Ar­ti­fi ci­el­la neu­ron­nät

Datormagazin - - MJUKVARA | DEEPSPEECH -

Project Deepspeech an­vän­der vad som kal­las ett ar­tici­ellt neu­ron­nät el­ler neu­ralt nät­verk. Nam­net kom­mer av att sy­ste­men har de­sig­nats med det mänsk­li­ga nerv­sy­ste­met som fö­re­bild, det är tänkt att fungera på lik­nan­de sätt som hjär­nan.

Grund­prin­ci­pen är att man trä­nar ett pro­gram på vis­sa upp­gif­ter. Pro­gram­met för­sö­ker lö­sa upp­gif­ten och män­ni­skor kon­trol­le­rar om sva­ret blev rätt el­ler fel. Pro­gram­met an­vän­der se­dan den­na in­for­ma­tion för att ju­ste­ra pa­ra­met­rar i be­räk­ning­ar­na och gör ett nytt för­sök att lö­sa upp­gif­ten. Ef­ter till­räck­ligt många ite­ra­tio­ner har pro­gram­met lärt sig hur upp­gif­ten ska lö­sas och kan se­dan lö­sa lik­nan­de upp­gif­ter med and­ra in­gångs­vär­den. Pro­gram­met ger stör­re vikt åt sig­nal­vä­gar som ger ett po­si­tivt re­sul­tat och kan där­med lä­ra sig att kän­na igen möns­ter.

I prak­ti­ken be­står det neu­ra­la nät­ver­ket i de ‰esta fall av tre el­ler ‰era la­ger. I des­sa la­ger nns det så kal­la­de neu­ro­ner, en sorts be­räk­nings­no­der. Det nns ett in­gångs­la­ger som tar hand om de da­ta som ma­tas in, och här nns li­ka många neu­ro­ner som det nns in­pa­ra­met­rar. Re­sul­tat­lag­ret är i sin tur där da­ta ma­tas ut, här nns li­ka många neu­ro­ner som det nns möj­li­ga svar. Mel­lan des­sa lig­ger det se­dan ett el­ler ‰era dol­da la­ger som be­hand­lar da­ta. An­ta­let neu­ro­ner här kan va­ri­e­ra, men det lig­ger of­ta mel­lan an­ta­let in­gångs­neu­ro­ner och an­ta­let re­sul­tat­neu­ro­ner.

Sig­na­ler skic­kas vi­da­re från en neu­ron om al­la dess in­sig­na­ler över­sti­ger ett visst trös­kel­vär­de, ge­nom en spe­ci­ell ak­ti­ve­rings­funk­tion. Sig­na­ler­na vik­tas, de ges oli­ka be­ty­del­se och de­ras ”vikt” be­stäms ge­nom trä­ning av mo­del­len (från bör­jan är des­sa vär­den slump­mäs­sigt val­da). Ut­an trä­ning blir re­sul­ta­tet mer el­ler mind­re slump­mäs­sigt, så i ko­den nns även en funk­tion för att be­räk­na hur myc­ket fel det blev och ma­ta detta fel till­ba­ka ge­nom sy­ste­met. Ge­nom en ma­te­ma­tisk for­mel räk­nas de per­fek­ta vik­ter­na ut, och ef­ter ett an­tal kör­ning­ar är vik­ter­na op­ti­me­ra­de och funk­tio­nen ger öns­kat vär­de ut. Detta för­ut­sät­ter att man kan trä­na nät­ver­ket med da­ta där man vet vad sva­ret ska bli.

Ett ar­ti­fi­ci­ellt neu­ralt nät­verk är ska­pat för att ef­ter­lik­na funk­tio­nen hos hjär­nan.

En en­kel mo­dell av hur ett neu­ralt nät­verk ser ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.