SMART KLOCKA: APPLE WATCH SERIES

Datormagazin - - I DETTA NUMMER - AN­DERS ÖHMAN

Har du fun­de­rat på att in­ve­ste­ra i en smart klocka? I så fall är det lä­ge nu. Om du har en Ip­ho­ne, vill sä­ga.

Har du fun­de­rat på att in­ve­ste­ra i en smart klocka? I så fall är det lä­ge nu. Om du har en Ip­ho­ne, vill sä­ga.

Det mesta har för­bätt­rats i Apples se­nas­te klocka. Den är tun­na­re och snab­ba­re än fö­re­gång­a­ren, har en stör­re skärm med mind­re ”sorg­kan­ter” och en ny op­tisk puls­mä­ta­re.

Men vas­sa spe­ci­fi­ka­tio­ner är gi­vet­vis in­te allt. För att en smart klocka ska va­ra nå­got att ha krävs lång bat­te­ri­tid, in­tui­ti­va kon­trol­ler och bra ap­pli­ka­tio­ner. Apple boc­kar av det mesta på den fron­ten, och Series 4 är den förs­ta smarta klocka som jag verk­li­gen an­vän­der fullt ut.

När jag tes­ta­de fö­re­ta­gets förs­ta mo­dell kon­sta­te­ra­de jag att den var bra, men långt ifrån oum­bär­lig. Myc­ket be­rod­de på att man var tvung­en att lad­da den stup i kvar­ten, att den var lång­sam och att den in­te kla­ra­de sig på egen hand ut­an en Ip­ho­ne i när­he­ten. Dess­utom var den gans­ka seg.

Myc­ket har gi­vet­vis hänt se­dan dess. Apple Watch Series 4 be­hö­ver ock­så pa­ras ihop med en Apple­mo­bil – du som fö­re­drar Andro­id kan slu­ta lä­sa och hop­pa till si­dan här in­till – men sam­ti­digt är den myc­ket mer själv­stän­dig än ti­di­ga­re. Spe­ci­ellt om du väl­jer mo­del­len med e-SIM. För mig räc­ker bat­te­ri­et ett par da­gar vid nor­mal an­vänd­ning och kloc­kan sva­rar snabbt på samt­li­ga in­mat­ning­ar.

Bra pre­stan­da un­der gla­set

Pro­ces­sorn i det nya S4-chip­pet upp­ges le­ve­re­ra dub­belt så myc­ket pre­stan­da som S3-pro­ces­sorn i Series 3. Den han­te­rar Apples eg­na ap­pli­ka­tio­ner rik­tigt snabbt, men vis­sa tred­je­partsap­par är fort­fa­ran­de se­ga­re än vän­tat.

Vre­det på kloc­kans hö­ger­si­da är ock­så upp­da­te­rat. Nu får du hap­tisk åter­kopp­ling (det känns un­ge­fär som när du rul­lar ett mus­hjul) när du an­vän­der den. Lös­ning­en fun­ge­rar rik­tigt bra och ökar pre­ci­sio­nen.

Den ljus­star­ka skär­men har växt ett par mil­li­me­ter jäm­fört med ti­di­ga­re mo­del­ler (från 38 till 40 och 42 till 44 mil­li­me­ter). Pre­cis som för­ut kan du väl­ja mel­lan oli­ka ur­tav­lor som du an­pas­sar på egen hand ge­nom att fyl­la dem med så kal­la­de kom­pli­ka­tio­ner.

Mäng­der av informatio­n på li­ten yta

Den nya ur­tav­lan In­fo­graph rym­mer åt­ta styc­ken och är den jag an­vän­der till var­dags. I de fy­ra hör­nen har jag pla­ce­rat vä­der, en gen­väg till Apple Mu­sic, min näs­ta hän­del­se i ka­len­dern och informatio­n om bat­te­ri­ets sta­tus. Inu­ti den ana­lo­ga ur­tav­lan hit­tar vi da­gens da­tum, en fa­vo­rit­kon­takt (min fru, vem an­nars) och Apples häl­so­ring­ar i mi­ni­a­tyr.

När det är dags att trä­na ”svaj­par” jag åt väns­ter och får fram min ur­tav­la med gen­väg till trä­nings­ap­pli­ka­tio­nen, en graf över min puls och an­nat smått och gott. Trots all informatio­n blir det ald­rig rö­rigt.

Kloc­kan mä­ter, pre­cis som ti­di­ga­re, hur ak­tiv du är un­der da­gar­na. Må­let är att fyl­la tre ring­ar i ka­te­go­ri­er­na ”rö­rel­se”, ”trä­ning” och ”stå”. Det är få­nigt, men spor­rar åt­minsto­ne un­der­teck­nad att ta trap­por­na istället för his­sen och läg­ga in ett ex­tra trä­nings­pass nå­gon gång då och då för att upp­nå da­gens mål.

Apples egen trä­nings­app har fått nya ak­ti­vi­tets­ty­per och fun­ge­rar helt okej även ut­an te­le­fon, men jag skul­le gär­na se att de ut­veck­la­de den yt­ter­li­ga­re. Än­da se­dan Adi­das köp­te Run­tastic och i sam­ma ve­va av­veck­la­de sitt Mi­coach-program har jag le­tat ef­ter en vär­dig er­sät­ta­re. Fram­för allt till Xcell, Adi­das puls­mä­ta­re som även re­gi­stre­rar steg, ac­ce­le­ra­tion och hur högt du hop­par. Kloc­kan har al­la sen­so­rer som krävs för att ge mig li­ka myc­ket feed­back, nu är det ba­ra upp till Apple el­ler en tred­je­parts­ut­veck­la­re att in­fö­ra funk­tio­ner­na.

Livsvik­tig för vis­sa

Apple fort­sät­ter att sat­sa på häl­so­re­la­te­ra­de funk­tio­ner. Bland an­nat an­vänds sen­so­rer­na i kloc­kan för att de­tek­te­ra om du som bär den ram­lar. Så snart kloc­kan re­gi­stre­rar ett (re­jält) fall, får du möj­lig­het att ringa SOS via kloc­kan el­ler be­kräf­ta att du fal­lit men är okej, el­ler ange att du in­te fal­lit och att de­tek­torn ha­de fel.

Om du in­te gör någon­ting och kloc­kan upp­täc­ker att du är orör­lig un­der cir­ka en mi­nut ef­ter fal­let ring­er den själv upp SOS och even­tu­el­la nöd­kon­tak­ter du an­gett i ditt Me­di­cins­ka ID. Funk­tio­nen är av­ak­ti­ve­rad för al­la som i sitt AppleID an­gett att de är un­der 65 år, men den går gi­vet­vis att ak­ti­ve­ra i ef­ter­hand. En vän till en vän har re­dan haft nyt­ta av funk­tio­nen vid ett all­var­ligt sjuk­domstill­fäl­le. Han ha­de ny­li­gen fått kloc­kan av sin dot­ter på grund av fall­de­tek­torn.

Series 4-kloc­kan kan även ta en form av EKG. Funk­tio­nen kom­mer att läg­gas till via en mjuk­va­ru­upp­da­te­ring se­na­re i höst. Åt­minsto­ne i USA, där Apple fått ett för­hands­god­kän­nan­de från U.S. Food and drug ad­mi­nist­ra­tion. Om och när lös­ning­en god­känns för me­di­cinskt bruk av Lä­ke­me­dels­ver­ket i Sve­ri­ge åter­står att se.

Den nya ur­tav­lan ”In­fo­graph” rym­mer mas­sor av informatio­n ut­an att det blir rö­rigt. A K O R M M E N D E

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.