-CG-L

Datormagazin - - DATORMAGAZ­IN TESTAR -

en­sam gi­ga­bit­port (In­tel) och för ljud får du fem ana­lo­ga och en di­gi­tal an­slut­ning. De sist­nämn­da är kopp­la­de till ett Re­al­tek ALC 1220 och det he­la för­stärks av kon­den­sa­to­rer av hög kva­li­tet för bra ljud.

När det gäl­ler de in­ter­na por­tar­na fin­ner vi längs kor­tets ned­re kort­si­da yt­ter­li­ga­re två USB 2-an­slut­ning­ar. Des­sa har dä­re­mot ing­en skyd­dan­de ram, vil­ket vi kan kän­na är li­te snålt. Kor­tet har dess­utom ba­ra en in­tern USB 3-an­slut­ning och sak­nar Des­sa kom­plet­te­ras av dubb­la PCIE-ba­se­ra­de M.2-plat­ser. Den ena M.2-plat­sen är pla­ce­rad pre­cis un­der pro­ces­sor­soc­keln och är där­med myc­ket lätt att kom­ma åt, me­dan den and­ra är pla­ce­rad un­der den and­ra x16-plat­sen och li­te grann mot mit­ten av soc­keln. Den sist­nämn­da pla­ce­ring­en känns li­te märk­lig, vi ha­de hell­re sett den i kan­ten vid fel­kods­in­di­ka­torn.

Detta moderkort har två styc­ken stål­för­stärk­ta PCIE Gen3 x16-plat­ser, vil­ka di­rekt ska­las till x8/x8 när dubb­la gra­fik­kort an­vänds. För­u­tom des­sa finns en x4-plats i bot­ten, och detta är nå­got som and­ra till­ver­ka­re kan ta ef­ter, för var­för an­vän­da en x16-plats när des­sa än­då är låsta till x4? Det finns ock­så tre styc­ken x1plat­ser, men ty­värr är samt­li­ga pla­ce­ra­de ef­ter x16-plat­ser­na (be­ro­en­de på gra­fik­kort kan två styc­ken så­da­na lå­sa samt­li­ga in­sticks­plat­ser).

Lång­samt men sta­bilt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.