Li­cens: Sys­tem­krav: Lad­da ned här:

Datormagazin - - PROGRAMTIP­S -

Fre­e­wa­re

Win­dows 10/8/7/Ser­ver/Vis­ta/XP

www.dator­ma­ga­zin.se/prg/

Du an­vän­der Me­di­a­pur­ge för att or­ga­ni­se­ra ljud­ler. Pro­gram­mets för­må­ga att hit­ta akus­tis­ka ­ngerav­tryck är för­mod­li­gen dess star­kas­te si­da. Det­ta då du en­kelt kan hit­ta ­ler som lik­nar varand­ra. Du får dock ock­så funk­tio­ner för att tag­ga och or­ga­ni­se­ra ljud­ler. Gräns­snit­tet är gans­ka själv­för­kla­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.