en van­lig snurr­disk och op­ti­me­ring för en SSD.

För de­frag­men­te­ring är en tum­re­gel att ha 15 pro­cent le­digt ut­rym­me, för att Win­dows ska kun­na de­frag­men­te­ra enheten or­dent­ligt. Det­ta då det vid de­frag­men­te­ring flyt­tas runt sto­ra mäng­der da­ta och det be­hövs ut­rym­me att par­ke­ra all­ting medan sek­to­rer­na ord­nas till. Det­ta gäl­ler då allt­så en­bart me­ka­nis­ka hård­dis­kar.

När det gäl­ler SSD-enheter har en oa ci­te­rad siˆra i stäl­let va­rit 25 pro­cent le­digt ut­rym­me, för att de ska kun­na op­ti­me­ras kor­rekt och in­te tap­pa pre­stan­da. Mo­der­na SSD-enheter har emel­ler­tid en mas­sa ex­tra plats som in­te re­do­vi­sas. Så även om du fyl­ler en SSD näs­tan helt, finns det fort­fa­ran­de en mas­sa ex­tra min­ne på enheten för att hjäl­pa till med att bi­be­hål­la pre­stan­da. Siff­ran 25 pro­cent är allt­så san­no­likt över­dri­ven när det gäl­ler en mo­dern en­het. Dock är det nog en nöd­vän­dig­het med tio pro­cent ba­ra för op­ti­me­ring­en.

Det­ta gäl­ler allt­så systemdis­ken, den där Win­dows är in­stal­le­rat, där skul­le jag sik­ta på 20 till 25 pro­cent. För re­na lag­rings­dis­kar be­hö­ver du nog in­te va­ra fullt li­ka för­sik­tig. Fort­fa­ran­de gäl­ler dock att det mås­te nnas plats för op­ti­me­ring, så tio pro­cent är nog ing­en dum siff­ra att hål­la sig till även om jag in­te hit­tat någ­ra rik­tigt säk­ra upp­gier. Har du ing­et be­hov av has­tig­het och pre­stan­da kan du dock mins­ka det le­di­ga ut­rym­met för så­da­na hård­dis­kar.

Win­dows op­ti­me­rar dis­ken­he­ter au­to­ma­tiskt, men det mås­te fin­nas le­dig plats för att det ska kun­na gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.