FRI OCH KOM­PE­TENT SÄ­KER­HETSKO­PI­E­RING

Datormagazin - - LINUXEXPER­TEN -

Ur­back­up är ett in­tres­sant pro­gram för dem som vill ha ett sy­stem för att han­te­ra sä­ker­hetsko­pi­or. Det är upp­byggt som en ser­ver/kli­ent­lös­ning och finns till­gäng­ligt för en rad oli­ka ope­ra­tiv­sy­stem. Fo­kus lig­ger på att ska­pa ett sy­stem som krä­ver mi­ni­malt med ar­be­te att få igång. Det kan sä­ker­hetsko­pi­e­ra fi­ler som an­vänds, och ge­nom in­kre­men­tell ko­pi­e­ring samt stän­dig över­vak­ning av fi­ler och ka­ta­lo­ger blir sy­ste­met snabbt och sä­kert. För att ad­mi­ni­stre­ra ser­vern an­vänds ett webb­gräns­snitt. Det går även att gö­ra sä­ker­hetsko­pi­or över in­ter­net när man in­te är an­slu­ten till sitt lo­ka­la nät­verk.

Ser­ver­pro­gram­met kan kö­ras på Win­dows och en rad oli­ka Li­nux­sy­stem. Det är även möj­ligt att kö­ra det på Fre­eNAS, Qnap NAS och en­he­ter från Sy­no­lo­gy. Slut­li­gen finns även en Doc­ker-av­bild­ning till­gäng­lig. Kli­en­ten kan i sin tur in­stal­le­ras på Win­dows, Li­nux och OS X. Det finns även en app för Andro­id och en start­bar USB-in­stal­la­tion. Li­cen­sen som an­vänds är AGPLv3+, det är allt­så fri mjuk­va­ra. Ser­vern in­stal­le­ras enklast med hjälp av Doc­ker. Det kom­mer då att kö­ras i en se­pa­rat adress­rymd och stör in­te det öv­ri­ga sy­ste­met. Kom­man­dot som an­vänds för att star­ta en in­stans av Doc­ker med Ur­back­up ser ut som föl­jer: doc­ker run -d --na­me ur­back­up-ser­ver-1 -v / me­dia/back­ups:/back­ups -v /me­dia/da­ta­ba­se:/ var/ur­back­up -p 5541355415:55413-55415 -p 35623:35623/udp uro­ni/ ur­back­up-ser­ver

Doc­ker-in­stan­sen star­tas med en rad ar­gu­ment. Pa­ra­me­tern ”--na­me” anger nam­net som con­tai­nern kom­mer att ha. Pa­ra­me­tern ”-v /me­dia/back­ups:/back­ups” in­ne­bär att en ka­ta­log i con­tai­nern län­kas till en ka­ta­log på den fy­sis­ka da­torn. När det gäl­ler Ur­back­up-ser­vern anges allt­så lag­rings­plat­sen för de fi­ler som ko­pie­ras som ”“/back­ups”, i verk­lig­he­ten kom­mer de att lag­ras i den fy­sis­ka ma­ski­nens ka­ta­log ”/me­dia/back­ups”. Det är allt­så en bra idé att ska­pa en ka­ta­log för än­da­må­let och an­pas­sa kom­man­dot som an­vänds för att ska­pa/star­ta Doc­ker-in­stan­sen. När kom­man­dot körs kom­mer Doc­kerin­stan­sen att lad­das ned och kö­ras. Ser­vern är där­med klar så långt. För att ad­mi­ni­stre­ra den an­vänds ett webb­gräns­snitt som nås via adres­sen

http://local­host:55414/.

