Nor­ton Co­re

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

Det trådlösa nät­ver­ket får käm­pa om väg­gar och möb­ler finns i vägen och om många en­he­ter an­sluts. Sam­ti­digt er­bjuds hög sä­ker­het. Den­na router sät­ter skydd fram­för pre­stan­da.

Nor­ton är för de fles­ta mest kän­da för si­na oli­ka skydds­pro­gram, på vil­ken mark­nad fö­re­ta­get un­der de­cen­ni­er har va­rit en av de do­mi­ne­ra­de aktörerna. Pre­cis som fle­ra and­ra sä­ker­hets­fö­re­tag har nu Nor­ton även ta­git fram en router som in­klu­de­rar ett re­la­tivt kom­plett skydd av samt­li­ga en­he­ter som an­slu­ter till in­ter­net.

Nor­ton Co­re ser ut som en ”pris­ma­boll” som mä­ter 152,4 x 152,4 x 127 mil­li­me­ter och väger 1,4 ki­lo. På ut­si­dan finns in­te myc­ket som skvall­rar om ty­pen av en­het. De an­ten­ner som finns sit­ter på in­si­dan och en­he­tens tre­kan­ti­ga ytor ska även hjäl­pa till att ska­pa en ef­fek­ti­va­re täckning. På bak­si­dan av bol­len finns en slits för att le­da ut de kab­lar som vi an­slu­ter till en­he­ten.

Den­na lös­ning fun­ge­rar okej men för att få det he­la snyggt bör kab­lar­na bun­tas sam­man.

Det är un­der­till som kab­lar­na an­sluts. Där sit­ter al­la por­tar och knap­par som er­bjuds, vil­ket om­fat­tar tre LAN-por­tar och en WAN-port. Des­sa har samt­li­ga gi­ga­bit­has­tig­het. Du kom­mer även att se en knapp för re­set, strö­manslut­ning och dubb­la por­tar för USB 3. De bå­da sist­nämn­da kan vid en förs­ta an­blick ver­ka som ett po­si­tivt in­slag, men när du lä­ser spe­ci­fi­ka­tio­ner­na in­ser du att de en­bart stö­der skri­va­re. Det är säl­lan skri­va­re be­hö­ver så­dan band­bredd, men fram­för allt kan du in­te an­vän­da por­tar­na för att an­slu­ta lag­ring.

För­u­tom möj­lig­het att an­slu­ta lag­ring sak­nar vi en WPS-knapp, möj­lig­het att ak­ti­ve­ra el­ler in­ak­ti­ve­ra Wi-Fi via en knapp och en se­pa­rat ström­knapp. För att bry­ta ström­men får du helt en­kelt dra ut strömslad­den.

Då­ligt ut­nytt­jad kraft

Nor­ton Co­re är en av få routrar som har en in­te­gre­rad kyl­fläkt. En så­dan be­hövs fak­tiskt, då en­he­ten in­te er­bju­der allt­för go­da möj­lig­he­ter till ven­ti­la­tion. Bol­len blir gans­ka varm un­der drift.

Det som mest alst­rar vär­men är nog den Qu­al­comm IPQ8065 som age­rar pro­ces­sor. Den har två kär­nor och körs i 1,7 gi­ga­hertz. Pro­ces­sorn har säll­skap av he­la en gi­ga­byte DDR3-min­ne och för lag­ring an­vänds fy­ra gi­ga­byte flas­h­min­ne. Det

sist­nämn­da min­net kan upp­fat­tas som väl till­ta­get i sam­man­hang­et, men det be­hövs in­te ba­ra för att hy­sa fir­m­wa­re, ut­an även för att han­te­ra den in­te­gre­ra­de sä­ker­hetssvi­ten och de da­ta den ge­ne­re­rar.

På Wi-Fi-si­dan hit­tar vi en QCA9984 4x4 MU-MIMO med MSC5533-för­stär­ka­re för 2,4 gi­ga­hertz och RFMD RFPA5542-för­stär­ka­re för 5 gi­ga­hertz. En­he­ten har även en krets för Blu­e­tooth, CSR8811, som pri­märt an­vänds för den ini­ti­a­la in­stal­la­tio­nen och kon­fi­gu­ra­tio­nen. Dock an­vänds den även för fort­lö­pan­de kon­fi­gu­ra­tion, mer om det­ta ne­dan.

Be­ak­tat den för­hål­lan­de­vis kraft­ful­la grun­den ha­de vi för­vän­tats oss testre­sul­tat i pa­ri­tet med fö­re­gå­en­de pro­dukt, men så var in­te fal­let. Nor­ton Co­re top­par knap­pa 584 me­ga­bit per se­kund över 5 gi­ga­hertz och strax över 211 me­ga­bit per se­kund över 2,4 gi­ga­hertz. Det­ta är i sig ing­en ka­ta­strof, men rou­tern var ock­så klart käns­li­gast av samt­li­ga i testet för stö­ran­de ob­jekt. Då av­ser vi in­te i form av and­ra sän­da­re, ut­an i form av väg­gar och möb­ler. Så­da­na ob­jekt fick en­he­ten att snabbt tap­pa pre­stan­da, och det blev även svårt att hit­ta sta­bil över­fö­ring för kli­en­ter pla­ce­ra­de i ut­kan­ten. Dess­utom tap­pa­de rou­tern snabbt i pre­stan­da när fle­ra en­he­ter an­slöts. Det får va­ra osagt om det­ta be­ror på att tra­fi­ken fil­tre­ras, men oav­sett det är det en mindre smick­ra­de egen­skap.

Bra skydd

Nor­ton Co­re har ut­an tve­kan ett av de bätt­re in­te­gre­ra­de skyd­den som vi har stött på i en router. Det finns dock ett li­tet aber, om vi får kal­la det så. Du bör va­ra upp­märk­sam på att det in­går en ettårspre­nu­me­ra­tion på Nor­ton Co­re Secu­ri­ty Plus, som ger rou­tern al­la dess sä­ker­hets­för­de­lar – ef­ter det kos­tar det nä­ra 100 kro­nor i må­na­den att fort­sät­ta an­vän­da des­sa funk­tio­ner. Det finns ing­en möj­lig­het till ra­bat­te­rad års­pre­nu­me­ra­tion. Däremot kan vi väl­ja att in­te ha en ak­tiv pre­nu­me­ra­tion, och i sam­band med det­ta stängs des­sa funk­tio­ner av. Då pre­nu­me­ra­tio­nen ger rätt att lad­da ned pro­gram­met på så­väl bär­ba­ra da­to­rer som mo­bi­la en­he­ter blir kost­na­den än­då in­te så hög, om det­ta ut­nytt­jas.

Bland funk­tio­ner­na kom­mer du att hit­ta ett av de bäs­ta fa­mil­je­skyd­den i testet, en god­känd QoS-lös­ning och över­vak­ning samt rap­por­te­ring i topp­klass. De pa­ket som fär­das via rou­tern in­spek­te­ras ef­ter mal­wa­re och and­ra hot. Nor­ton har dock en del kvar att ar­be­ta med, då vi sak­nar stöd för IPv6 och en­he­ten in­te kan age­ra AP åt en an­nan router.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.