HP TAR PÅ SIG LÄDERBYXOR­NA

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | - AV PA­TRIK WAHLQVIST

Det hän­de mån­da­gen den 1 ok­to­ber i New York, det var då som HP lan­se­ra­de Spect­re Fo­lio. En enhet som in­ne­bär att HP tar ett helt nytt tag om mark­na­den för mo­bi­la da­to­rer. Men hur bra är den egent­li­gen?

D 1 N Y , det var då som HP lan­se­ra­de Spect­re Fo­lio. En enhet som in­ne­bär att HP tar ett helt nytt tag om mark­na­den för mo­bi­la da­to­rer. Men hur bra är den egent­li­gen?

HP har se­dan fö­re­ta­get grun­da­des alltid le­gat i fram­kant av ut­veck­ling­en. Det­ta oav­sett om det har gällt sta­tio­nä­ra da­to­rer, spe­len­he­ter, skrivare, bildskärma­r el­ler bär­ba­ra da­to­rer. När det gäl­ler HP Spect­re Fo­lio be­stäm­de de sig dock för att ta fram nå­got helt nytt, en lös­ning som på fle­ra sätt ska va­ra tid­lös och ”alltid rätt”, en lös­ning som kom­bi­ne­rar stil och tek­nik i ett form­språk som HP kal­lar Mo­dern vin­tage.

OMSLUTEN AV LÄ­DER

Det som gör nya HP Spect­re Fo­lio så unik är att den ba­se­ras på ett ytt­re höl­je som är helt till­ver­kat av lä­der. Det­ta höl­je fun­ge­rar som ett skydd sam­ti­digt som det ger en­he­ten ett helt unikt ut­se­en­de. I det­ta lä­der­styc­ke, som slu­ter sig runt he­la da­torn som pär­mar­na på en bok, har HP se­dan in­te­gre­rat all tek­nik.

Det bör­jar med en tunn me­tall­plat­ta som ut­gör ra­men och ger en­he­ten dess sta­bi­li­tet. På den­na lig­ger ett la­ger med kon­tak­ty­tor och an­slut­ning­ar för tan­gent­bord, pek­plat­ta, bat­te­ri, mo­der­kort med me­ra.

Även här har HP:s tek­ni­ker och de­sig­ners tänkt till, då da­torn som hel­het är myc­ket tunn, trots sitt lä­der­höl­je. Den är ock­så kon­stru­e­rad för att alltid va­ra ak­tiv. Där­för har HP till­ver­kat ett tunt, men sam­ti­digt ovan­ligt stort sett till ytan, bat­te­ri som täc­ker upp till 80 pro­cent av den in­ter­na ytan.

Den­na lös­ning ska ge oss upp till 18 tim­mars kon­ti­nu­er­lig drift.

Med ett så stort bat­te­ri har HP va­rit tvung­na att tän­ka om när det gäl­ler mo­der­kor­tet. Det är ett av de mins­ta mo­der­kor­ten som finns med in­te­gre­rad pro­ces­sor (åt­ton­de ge­ne­ra­tio­nens In­tel i5 el­ler i7). HP har även valt att da­torn ska va­ra fläkt­lös. För att det än­då ska fin­nas till­räck­lig kyl­ning fun­ge­rar he­la det in­ter­na me­tall­fäs­tet som en stor kyl­fläns.

SOM PLAT­TA EL­LER DA­TOR

Först har vi tan­gent­bords­de­len, och ovan­på den sit­ter se­dan chas­sit med bild­skär­men. Des­sa bå­da de­lar är fäs­ta så att vin­keln kan änd­ras. Den­na uni­ka lös­ning in­ne­bär att vi kan an­vän­da en­he­ten bå­de som en bär­bar da­tor, som en datorplatt­a och i ett un­der­håll­nings­lä­ge där skär­men flyt­tas fram och fästs med mag­ne­ter fram­för tan­gent­bor­det.

I al­la lä­gen föl­jer lä­der­höl­jet med. Det­ta höl­je skyd­dar en­he­ten sam­ti­digt som det ger en un­der­bar käns­la att vi­la hän­der­na på det när vi skri­ver.

I dags­lä­get säljs en­he­ten med en FHDskärm, men en 4k-lös­ning kom­mer att lan­se­ras se­na­re.

