Ar­du­i­no upp­gra­de­rar Yun

Tea­met bakom Ar­du­i­no är myc­ket pro­duk­ti­va och nu kom­mer en ny ver­sion av det upp­kopp­la­de da­tor­kor­tet Yun.

Datormagazin - - NYHETER -

En av de se­nas­te pro­duk­ter­na för Ar­du­i­no är ef­ter­föl­ja­ren till 2013 års Yun, lo­giskt kal­lad Yun Rev.2. Fö­re­gång­a­ren har va­rit fram­gångs­rik och Yun Rev.2 är där­för en­dast en för­fi­nad kon­struk­tion med små för­bätt­ring­ar. Bland des­sa märks en myc­ket bätt­re nät­del samt en bätt­re USB-hubb. Rent fy­siskt har USB-kon­tak­ten lagts ned för att spa­ra plats på höj­den. De har även bytt Et­her­net­kon­tak­ten till en typ som mins­kar ris­ken för kort­slut­ning­ar när tilläggs­kort an­vänds.

När det gäl­ler mjuk­va­ran är Openwrt upp­gra­de­rat till den ny­as­te ver­sio­nen och de har för­bätt­rat sä­ker­he­ten ge­nom att in­fö­ra stöd för SSL i Ar­du­i­no/Li­nux-bryg­gan. För dem som in­te kän­ner till Yun se­dan ti­di­ga­re kan vi näm­na att detta är ett kort i Ar­du­i­nos stör­re stan­dard­for­mat. Det är tänkt att an­vän­das för IoT-pry­lar och har där­för in­te ba­ra en At­me­ga32u4-pro­ces­sor, ut­an även en At­he­ros AR9331. Den först­nämn­da kör Ar­du­i­no-kod, den and­ra kör ett Openwrt-ba­se­rat Li­nux­sy­stem kal­lat Li­ni­no OS. De bå­de sy­ste­men kopp­las sam­man ge­nom en bryg­ga, ge­nom detta kan Ar­du­i­nos en­kel­het kom­bi­ne­ras med kraf­ten hos Li­nux i en en­het. På kor­tet finns även hårdvara för Et­her­net, Wi-Fi, Micro SD-kort, USB A med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.