VÅ­GA VÄGRA MEJLEN

Datormagazin - - LEDARE -

Som­ma­ren när­mar sig med storm­steg. Som van­ligt job­bar vi på Dator­ma­ga­zin in i kak­let för att få så myc­ket som möj­ligt av näs­ta num­mer av tid­ning­en klart in­nan se­mestern. Må­let är att samt­li­ga med­ar­be­ta­re ska få någ­ra vec­kors sam­man­häng­an­de le­dig­het.

I en li­ten or­ga­ni­sa­tion är det gi­vet­vis mer el­ler mind­re omöj­ligt att helt kopp­la ner. Men det mesta går att lö­sa på di­stans så länge man har mo­bi­len med sig och hyf­sad mot­tag­ning.

Gi­vet­vis nns det bå­de för- och nack­de­lar med det. Det är enkla­re än nå­gon­sin att smi­ta från kon­to­ret, men svå­ra­re än nå­gon­sin att va­ra helt le­dig.

För­de­lar­na över­vä­ger nack­de­lar­na, åt­minsto­ne för min del, men nog vo­re det skönt att åka till fa­mil­jens som­mar­hus och kopp­la bå­de av och ned på all­var un­der två, tre vec­kor. För någ­ra år se­dan ha­de jag ing­et val, då fanns det in­te till­räck­lig mo­bil­mot­tag­ning, än mind­re bred­band, i stu­gan. Idag gör det ut­bygg­da 4G-nä­tet att vi får re­jä­la över­fö­rings­has­tig­he­ter oav­sett var på går­den vi benner oss. (På 3G-ti­den var vi hän­vi­sa­de till var­dags­rum­met och en klen mo­bil­rou­ter an­slu­ten till en gi­gan­tisk takan­tenn.) Det en­da som hål­ler mig bor­ta från jobb­mej­len nu för ti­den är med and­ra ord själv­di­sci­plin, och med tan­ke på att det in­te är en av mi­na främs­ta egen­ska­per bor­de jag ploc­ka bort mejl­kon­tot från te­le­fo­nen helt och hål­let un­der som­ma­ren.

Hur få­nigt det än lå­ter, skul­le det är­ligt ta­lat kän­nas li­te läs­kigt.

Apro­på di­stans­ar­be­te le­tar jag mer el­ler mind­re all­tid e†er nya smar­ta tjäns­ter som ska e‡ek­ti­vi­se­ra och för­enk­la ar­be­tet med tid­ning­en. Vi som gör Dator­ma­ga­zin är som du sä­kert vet ut­sprid­da i lan­det, vil­ket gör det än vik­ti­ga­re.

I skri­van­de stund an­vän­der vi en sid­pla­ne­ra­re i mol­net, Trel­lo för ar­ti­ke­lidéer och be­ställ­ning­ar, Drop­box för att syn­kro­ni­se­ra ma­te­ri­al, Sky­pe för snabb­med­de­lan­den och gi­vet­vis Out­look för mejlen. Pre­cis som Anders Reu­terswärd skri­ver på ny­hets­si­dor­na är e-post fort­fa­ran­de det mest an­vän­da kom­mu­ni­ka­tions­verk­ty­get. Så även i vårt fall.

Micro­so† har för öv­rigt släppt ’er in­tres­san­ta tjäns­ter un­der O“ce 365-pa­ra­ply­et un­der de se­nas­te må­na­der­na. De förs­ta ver­sio­ner­na ha­de dock in­te stöd för ex­ter­na med­ar­be­ta­re, vil­ket gjor­de att vi och många and­ra in­te ens kun­de test­kö­ra dem or­dent­ligt. E†er re­jä­la på­tryck­ning­ar i di­ver­se fo­rum ver­kar Micro­so† dock gjort det möj­ligt att bju­da in ”ut­om­stå­en­de”, så nu tän­ker jag ge dem en chans.

På pap­pe­ret har O“ce 365 den ab­so­lu­ta mer­par­ten av funk­tio­ner­na Dator­ma­ga­zin be­hö­ver, men i en li­ten or­ga­ni­sa­tion är det o†a vik­ti­ga­re att an­pas­sa sig till de ex­ter­na med­ar­be­tar­na än att tvinga in dem i sy­stem de in­te an­vän­der till var­dags. Även om det skul­le va­ra bil­li­ga­re.

Jag tror med and­ra ord att vi kom­mer att kö­ra vi­da­re med vårt nu­va­ran­de upp­lägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.