När det gäl­ler in­tern­min­ne och lag­rings­ut­rym­me kan vi få HP Spect­re Fo­lio med upp till 16 gi­ga­byte in­tern­min­ne och två te­ra­byte lag­rings­ut­rym­me. En­he­ten har även en ny in­te­gre­rad ljud­lös­ning från Bang & Oluf­sen med fy­ra fram­åt­rik­ta­de hög­ta­la­re som ger ett rent och rik­tigt bra ljud.

Det här med alltid ak­tiv sträc­ker sig läng­re än till bat­te­ri­ets drift­tid. HP har näm­li­gen valt att kom­bi­ne­ra gi­ga­bit­klas­si­fi­ce­rad LTE-an­slut­ning med stöd för dubb­la e-SIM och möj­lig­het att läg­ga till ett na­no-SIM. När det gäl­ler fasta an­slut­ning­ar finns tre styc­ken USB 3.1 Typ C med stöd för Thun­der­bolt 3.

HP har ock­så valt att in­te­gre­ra en pen­na, som när den in­te an­vänds för­va­ras i lä­der­chas­sit. Dess­utom har HP ta­git fram bå­de en mus och en väs­ka i mat­chan­de färg och ma­te­ri­al.

MYNTETS BAK­SI­DA

Trots att vi verk­li­gen äls­kar pro­duk­ten i sig, så finns det någ­ra sa­ker som vi än­då stäl­ler oss frå­gan­de till. En så­dan är kyl­ning­en. Även om en­he­ten har en stor kyl­fläns­lik­nan­de kon­struk­tion, und­rar vi än­då hur fram­för allt i7-mo­del­len kom­mer att han­te­ra lång­va­rig hård be­last­ning. Kom­mer den att va­ra tvung­en att stry­pa fre­kven­sen el­ler kom­mer den att bli obe­hag­ligt varm?

När vi än­då pra­tar om vär­me­ut­veck­ling, så kan lä­der som ut­sätts för lång­va­rig vär­me ha en ten­dens att krac­ke­le­ra. Även om lä­der är tå­ligt finns det dess­utom en risk att vi spil­ler el­ler får and­ra fläc­kar på en­he­ten. På en tra­di­tio­nell da­tor går det­ta att tor­ka bort, men det är in­te li­ka en­kelt på lä­der. Nu är läd­ret be­hand­lat och ska tå­la nor­mal an­vänd­ning, men det känns än­då som att det är en li­ten risk.

Den sista de­len, och den som vi stäl­ler oss mest frå­gan­de till, är att HP un­der fle­ra år har tryckt hårt på mil­jö­a­spek­ten.

Ti­di­ga­re pro­duk­ter har va­rit enk­la att ser­va och upp­gra­de­ra för att ga­ran­te­ra en lång an­vän­dar­cy­kel och mind­re to­tal mil­jöpå­ver­kan. Nya HP Spect­re Fo­lio är dä­re­mot till­ver­kad på ett sätt som gör att den ba­ra kan han­te­ras och ser­vas av HP:s eg­na cer­ti­fi­e­ra­de verk­stä­der, vil­ket går lite mot den­na prin­cip.

Men det­ta är re­flek­tio­ner som ba­se­rar sig på någ­ra tim­mars kort an­vän­dan­de av en i5-ba­se­rad mo­dell. Hur en­he­ten verk­li­gen fun­ge­rar un­der drift och över ti­den får vi åter­kom­ma till se­na­re.

Hur som helst är det­ta ett vå­gat drag av HP och mo­del­len är ena­stå­en­de snygg. Den lär stic­ka ut i al­la lä­gen och sam­man­hang.

Nya HP Spect­re Fo­lio har ett ytt­re höl­je i lä­der som ska­par en unik look. Den kan dess­utom an­vän­das som tra­di­tio­nell bär­bar da­tor, som datorplatt­a el­ler i ett vis­nings­lä­ge.

HP Spect­re Fo­lio har ett av mark­na­dens mins­ta mo­der­kort med en in­te­gre­rad In­tel-pro­ces­sor från den åt­ton­de ge­ne­ra­tio­nen. Den är tunn men sta­bil, de har verk­li­gen tänkt till vid de­sig­nen.

Chas­sit har en hål­la­re för den med­föl­jan­de pen­nan. Vi ser här även den in­te­gre­ra­de pek­plat­tan och det mag­ne­tis­ka fäs­tet för ett av vis­nings­lä­ge­na.HP Spect­re Fo­lio har tre styc­ken Typ­C-an­slut­ning­ar och fy­ra fram­åt­rik­ta­de hög­ta­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.