UNTRUSTED SY­STEM FI­LE

Datormagazin - - WINDOWSEXP­ERTEN - JOHANSINO

Jag för­sö­ker öpp­na Fort­ni­te och två fel­med­de­lan­den kom­mer upp, se bil­der.

Jag kör Win­dows 7, vad kan jag gö­ra?

Det kan fin­nas många or­sa­ker till ett så­dant fel. En är att fi­len nor­ma­liz.dll, som är en sy­stem­l för Win­dows, är ska­dad. Pro­va med att öpp­na Kom­man­do­tol­ken och kör se­dan kom­man­dot ne­dan för att kon­trol­le­ra samt re­pa­re­ra al­la sy­stem­ler:

sfc /scan­now

Det kan ock­så hand­la om att du fått in elak kod i sy­ste­met. Kör en full­stän­dig vi­rus­ge­nom­sök­ning med ditt sä­ker­hets­pro­gram och kom­plet­te­ra gär­na ock­så med sök­ning med Mal­wa­re­by­tes (www.mal­wa­re­by­tes. com/mwb-down­lo­ad).

Det kan ock­så va­ra värt ett för­sök att helt en­kelt in­stal­le­ra om he­la pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.