Bio­nic Be­a­ver har släppts

Nu har nya Ubun­tu 18.04 lan­se­rats och det är dags att vän­ja sig vid ett nytt smek­namn, helst som det är en LTS-ut­gå­va.

Datormagazin - - NYHETER -

Då den nya ver­sio­nen (18.04) av Ubun­tu är en LTS-ut­gå­va in­ne­bär det att sy­ste­met stöds fullt ut av till­ver­ka­ren Ca­no­ni­cal fram till april 2023. Sam­ti­digt in­ne­bär detta med LTS-ut­gå­va att an­ta­let nyheter är re­la­tivt få, tan­ken med den­na typ av ut­gå­va är att den ska va­ra så sta­bil och sä­ker som möj­ligt. Den­na prin­cip har fak­tiskt in­ne­bu­rit att de ta­git ett steg till­ba­ka vad gäl­ler gra­fik­sy­ste­met. Fö­re­gång­a­ren Ubun­tu 17.10 an­vän­de nya Way­land som stan­dard. Detta var en av de sto­ra ny­he­ter­na i Ubun­tu 17.10 och dis­tri­bu­tio­nen blev än­nu en i ra­den som in­för­de den­na mo­der­na tek­nik. Det har dock vi­sat sig att Way­land fort­fa­ran­de li­der av vis­sa barn­sjuk­do­mar och in­te fun­ge­rar bra med vis­sa pro­gram. Ca­no­ni­cal har där­för valt att ta ett steg till­ba­ka in­för den­na LTS-ut­gå­va som allt­så an­vän­der X.Org som gra­fik­han­te­ra­re. Det finns dock fort­fa­ran­de möj­lig­het att ak­ti­ve­ra Way­land för den som så öns­kar.

När det gäl­ler skriv­bords­mil­jö an­vänds Gno­me i ver­sion 3.28. Det in­ne­bär en lätt upp­gra­de­ring för de som har an­vänt 17.10 men är ett li­te stör­re hopp för de som by­ter upp sig från fö­re­gå­en­de LTS-ver­sion. På ytan är det dock inga stör­re skill­na­der, Ca­no­ni­cal har an­pas­sat Gno­me så att det i mångt och myc­ket ser ut som det Uni­ty man är van vid. Dä­re­mot är det in­tres­sant att de valt nya Gno­me 3.28, en ver­sion som haft pro­blem med en min­nesläc­ka i Gno­me Shell. Den­na min­nesläc­ka har bland an­nat or­sa­kat att sy­ste­met bli­vit se­ga­re ju läng­re det va­rit igång och att gra­fik­pre­stan­da för­säm­rats. En fix för den­na bugg är dock på gång och kom­mer att skic­kas ut så snart som möj­ligt.

Bland ny­he­ter­na i Gno­me 3.28 märks till ex­em­pel en upp­da­te­rad ka­len­de­rap­pli­ka­tion som nu även kan vi­sa vä­der­pro­gno­ser. Detta me­dan vir­tu­a­li­se­rings­mjuk­va­ran Box­es har fått en fi­ness som au­to­ma­tiskt lad­dar ned och in­stal­le­rar det val­da ope­ra­tiv­sy­ste­met, det har allt­så bli­vit be­tyd­ligt enkla­re att ska­pa nya vir­tu­el­la ma­ski­ner. Typ­snit­tet har upp­da­te­rats för bätt­re läs­bar­het och stö­det för Blu­e­tooth LE och Thun­der­bolt har för­bätt­rats. För­bätt­ring­ar har även gjorts i bland an­nat fil­han­te­ra­ren och Kon­takt-ap­pli­ka­tio­nen.

En li­te stör­re ny­het är att Li­bre­of­fice nu le­ve­re­ras i ver­sion 6 till­sam­mans med dis­tri­bu­tio­nen. Den­na ver­sion har inga stör­re nyheter i form av nya funk­tio­ner, istäl­let är det en mängd mind­re för­bätt­ring­ar som har gjorts till den­na ut­gå­va. Det mest på­tag­li­ga är att kom­pa­ti­bi­li­te­ten med and­ra fil­for­mat har för­bätt­ras. När det gäl­ler in­stal­la­tions­pro­gram­met för Ubun­tu 18.04 har en helt ny skärm till­kom­mit. På den­na kan oli­ka in­stal­la­tions­al­ter­na­tiv väl­jas, bland an­nat ett nytt mi­ni­malt lä­ge. Den in­ställ­ning­en in­ne­bär att ba­ra det mest nöd­vän­di­ga för ett fun­ge­ran­de gra­fiskt sy­stem, plus en webb­lä­sa­re, in­stal­le­ras. Det går gi­vet­vis ock­så att ge­nom­fö­ra en tra­di­tio­nell in­stal­la­tion.

Li­nux­kär­nan av ver­sion 4.15 sit­ter som spin­deln i nä­tet. Du får även Openjdk i ver­sion 10 som för­vald JRE/JDK. Den­na kom­mer dock att upp­gra­de­ras un­der hös­ten, när ver­sion 11 är helt klar.

Den nya ut­gå­van av Ubun­tu kom­mer sä­ker­li­gen att bli po­pu­lär och är ett ut­märkt val för den som be­hö­ver ett sä­kert och sta­bilt ope­ra­tiv­sy­stem som stöds och un­der­hålls un­der fem år fram­ö­ver.

När du kör in­stal­la­tions­pro­gram­met för Ubun­tu 18.04 finns ett nytt val för att gö­ra en mi­ni­mal in­stal­la­tion.

Ubun­tu 18.04 in­stal­le­ras un­der över­se­en­de av en bä­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.