COOKIES OCH GDPR

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - HÅKAN LIND

Jag in­ser att al­la nog är rätt tröt­ta på GDPR vid det här la­get, men får jag dra in det här ock­så? Det gäl­ler en för­e­nings webbplats, där vi an­vän­der Goog­le Ana­ly­tics för att hål­la li­te koll på be­söksan­tal och var­i­från de kom­mer.

Jag har för­sökt lä­sa på om det­ta och fat­tar in­te myc­ket, men vad jag kan för­stå an­vän­der Goog­le cookies för att hål­la re­da på be­sö­kar­na och då mås­te jag ge dem möj­lig­het att väl­ja att slip­pa cookies?

Stäm­mer det­ta och €nns det nå­gon en­kel lös­ning? Si­dor­na är gjor­da i Word­press.

Be­sö­ker du Goog­le Ana­ly­tics kan du hit­ta en hel del in­for­ma­tion om det­ta, e­ersom de för­stås har upp­da­te­rat sin in­for­ma­tion och si­na funk­tio­ner för att fun­ge­ra med GDPR. De till­han­da­hål­ler till och med enk­la skript som kan an­vän­das för att läg­ga in möj­lig­het att väl­ja bort de­ras cookies på webb­si­dor.

Det krä­ver dock fort­fa­ran­de en del jobb och kun­skap att åstad­kom­ma nå­got som funge- rar. Nu är webb­ma­ke­ri och webb­pro­gram­me­ring in­te al­las ex­pert­om­rå­de, men där har du ju fördelen av Word­press.

Jag är in­te ju­rist och är en lek­man när det gäl­ler GDPR så ta in­te det­ta som en ab­so­lut san­ning, men så vitt jag kan be­dö­ma är det per­son­lig in­for­ma­tion du in­te får sam­la in från di­na besökare. Det som even­tu­ellt skul­le kun­na gö­ra det möj­ligt att spå­ra dem som hit­tar till webb­plat­sen är de­ras IP­a­dres­ser. Där­för blir tip­set att stänga av spår­ning av IP-adres­ser i Goog­les in­ställ­ning­ar el­ler i inställnin­garna för det till­lägg du an­vän­der i Word­press för att han­te­ra Goog­le Ana­ly­tics. Läg­ger du även till nå­got på webb­plat­sen som in­for­me­rar om att ing­en per­son­lig in­for­ma­tion sam­las in bör du ha ditt på det tor­ra.

Det bor­de va­ra till­räck­ligt att ano­ny­mi­se­ra IP-adres­ser med Goog­le Ana­ly­tics för att föl­ja GDPR, så länge inga and­ra cookies an­vänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.