D-Link DIR-

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

Den har dubb­la band om fem gi­ga­hertz och pre­ste­rar bra om en­he­ter­na som an­sluts är re­la­tivt nä­ra. Därför pas­sar den bäst för så­dan an­vänd­ning, gär­na med li­te fär­re an­vän­da­re.

D-Link DIR-895L mä­ter he­la 417,73 x 262,72 x 149,6 mil­li­me­ter och väger näs­tan 1,2 ki­lo­gram. De­sig­nen fick någ­ra att tän­ka på krab­bor som låg på ryg­gen, and­ra tänk­te på rymd­skepp. Hur som helst stic­ker en­he­ten ut.

För att kort fort­sät­ta med de­sig­nen finns en sil­ver­fär­gad rem­sa som är pla­ce­rad rakt över vin­keln. Den­na har sex styc­ken LED som in­di­ke­rar sta­tus för bland an­nat Wi-Fi och USB. Dock in­te för de lo­ka­la por­tar­na, vil­ket är li­te synd. Runt rou­tern sit­ter åt­ta ut­byt­ba­ra an­ten­ner vil­ka kan vinklas och ro­te­ras för att för­sö­ka få bäs­ta sig­nal. När de vinklas känns de emel­ler­tid in­te helt sta­bi­la och an­ten­ner­na kun­de ha sut­tit fast li­te bätt­re.

Den öv­re de­len av bak­si­dan är full­be­lagd av fyr­kan­ti­ga luft­hål. Den be­tyd­ligt plasti­ga­re ne­der­de­len har en USB 2-port och en USB 3-port. Des­sa kan an­vän­das för att an­slu­ta så­väl ex­tern lag­ring som skri­va­re. Där finns även fy­ra LAN-por­tar och en WAN-port. Sta­tus för des­sa vi­sas in­te via LED, så den hjäl­pen har du in­te vid even­tu­ell fel­sök­ning. På bak­si­dan finns även en li­ten WPS-knapp, vil­ken bor­de ha sut­tit fram­till för enkla­re han­te­ring. Slut­li­gen finns en swit­ch som lå­ter oss väx­la mel­lan router och ex­ten­der. För­vis­so fun­ge­ra­de det­ta bra, men sam­ma funk­tion bor­de ha kun­nat han­te­ras via mjuk­va­ran.

In­tres­sant in­si­da

När vi skru­var av den rö­da ovan­si­dan kom­mer vi till en gans­ka gles in­si­da. Där finns gi­ga­hertz och två styc­ken för 5 gi­ga­hertz. De fy­ra ka­na­ler­na för var­je band är pla­ce­ra­de i se­pa­ra­ta kam­ma­re för att und­vi­ka in­ter­na stör­ning­ar.

Så här långt ser allt rik­tigt in­tres­sant och ge­nom­tänkt ut, så vi går över till li­te mer kon­kre­ta tes­ter och bör­jar med lag­rings­pre­stan­da. Det går själv­klart att an­vän­da bå­da gräns­snit­ten, men då de fles­ta sö­ker bäs­ta pre­stan­da är det via USB 3 vi mä­ter. Då nåd­de vi ba­ra upp i knap­pa 48 me­ga­byte per se­kund vid skriv­ning, däremot gick det bätt­re vid läs­ning (90 me­ga­byte per se­kund).

En in­tres­sant lös­ning, när vi än­då är in­ne på det­ta med lag­ring, är att vi tack va­re D-Links Sha­re­port kan de­la da­ta

Vi av­slu­tar med att tit­ta på an­vän­dar­gräns­snit­tet och öv­ri­ga funk­tio­ner. Det vi kan kon­sta­te­ra är att D-Links pro­gram­lös­ning över­lag känns gans­ka spar­tansk, men sam­ti­digt är den även en­kel att an­vän­da. Det går dock in­te att kom­ma ifrån att fle­ra av funk­tio­ner­na som er­bjuds är klart be­grän­sa­de. För vår del an­ser vi att det finns mer att öns­ka, bå­de i form av lös­ning­ar i sig och funk­tio­ner i dem som väl er­bjuds.

Ett ex­em­pel är för­äld­ra­kon­trol­len. Den är dels väl dold, dels och fram­för allt näs­tan lar­vigt pri­mi­tiv. Skul­le vi ba­ra tit­ta på den­na del känns det som om vi minst ha­de för­flyt­tat oss ett de­cen­ni­um till­ba­ka i ti­den.

Ett an­nat ex­em­pel är gäst­nät­verks­de­len. För det förs­ta är den be­grän­sad till ett nät­verk, för det and­ra er­bjuds få ex­tra­funk­tio­ner för det­ta en­da gäst­nät­verk. Det­sam­ma gäl­ler även den in­te­gre­ra­de QoS-lös­ning­en, som in­te är så flex­i­bel. Du kan del­vis han­te­ra åt­komst och ad­mi­nist­ra­tion via mo­bi­lap­pen Myd­link, men pre­cis som öv­ri­ga mju­ka­re lös­ning­ar är den­na allt­för be­grän­sad. Dess­utom upp­lev­de vi en hel del in­sta­bi­li­tet, vil­ket drar ner be­ty­get yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.