Li­cens: Sys­tem­krav: Lad­da ned här:

Datormagazin - - PROGRAMTIP­S -

Fre­e­wa­re

Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta/XP

www.dator­ma­ga­zin.se/prg/

Pro­gram­met Al­ways­mousewhe­el lå­ter dig rul­la vil­ket föns­ter som helst ut­an att be­hö­va gö­ra det ak­tivt. För­vis­so kanske det ba­ra spa­rar in ett mus­k­lick per gång, men det kan ge ett na­tur­li­ga­re ar­betsˆöde när ˆera ap­pli­ka­tio­ner är igång. När pro­gram­met körs kan du näm­li­gen rul­la val­fritt föns­ter en­bart ge­nom att fö­ra mu­spe­ka­ren över det och snur­ra på mus­hju­let. Dess­utom är pro­gram­met gra­tis och por­ta­belt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.