App­le Ipad

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR - PA­TRIK WAHLQVIST

Nya Ipad, med stöd för Apples pen­na, är per­fekt för dem som sö­ker en li­te enkla­re en­het för un­der­håll­ning och ar­be­te.

För­vis­so har kri­ti­ken mesta­dels va­rit positiv vid ti­di­ga­re lan­se­ring­ar, men det har ock­så grym­tats om det höga pri­set för Pro-mo­del­ler­na och att de enkla­re va­ri­an­ter­na sak­nat stöd för Apples pen­na. Det sist­nämn­da har App­le ta­git till sig, vil­ket märk­tes när den­na mo­dell lan­se­ra­des un­der det and­ra kvar­ta­let 2018. När vi grans­kar spe­ci­fi­ka­tio­ner­na känns det som om App­le har sla­git in på en gyl­le­ne me­del­väg.

Nya A10 Fu­sion

Se­nas­te Ipad görs i två grundut­fö­ran­den: med el­ler ut­an in­te­gre­rad SIM-kort­s­lös­ning. Des­sa bå­da mo­del­ler finns se­dan med an­ting­en 32 el­ler 128 gi­ga­byte lag­ring. De mä­ter 240 x 169,5 x 7,5 mil­li­me­ter och väger 469 re­spek­ti­ve 478 gram. På in­si­dan sit­ter det nya A10 Fu­sion-chip­pet som även har en in­te­gre­rad M10-bi­pro­ces­sor.

De som är va­na an­vän­da­re kom­mer att kän­na igen sig. Det ser i det när­mas­te ex­akt li­ka­dant ut som ti­di­ga­re. Du får en hem­knapp med TouchID, dubb­la hög­ta­la­re och an­slut­ning­ar för Light­ning samt 3,5 mil­li­me­ter. Nå­got an­nat du får är dessvär­re sam­ma bre­da ram runt skär­men, en lös­ning som idag känns li­te för­le­gad.

Den bak­re ka­me­ran är på åt­ta me­ga­pix­el och kan ska­pa pa­no­ra­ma­bil­der med upp till 43 me­ga­pix­el. Du får stöd för HDR, vi­de­o­in­spel­ning i äk­ta HD och slow­mo­tion med 120 bil­der per se­kund. Den­na ka­me­ra är helt okej ut­an att på nå­got sätt ut­mär­ka sig. Det gör däremot den främ­re Fa­ce­ti­me-ka­me­ran på 1,2 me­ga­pix­el. I vårt tyc­ke är den allt­för klen och ger grum­li­ga bil­der, fram­för allt i li­te säm­re ljus­för­hål­lan­den. Nå­got som är li­ka nytt som ro­ligt är in­teg­ra­tio­nen av För­stärkt verk­lig­het, Aug­men­ted re­a­li­ty. Funk­tio­nen lå­ter dig an­vän­da ka­me­ran för att se­dan in­te­gre­ra vir­tu­el­la ob­jekt i bil­den. Du kan till ex­em­pel pla­ce­ra in en bil och när du se­dan vri­der på ka­me­ran el­ler flyt­tar dig kring det­ta ob­jekt kom­mer det med au­to­ma­tik att föl­ja med.

På lik­nan­de te­ma finns ut­bu­det av ARap­par. En lös­ning som kanske i förs­ta hand är för ut­bild­nings­syf­ten. När vi tes­ta­de det­ta val­de vi Na­tio­nal Gal­le­ry i Lon­don och kun­de be­trak­ta tav­lor­na i det­ta konst­mu­se­um på ett väl­digt till­ta­lan­de sätt. Bland an­nat kun­de vi kom­ma rik­tigt nä­ra el­ler vand­ra upp bakom ob­jek­ten. Det ver­kar ock­så som om ut­bu­det av det­ta slags appar väx­er.

Näs­ta del som im­po­ne­rar är de trådlösa gräns­snit­ten. För Wi-Fi an­vänds 802.11 ac med stöd för MIMO, och den­na an­slut­ning var myc­ket sta­bil. En­he­ten väx­la­de ock­så snabbt mel­lan möj­lig­he­ter­na, bå­de mel­lan GB de trådlösa ban­den och mel­lan Wi-Fi och GSM.

Bå­da mo­del­ler­na är även ut­rus­ta­de med ett in­te­gre­rat bat­te­ri på 32,4 wat­tim­mar. Det­ta ger dry­ga tio tim­mars an­vänd­ning, vil­ket är klart god­känt.

Pre­stan­da och till­be­hör

När vi kom­mer till av­del­ning­en pre­stan­da ser vi snabbt styr­kan med nya A10 Fu­sion. Det är på­tag­lig skill­nad i pre­stan­da mot ti­di­ga­re, vil­ket gyn­nar dem som vill an­vän­da en­he­ten för spel el­ler för ar­bets­re­la­te­ra­de upp­gif­ter.

När vi jäm­för­de med Samsung S9 var nya Ipad 2,8 gång­er snab­ba­re då vi an­vän­de Ado­be Pre­mi­e­re Clip och om­vand­la­de 4k-vi­deo.

För att kon­trol­le­ra pre­stan­dan kör­de vi även Ge­ek­bench 4, vil­ket gav he­la 5 802 som ge­nom­snitts­vär­de. Det­ta me­dan 3DMark Ice Storm gav 37 007 som värde. Des­sa re­sul­tat in­ne­bär att en­he­ten pla­ce­rar sig bland de toppre­ste­ran­de kon­su­ment­plat­tor­na. Fak­tiskt kan re­sul­ta­ten jäm­fö­ras med en sjun­de ge­ne­ra­tio­nens In­tel i3-pro­ces­sor.

Nå­got som ock­så ska be­röm­mas är bildskär­men på 2 048 x 1 536 pix­el. Den har en pix­el­tät­het på 264 ppi och en ljus­styr­ka på 489 nits. Du får en ljus­stark skärm med myc­ket liv­ful­la fär­ger som läm­par sig för så­väl un­der­håll­ning som ar­be­te. Dess­utom ger skär­men ett klart bätt­re gen­svar när vi job­bar med fing­rar­na jäm­fört med fö­re­gå­en­de mo­dell.

Dessvär­re lan­se­ras in­te da­torplat­tan till­sam­mans med Apples pen­na. Du får vis­ser­li­gen stöd för pen­nan, men en så­dan föl­jer in­te med. Det­sam­ma gäl­ler för trådlöst tan­gent­bord. Vi ha­de gär­na sett att App­le valt att in­klu­de­ra bå­da, för då ha­de da­torplat­tan va­rit ett mer kom­plett alternativ.

Sam­man­ta­get får vi sä­ga att nya Ipad är en av de bäs­ta da­torplat­tor­na för kon­su­men­ter, kanske den bäs­ta sett till pre­stan­dan. Någ­ra smär­re ju­ste­ring­ar och den ha­de till och med kun­nat va­ra en all­var­lig kon­kur­rent till Ipad Pro. Därför får den vår ut­mär­kel­se Dator­ma­ga­zin re­kom­men­de­rar.

R E K A O M ME N D E Fu­sion A10 ger re­jäl pre­stan­da till den­na kon­su­men­t­o­ri­en­te­ra­de datorplatt­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.