433 MHz

Datormagazin - - MJUKVARA | MOZILLA PROJECT THINGS -

Många av de pro­duk­ter som an­vänds för smar­ta hem an­vän­der en tek­nik som of­ta går un­der sam­lings­nam­net 433 MHz. Det­ta då pro­duk­ter­na an­vän­der ra­di­o­hård­va­ra som sän­der på den­na fria fre­kvens. De an­vän­der dock oli­ka pro­to­koll för da­taö­ver­fö­ring, så det är in­te sä­kert att en pro­dukt för 433 MHz är kom­pa­ti­bel med and­ra lik­nan­de pro­duk­ter.

För­de­len med den­na tek­nik är att den är bil­lig, nack­de­len är att den är en­kel­rik­tad. När en ga­te­way skic­kar en sig­nal för att ak­ti­ve­ra en “ärr­ström­bry­ta­re skic­kas sig­na­len ”i blin­do”. Det •nns ing­en möj­lig­het för mot­ta­ga­ren att be­kräf­ta att sig­na­len har kom­mit fram, och därför är sta­tus egentligen okänd. Det­ta till skill­nad mot Zig­bee-sy­stem – här vet man med sä­ker­het om sig­na­len kom­mit fram, och kom­mer det ing­en be­kräf­tel­se kan den skic­kas om.

Mozilla Pro­ject Things ver­kar in­te pri­o­ri­te­ra 433 MHz. Det nämns in­te i do­ku­men­ta­tio­nen och det •nns inga mo­du­ler som ska kla­ra hård­va­ra för 433 MHz. För­hopp­nings­vis är det­ta nå­got som kom­mer i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.