För att in­stal­le­ra kli­en­ten i ett Li­nux­sy­stem an­vänds föl­jan­de kom­man­don:

su Lö­senord:

TF=`mk­temp` && wget “https://hndl.ur­back­up. org/Cli­ent/2.2.6/Ur­Back­up%20Cli­ent%20Li­nux%20 2.2.6.sh” -O $TF && sh $TF; rm $TF

Skrip­tet frå­gar om in­stal­la­tio­nen ska ge­nom­fö­ras: In­stal­la­tion of Ur­Back­up Cli­ent 2.2.6 to /usr/local ... Pro­ceed ? [Y/n]

Tryck En­ter och du får näs­ta frå­ga: Ple­a­se se­lect the snap­shot me­cha­nism to be used for back­ups:

1) dat­tobd vo­lu­me snap­shot ker­nel mo­du­le from https://git­hub.com/dat­to/ dat­tobd

2) LVM - Lo­gi­cal Vo­lu­me Ma­na­ger snap­shots

4) Use no snap­shot me­cha­nism

De alternativ som vi­sas be­ror på vad ope­ra­tiv­sy­ste­met har stöd för, det är allt­så in­te sä­kert att just des­sa alternativ vi­sas i ditt sy­stem. För vår del väl­jer vi alternativ 1. Skrip­tet frå­gar se­dan om den tem­po­rä­ra fi­len ska tas bort. Det­ta god­kän­ner vi och av­slu­tar se­dan su-mil­jön: rm: ta bort nor­mal fil ‘/ tmp/tmp.1SwA3t9Hxy’? y ex­it

No­te­ra att vi val­de att an­vän­da Dat­toBD för att kun­na ko­pi­e­ra fi­ler som an­vänds av sy­ste­met. Det­ta är ing­et som är in­stal­le­rat som stan­dard i ett van­ligt Li­nux­sy­stem, ut­an vi mås­te in­stal­le­ra mo­du­len ma­nu­ellt. Hur det­ta görs re­do­vi­sas på https://git­hub.com/ dat­to/dat­tobd/blob/mas­ter/ INSTALL.md.

Nu kanske du fun­de­rar på hur man star­tar kli­en­ten, men det gör man in­te. Den star­tar näm­li­gen au­to­ma­tiskt i bak­grun­den och al­la in­ställ­ning­ar görs via ser­verns webb­gräns­snitt. Här går vi till In­ställ­ning­ar och klic­kar se­dan på Kli­en­tin­ställ­ning­ar. Där finns möj­lig­het att gö­ra se­pa­ra­ta in­ställ­ning­ar för var­je kli­ent ge­nom att mar­ke­ra ru­tan ”Se­pa­ra­ta in­ställ­ning­ar för den­na kli­ent”.

Det går se­dan att de­fi­ni­e­ra vad som ska ko­pie­ras, till ex­em­pel anges ka­ta­lo­ger att ko­pi­e­ra i ru­tan ”Stan­dard­map­par att spa­ra”. Det går även att in­klu­de­ra och ex­klu­de­ra fi­ler samt att ko­pi­e­ra fle­ra ka­ta­lo­ger ge­nom att skri­va de­ras namn åt­skil­da av se­mi­ko­lon. När det­ta är gjort klic­kas knap­pen Spa­ra.

Nu går vi till hu­vudsi­dan, väl­jer kli­en­ten ge­nom att mar­ke­ra kryssru­tan och klic­kar se­dan på ”Med ut­val­da” följt av ”Kom­plett fil­back­up”. Sy­ste­met bör­jar då ko­pi­e­ra fi­ler­na i den ka­ta­log som angavs ovan.

Sä­ker­hetsko­pi­e­ring­en kom­mer se­dan att gö­ras med jäm­na mel­lan­rum. Det går att stäl­la in hur of­ta, det går även att stäl­la in hur många ko­pi­or som ska spa­ras med me­ra. Det fun­ge­rar of­ta bra med stan­dardin­ställ­ning­ar­na, men det finns även möj­lig­het att an­pas­sa sy­ste­met i de­talj.

www.ur­back­up.org

Ur­back­up är ett fritt sä­ker­hetsko­pi­e­rings­verk­tyg med en stor mängd in­ställ­nings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.