SAK­NAR KON­TAKT MED ROUTER

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - FREDRIK HELLSTRÖM

Jag kan in­te läng­re få kon­takt med min router via 192.168.1.1, var­ken med ka­bel el­ler tråd­löst. Jag har även pro­vat ”ut­i­från” med ex­tern IP-adress och även att stänga av brand­vägg, VPN, et­ce­te­ra. Re­sul­ta­tet blir ba­ra: ”An­slut­ning­en miss­lyc­ka­des ...”.

Det en­da jag in­te har pro­vat är att åter­stäl­la med Re­set. Är det min sista chans? Rou­tern är en Asus RT AC66U.

Fun­ge­rar in­ter­net? Det lå­ter ju så på din frå­ga och i så fall fun­ge­rar rou­tern kor­rekt. Är du sä­ker på adres­sen? Star­ta Kom­man­do­tol­ken och skriv föl­jan­de: ipcon­fig / all

Du får en lis­ta på di­na nät­verk­san­slut­ning­ar, om du har fle­ra. Le­ta re­da på ak­tu­ell an­slut­ning och kol­la ra­den De­fault Ga­te­way. Där står IP-adres­sen till rou­tern. Kon­trol­le­ra ock­så da­torns nät­verks­in­ställ­ning­ar. An­vänd helst DHCP för att er­hål­la en IP-adress, så att du är sä­ker på att da­torn an­vän­der sam­ma adress­om­rå­de som rou­tern.

Men visst kan du åter­stäl­la den om det blir nöd­vän­digt. En­da pro­ble­met är att du mås­te gö­ra om al­la in­ställ­ning­ar om du in­te har spa­rat dem i en l – nå­got som kan re­kom­men­de­ras.

Till den rou­tern kan jag ock­så re­kom­men­de­ra den för­träff­li­ga al­ter­na­ti­va fas­ta mjuk­va­ran ( rm­wa­re) Asuswr­tMer­lin. Den har mas­sor med för­bätt­ring­ar jäm­fört med Asus egen men be­hål­ler sam­ma gräns­snitt. Läs gär­na mer här: https://sour­ce­for­ge.net/ pro­jects/asuswrt-mer­lin/fi­les/ RT-AC66U.w

Det är en­kelt att ta re­da på rou­terns IP-adress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.