SMART KLOCKA: SAMSUNG GALAXY WATCH

Datormagazin - - I DETTA NUMMER - PA­TRIK WAHLQVIST

Be­hö­ver du en be­kväm smart­kloc­ka som är vat­ten­tät, har sen­so­rer med hög pre­ci­sion och har bra bat­te­ri? Då be­hö­ver du Samsung Galaxy Watch!

Be­hö­ver du en be­kväm smart­kloc­ka som är vat­ten­tät, har sen­so­rer med hög pre­ci­sion och har bra bat­te­ri? En som tack va­re e-SIM del­vis kan er­sät­ta en mo­bil­te­le­fon? Då be­hö­ver du Samsung Galaxy Watch!

När det gäl­ler den se­nas­te mo­del­len av den­na smarta klocka har Samsung skip­pat num­re­ring, de kal­lar den kort och gott för Samsung Galaxy Watch. Och den bju­der på fle­ra smarta nyheter.

Till att bör­ja med finns nya Samsung Galaxy Watch i två stor­le­kar: 42 mil­li­me­ter med en skärm på 1,2 tum och 46 mil­li­me­ter med en skärm på 1,3 tum. Den mind­re kan at­tra­he­ra kvin­nor och ung­do­mar, me­dan den stör­re kanske främst pas­sar män. Den run­da Amo­led-skär­men är bå­de tyd­lig och till­räck­ligt ljus­stark för att sy­nas tyd­ligt i al­la lä­gen.

På si­dan hit­tar vi av­långa knap­par, en för att bac­ka och en för att kom­ma åt ap­par­na. Bå­da des­sa har en lätt räff­lad yta som gör dem lät­ta att hit­ta och an­vän­da. Mel­lan des­sa finns en mik­ro­fon och på mot­sat­ta si­dan finns en mind­re hög­ta­la­re. Den här kom­bi­na­tio­nen in­ne­bär att vi kan pra­ta di­rekt via kloc­kan och lyss­na på mu­sik. Samsung Galaxy Watch är näm­li­gen ut­rus­tad med e-SIM, vil­ket gör att vi kan fö­ra sam­tal ut­an mo­bil­te­le­fon och ström­ma me­dia. Det är en per­fekt lös­ning för bland an­nat löp­tu­rer i al­la vä­der, då en­he­ten är vat­ten­tät till 50 at­mo­sfä­rer, el­ler 50 me­ter.

För att na­vi­ge­ra i sy­ste­met kan vi an­ting­en an­vän­da touch el­ler det sto­ra hju­let. Det­ta upp­levs fun­ge­ra smi­di­ga­re och sta­bi­la­re än på ti­di­ga­re mo­del­ler.

Per­son­lig häl­so­coach

På in­si­dan sit­ter det en Exy­nos 9110 med två kär­nor som körs i 1,15 gi­ga­hertz, 1,5 gi­ga­byte in­tern­min­ne och fy­ra gi­ga­byte lag­rings­ut­rym­me. Den se­na­re de­len räc­ker gott till bå­de ap­par och för att lad­da ner mu­sik från till ex­em­pel Spo­ti­fy, för att kun­na lyss­na när vi in­te har täck­ning.

Samsung har alltid haft en väl fun­ge­ra­de lös­ning med sen­so­rer för att mä­ta oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Det­ta har de nu lyft yt­ter­li­ga­re en ni­vå. Per au­to­ma­tik hål­ler vår klocka koll på pul­sen med mind­re än två pro­cents fel­mar­gi­nal jäm­fört med pro­fes­sio­nel­la red­skap, vil­ket är otro­ligt im­po­ne­ran­de. Den­na pre­ci­sion bi­be­hölls även un­der vå­ra fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter, när kloc­kan verk­li­gen fick job­ba med ojäm­na rö­rel­ser och svett som mins­ka­de kon­tak­ty­tan.

När vi så pra­tar om trä­ning hål­ler Samsung Galaxy Watch au­to­ma­tiskt koll på sex oli­ka for­mer av stan­dard­trä­ning. Det­ta me­dan du ma­nu­ellt kan ak­ti­ve­ra 39 oli­ka ty­per av ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­digt som vi trä­nar, men även ba­se­rat på vår var­dag­li­ga ak­ti­vi­tet, får vi även upp­skat­tad ka­lo­ri­för­bruk­ning. Det sist­nämn­da är vis­ser­li­gen in­te li­ka ex­akt som puls­mät­ning­en, men det kom­mer nä­ra nog för att ge oss en in­di­ka­tion på vår dag­li­ga ak­ti­vi­tet och för­brän­ning. När det gäl­ler mot­sat­sen till ak­ti­vi­tet, allt­så sömn, har Samsung även för­bätt­rat de sen­so­rer­na. Nu ger de en bätt­re och mer pre­cis bild över vår sömn­rytm ba­se­rad på fy­ra ni­vå­er av sömn­kva­li­tet.

Näs­ta om­rå­de som har för­bätt­rats är den in­te­gre­ra­de in­tel­li­gen­sen. Den kän­ner bland an­nat av när vi vak­nar och ger oss då di­rekt en sam­man­ställ­ning över det vik­ti­gas­te inför da­gen. Det­ta om­fat­tar bland an­nat da­gens vä­der, pla­ne­ra­de mö­ten, viktiga hän­del­ser med me­ra. Själv­klart kan det­ta kon­fi­gu­re­ras. På sam­ma sätt får vi även en av­slu­tan­de rap­port över da­gens ak­ti­vi­te­ter när vi ska läg­ga oss.

Det finns dock sa­ker som in­te är fullt li­ka ly­san­de. En så­dan är den in­te­gre­ra­de as­si­sten­ten i form av Bix­by. Den­na är, lite som Cor­ta­na, idag allt­för fo­ku­se­rad på den ame­ri­kans­ka mark­na­den och fle­ra funk­tio­ner fun­ge­rar in­te. Dess­utom har klock­va­ri­an­ten svå­ra­re att ty­da un­der­teck­nads kom­man­don än så­väl mo­bil­te­le­fo­ner som and­ra en­he­ter med Bix­by, vil­ket är lite trist. En an­nan fak­tor är att ut­bu­det av ap­par in­te alls går att jäm­fö­ra med det för ex­em­pel­vis Apple Watch. För­vis­so har ut­bu­det bli­vit bätt­re, men vi sak­nar ap­par för bland an­nat in­teg­ra­tion med det smarta hem­met. Som det är nu kan vi in­te ens be vår klocka att skic­ka bil­der till vår Samsung TV el­ler Smart Hub.

Den­na lil­la smolk till trots finns det mer att gläd­jas över. En så­dan sak är GPS, vil­ket upp­skat­tas un­der löp­ning och vand­ring. Den­na kom­plet­te­ras av höjd­mä­ta­re samt ba­ro­me­ter, vil­ka bå­de hål­ler hög pre­ci­sion (ef­ter ka­libre­ring).

Näs­ta sak att gläd­jas åt är bat­te­ri­ti­den. En ladd­ning gav oss dry­ga tre da­gar, och då var det väl­digt ak­ti­va da­gar.

Sam­man­ta­get räc­ker be­ty­get till en ut­mär­kel­se. Samsung Galaxy Watch får ut­mär­kel­sen Datormagaz­in re­kom­men­de­rar.

A R K OM M E N D E Nya Samsung Galaxy Watch är en av de bätt­re smarta kloc­kor­na som vi har tes­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.