TESTKRÖNIK­A:

Datormagazin - - I DETTA NUMMER -

Pa­trik Wahlqvist om vad som kan vän­tas i tek­nik­väg 2019.

2018 är snart slut och vi blic­kar fram­åt mot 2019 och de oli­ka tek­nis­ka lös­ning­ar som vi tror kom­mer att upp­märk­sam­mas mest. Ett av årets sto­ra om­rå­den kom­mer så klart att bli 5Gut­bygg­na­den, där vi re­dan un­der 2018 såg de förs­ta mo­bi­ler­na, men där vi un­der året kom­mer att få se tek­ni­ken kom­ma även till plat­tor och bär­ba­ra da­to­rer.

Ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI, är till­sam­mans med ma­ski­nin­lär­ning, ML, och deep le­ar­ning, DL, om­rå­den som he­la ti­den väx­er och hit­tar nya an­vänd­nings­fält. Vi tän­ker på en över­gång mot mer smarta ap­par och program som kan by­ta ka­rak­tär be­ro­en­de på hur de an­vänds och vil­ka in­da­ta som de får. Det­ta kan va­ra allt från mind­re ska­la på mo­bi­len till mer om­fat­tan­de lös­ning­ar som den öka­de an­vänd­ning av bo­tar vi ser skö­ta allt mer avan­ce­rad kom­mu­ni­ka­tion.

Som ett re­sul­tat av det­ta kom­mer vi in på al­la au­to­no­ma ap­pa­ra­ter. Vi sy†ar på om­rå­den som bi­lar, drö­na­re, ro­bo­tar med me­ra. Vi kom­mer un­der året att få se allt ‡er lös­ning­ar gå från att va­ra en form av en­sam­stå­en­de in­tel­li­gen­ta en­he­ter till en form av sam­ar­be­tan­de lös­ning­ar. Låt oss sä­ga en drö­na­re som kon­trol­le­rar bön­der­nas mark och själv kal­lar in en ro­bot­ba­se­rad skör­de­trös­ka när det be­hövs. När vi nu pra­tar om drö­na­re, så kom­mer NASA att pre­sen­te­ra sitt Un­man­ned Ae­ri­al Sy­stem TraŒc Ma­na­ge­ment (UTM) för att han­te­ra och re­gle­ra drönart­ra’ken.

Ett an­nat om­rå­de i sam­ma an­da är Ro­bo­tic pro­cess au­to­ma­tion, RPA, och and­ra for­mer av au­to­ma­ti­se­ra­de pro­ces­ser. Det­ta är ett av de om­rå­den som un­der de se­nas­te åren vux­it snab­bast och som un­der 2019 yt­ter­li­ga­re kom­mer att ac­ce­le­re­ra. Sam­ma sak kan vi sä­ga om Ed­ge com­pu­ting, som till­sam­mans med nya moln­ba­se­ra­de lös­ning­ar fort­sät­ter för­änd­ra hur tra­di­tio­nell in­fra­struk­tur ser ut. Den­na stör­re sprid­ning av kraft och da­ta kom­mer även att stäl­la yt­ter­li­ga­re krav på en bätt­re och dju­pa­re in­te­gre­rad cy­ber­sä­ker­het, och kanske är det det­ta som kom­mer att dri­va kvant­da­torn till ett ge­nom­brott un­der året.

Oav­sett vil­ket så har vi ett myc­ket in­tres­sant år att se fram emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.