LÄR DIG UT­VECK­LA RÖSTSTYRNI­NG

Som kan sty­ras via rös­ten, och för oss ut­veck­la­re kom­mer även allt …er in­tres­san­ta verk­tyg. Ett av dem är fritt och kom­mer från Mozilla Founda­tion, kal­lat Deepspeech.

Datormagazin - - MJUKVARA | DEEPSPEECH - AV PA­TRIK HER­MANS­SON

D Di­gi­ta­la as­si­sten­ter i mo­bil­te­le­fo­ner har vi haft en tid. Detta med röststyrni­ng är dock ing­et nytt, tek­ni­ken har fun­nits i många år, men det är först nu som den har bli­vit så kom­pe­tent att den fun­ge­rar rik­tigt bra. En del av er minns sä­kert de röst­styr­da tjäns­ter som dök upp i bör­jan av 2000-ta­let, bland an­nat en tjänst för att bo­ka re­sor med SJ. Det fun­ge­ra­de siså­där och tjäns­ter­na gav upp­hov till bå­de myc­ken fru­stra­tion och många upp­giv­na skratt. Men det var då, ut­veck­ling­en har gått snabbt. Nu­me­ra

är hård­va­ran be­tyd­ligt kraft­ful­la­re, och sam­ti­digt har mjuk­va­ror­na ut­veck­lats mar­kant. Li­kaså har tek­ni­ken bli­vit bil­li­ga­re och mer till­gäng­lig, till ex­em­pel ge­nom smar­ta högtalare och lik­nan­de. Detta är ock­så ett pro­dukt­om­rå­de som ökar snabbt och det finns många in­tres­san­ta pro­duk­ter på mark­na­den, bland an­nat Ama­zon Echo, Goog­le Ho­me och Apple Ho­me­pod.

Det är onek­li­gen en spän­nan­de ut­veck­ling, men hur fun­ge­rar det egent­li­gen un­der ska­let? Hur kan man som ut­veck­la­re byg­ga egna röst­styr­da tjäns­ter? Detta har hit­tills va­rit re­la­tivt svårt, då det krävs avan­ce­rad mjukvara som har trä­nats till att för­stå oli­ka mänsk­li­ga rös­ter. Nu har dock or­ga­ni­sa­tio­nen Mozilla Founda­tion, mest känd för pro­gram som Fi­re­fox och Thun­der­bird, be­stämt sig för att gö­ra tek-

”Pro­jek­ten ska för­enk­la för ut­veck­la­re att ta fram lös­ning­ar som styrs av rös­ten och man vill att al­la ska kun­na ta del av tek­ni­ken.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.