GT

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

x16-plat­sen. Den­na plats är för­sedd med en myc­ket ef­fek­tiv kyl­fläns som ser till att sän­ka vär­men på un­der­lig­gan­de M.2en­het un­der tung be­last­ning. Det märk­li­ga är att vär­me­sen­so­rer­na ba­ra ver­kar va­ra kopp­la­de till plat­sen med kyl­fläns, vil­ket po­ten­ti­ellt skul­le kun­na in­ne­bä­ra pro­blem om en M.2-en­het in­te har till­räck­ligt bra han­te­ring för att kun­na re­gle­ra detta själv.

För­u­tom des­sa lag­rings­plat­ser finns sex SATA 3-por­tar vil­ka är pla­ce­ra­de lod­rätt bred­vid min­nes­ban­ker och ATX-an­slut­ning. Det är en lös­ning som vi hel­ler in­te är så för­tjus­ta i, då det ten­de­rar att bli myc­ket en hel del be­kym­mer. Fle­ra av vå­ra hög­has­tig­hets­min­nen vil­le in­te de­tek­te­ras kor­rekt, ut­an det stan­na­de vid 2 666 el­ler 2 933 me­ga­hertz. Det var även be­kym­mer att ma­nu­ellt kom­ma upp i fre­kvens och ned i CAS. Bäst re­sul­tat fick vi med HyperX 3600, som fun­ge­ra­de per­fekt i al­la lä­gen.

När det gäl­ler pro­ces­sorn han­te­ras in­ställ­ning­ar­na an­ting­en via BIOS el­ler från med­föl­jan­de pro­gram. Du möts av ett snyggt gräns­snitt i bå­da fal­len, men möj­lig­he­ter­na är in­te li­ka bra som med ti­di­ga­re kort. För vår del kun­de vi in­te kom­ma hög­re än 4,9 gi­ga­hertz över samt­li­ga kär­nor.

Be­grän­sad IO-pa­nel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.