SÅ AN­VÄN­DER DU MO­BI­LEN SOM PLÅN­BOK

Datormagazin - - MJUKVARA | MOBILA BETALNINGA­R - AV PA­TRIK BRINKHÄLL

ash is king” bru­kar det som be­kant he­ta. När be­grep­pet myn­ta­des var det sy­no­nymt med att fak­tiskt ha fy­sis­ka kon­tan­ter i fic­kan. In­te säl­lan il­lu­stre­ra­des det på film med att per­so­nen i frå­ga var in­ne­ha­va­re av en stor se­del­rul­le som vi­sa­des upp. Kon­tant­han­te­ring­en är dock på väg att eb­ba ut och plån­böc­ker­na har i stort er­satts av kort­hål­la­re. Nu är kans­ke även kor­ten på väg ut, då allt fler pra­tar om att ta be­talt för tjäns­ter och va­ror via mo­bil­te­le­fo­nen.

Här grans­kar vi två av de mest po­pu­lä­ra be­tal­nings­lös­ning­ar­na i form av Apple Pay och Samsung Pay. Vi kan re­dan nu av­slö­ja att de fun­ge­rar rik­tigt bra – om man har en bank som stö­der dem. Det finns dock vägar runt det sist­nämn­da even­tu­el­la pro­ble­met, som att skaf­fa ett kort hos St1. Kans­ke blir 2018 året då mo­bi­len bör­jar an­vän­das i stor ut­sträck­ning för be­tal­ning­ar?

APPLE PAY

Apple Pay lan­se­ra­des i USA un­der 2014 och se­dan i hös­tas finns tjäns­ten även

till­gäng­lig i Sve­ri­ge. To­talt finns den i 20 län­der. Med en Ip­ho­ne och ett kort från med­ver­kan­de ban­ker, som Nor­dea el­ler St1, kan du be­ta­la tråd­löst i bu­ti­ker ge­nom att läg­ga fram te­le­fo­nen och an­vän­da fin­gerav­tryckslä­sa­ren, allt­så med NFC­tek­nik. Be­tal­ter­mi­na­len mås­te med and­ra ord va­ra för­be­redd för be­tal­ning­ar via NFC och det är långt ifrån al­la som är det idag. Det går även att re­gi­stre­ra Riks­ku­pong­er och be­ta­la med dem på det här sät­tet, fö­re­ta­get som står bakom det he­ter Eden­red. Du be­hö­ver in­te vän­ta på att just din bank ska ge stöd för Apple Pay ut­an kan lad­da hem St1-ap­pen och där an­sö­ka om ett kort. Där­ef­ter kan du få det an­slu­tet till Apple Pay – kor­tet är kost­nads­fritt. Du kom­mer även att få ett rik­tigt kort med pos­ten, även om du in­te kom­mer att be­hö­va det. Det räc­ker allt­så in­te att till ex­em­pel ha ett kort från Vi­sa, ut­an ban­ken som så­dan mås­te del­ta i sam­ar­be­tet med Apple kring Apple Pay.

För att an­vän­da Apple Pay går du in i Wal­let från in­ställ­ning­ar­na i te­le­fo­nen och ploc­kar fram ditt rik­ti­ga kort och läg­ger det på bor­det. Där­ef­ter får du hål­la det fram­för ka­me­ran, vil­ket får te­le­fo­nen att iden­ti­fi­e­ra kort­num­mer och ut­gångs­da­tum. Det går även att ma­ta in upp­gif­ter­na ma­nu­ellt. Kort­upp­gif­ter­na kom­mer in­te att lag­ras i klarttext, ut­an istäl­let ska­pas nå­got de kal­lar De­vice ac­count num­ber. Har du re­dan ett kort kopp­lat till Itu­nes kan detta en­kelt läg­gas till för an­vänd­ning med Apple Pay.

När kor­tet har lagts in kan du be­ta­la med mo­bi­len ba­ra ge­nom att hål­la te­le­fo­nen nä­ra be­tal­ter­mi­na­len och an­vän­da fin­gerav­tryckslä­sa­ren för att be­kräf­ta, nå­got som in­te krävs om det rör sig om mind­re be­lopp. Detta fun­ge­rar med al­la Ip­ho­ne från och med Ip­ho­ne 6, även Ip­ho­ne SE. Lös­ning­en fun­ge­rar även med Apple Watch med Watch OS 4 el­ler se­na­re. Li­kaså kan du an­vän­da fem oli­ka mo­del­ler av Ipad, från Pro till Mi­ni 3, för att be­ta­la i ap­par och på web­ben. Slut­li­gen kan Mac­book Pro med touch-ID an­vän­das el­ler en Mac lan­se­rad se­na­re än 2012, till­sam­mans med en Ip­ho­ne el­ler Apple Watch en­ligt ovan.

Du kan ha fle­ra kort tillag­da i Apple Wal­let. För att an­vän­da kor­tet som är in­ställt som stan­dard hål­ler du fing­ret på touch-ID sam­ti­digt som du pla­ce­rar te­le­fo­nens öv­re del i när­he­ten av kort­lä­sa­ren. Ef­ter en kort stund får du beske­det att det är klart och en bock vi­sas på skär­men. Detta om du be­ta­lar med Ip­ho­ne 8 el­ler ti­di­ga­re.

Be­ta­lar du med en Ip­ho­ne X dub­bel­klic­kar du på si­do­knap­pen och tit­tar mot te­le­fo­nen om du an­vän­der Fa­ce ID el­ler så anger du din kod. Där­ef­ter fun­ge­rar det på sam­ma sätt som med Ip­ho­ne 8 el­ler ti­di­ga­re.

Be­ta­lar du med Apple Watch och ditt stan­dard­kort dub­bel­klic­kar du på si­do­knap­pen och hål­ler Apple Watch-skär­men ett par cen­ti­me­ter från kort­lä­sa­ren. Du får

”C

Lägg kor­tet fram­för ka- me­ran och upp­gif­ter­na på kor­tet tol­kas au­to­ma­tiskt.Du läg­ger en­kelt till kort att an­vän­das med Apple Pay.Nor­dea och St1 är de kort som stöds. Vi tes­ta­de att skaf­fa ett St1-kort on­li­ne.Wal­let kal­las ap­pen där du sät­ter igång med Apple Pay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.