DE VIKTIGA INMATNINGS­ENHETERNA

In­mat­nings­en­he­ter är ett be­tyd­ligt bre­da­re om­rå­de än vad man kan tro, men vi väl­jer att fo­ku­se­ra på tre oli­ka ty­per: tan­gent­bord, mus och pen­na.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Få full koll på tan­gent­bord, möss och pen­nor.

TAN­GENT­BORD

Även om vi ser allt fle­ra lös­ning­ar där vi kom­mu­ni­ce­rar med da­to­rer­na med hjälp av rös­ten, så är tan­gent­bor­det fort­fa­ran­de vår hu­vud­sak­li­ga in­mat­nings­en­het. Och här har vi ett pri­märt val: tråd­löst el­ler slad­dan­slu­tet? Bå­da har si­na för­de­lar och nack­de­lar. Ett tråd­löst tan­gent­bord in­ne­bär rö­rel­se­fri­het och att du slip­per be­svä­ras av slad­dar. Det är många gång­er det per­fek­ta va­let för an­vänd­ning till­sam­mans med HTPC, NAS, TV, pro­jek­tor el­ler för mo­bi­la en­he­ter och lik­nan­de ut­rust­ning. Det finns dock oli­ka for­mer av tråd­lös över­fö­ring. Blu­e­tooth är of­ta att fö­re­dra, då det ger stör­re fri­het att an­vän­da tan­gent­bor­det med oli­ka en­he­ter. Nack­de­len med tråd­löst är att du of­ta kan få by­ta he­la pa­ke­tet om en mot­ta­ga­re skul­le för­kom­ma el­ler ska­das. Här har dock Lo­gi­tech en smart lös­ning i sin Uni­fy­ing-mot­ta­ga­re, där en en­sam mot­ta­ga­re kan han­te­ra fle­ra en­he­ter.

Ett slad­dan­slu­tet tan­gent­bord ska hel­ler in­te ute­slu­tas, då det ock­så har si­na för­de­lar. En själv­klar så­dan är att det var­ken be­hö­ver lad­das el­ler få nya bat­te­ri­er. Li­kaså be­hö­ver du in­te hål­la re­da på en even­tu­ell mot­ta­ga­re. Lite mind­re själv­klart är re­spons­ti­den, som of­ta är läg­re, vil­ket kan va­ra av­gö­ran­de vid bland an­nat spel. En an­nan in­tres­sant aspekt är att allt fler slad­dan­slut­na tan­gent­bord er­bju­der nå­gon form av USB-hubb, vil­ket gör det möj­ligt att an­slu­ta and­ra en­he­ter el­ler USB-min­nen di­rekt till tan­gent­bor­det.

ERGONOMISK­T OCH FLEX­I­BELT

Till­bring­ar du myc­ket tid fram­för da­torn, och mer­par­ten av den­na tid går åt till tan­gent­bords­re­la­te­ra­de upp­gif­ter, bör du väl­ja ett ergonomisk­t rik­tigt tan­gent­bord. Det­ta för att av­las­ta hand­le­der­na och få den mest na­tur­li­ga po­si­tio­nen för hän­der och fing­er­ned­sätt­ning­ar. Så­da­na tan­gent­bord var fak­tiskt van­li­ga­re förr än vad de är idag. En an­led­ning kan va­ra att man an­vän­der en an­nan typ av tan­gent­bord hem­ma och så­le­des har svårt att väx­la till ett ergonomisk­t på ar­be­tet, vil­ket kan le­da till säm­re pro­duk­ti­vi­tet och att vi ty­värr där­för väl­jer ett an­nat al­ter­na­tiv.

Ef­ter att un­der fle­ra år ha hyl­lat Micro­softs Sculpt Er­go­no­mic Desk­top går vi i år ifrån det­ta. Men äpp­let fal­ler in­te långt ifrån trä­det, och årets bäs­ta er­go­no­mis­ka tan­gent­bord är Micro­softs Sur­fa­ce Er­go­no­mic Key­board. Det­ta tan­gent­bord har bland an­nat en de­lad layout som pla­ce­rar hand­le­der­na och ar­mar­na i ett av­slapp­nat lä­ge samt ett vad­de­rat hand­leds­stöd som ger ett be­hag­ligt stöd. Den­na mo­dell har ock­så nu­me­ris­ka tan­gen­ter och är ba­se­rad på Blu­e­tooth, så att vi slip­per en se­pa­rat mot­ta­ga­re, och det är alltid trev­ligt.

SLAGTÅLIGT MÄSTERVERK

En sak som gäl­ler mer el­ler mind­re al­la som spe­lar spel är att de till och från slår nä­ven i tan­gent­bor­det i fru­stra­tion el­ler att de fre­ne­tiskt ham­rar på tan­gen­ter­na när spel­ses­sio­ner­na blir in­ten­si­va. För att det­ta ska va­ra möj­ligt i läng­den krävs ett ex­tra tå­ligt tan­gent­bord.

Ett av de bäs­ta me­ka­nis­ka tan­gent­bor­den på myc­ket länge är Cor­sa­ir K70 RGB MK.2. Tan­gent­bor­det har en alu­mi­ni­um­ram och tyst­gå­en­de Cher­ry MX-bry­ta­re. Dess­utom har det den mest häp­nads­väc­kan­de RGB-lös­ning­en som vi har sett un­der året. Du får ock­så ex­trem pre­ci­sion med 100 pro­cent ”an­ti-ghos­ting” och äk­ta ”rol­lo­ver” där var­je ned­tryck­ning upp­fat­tas i ex­akt rätt tur­ord­ning. Bor­det har dess­utom USB-ge­nom­gång, de­di­ke­ra­de knap­par för mul­ti­me­dia och ett su­ve­ränt stöd för hand­le­der­na. Lägg till in­tern lag­ring för tre oli­ka pro­fi­ler och du har en solklar vin­na­re.

FÖR SOFFLIGGAR­EN

Det skil­jer sig åt hur vi an­vän­der da­torn och var­i­från vi an­vän­der den. Det kan fin­nas be­hov av ett tan­gent­bord som fak­tiskt fun­ge­rar från sof­fan el­ler i säng­en. Det­ta är nå­got som Roc­cat tog fasta på när de tog fram det uni­ka tan­gent­bor­det med det träf­fan­de nam­net – i var­je fall för oss i Sve­ri­ge – So­va.

Roc­cat So­va är ett tan­gent­bord som har ett stort hand­leds­stöd och en stor yta för mu­sen. Det är en sta­bil kon­struk­tion och tan­gent­bor­det har dess­utom en USB-ge­nom­gång för di­rek­tan­slut­ning av mus. Då tan­gen­ter­na är be­hag­ligt be­lys­ta är lös­ning­en per­fekt för bå­de spel och ar­be­te un­der dyg­nets mör­ka­re tim­mar. Lös­ning­en är fak­tiskt så ge­ni­al att vi hop­pas få se nå­got lik­nan­de med en svängd tan­gent­del för mer pro­duk­tivt ar­be­te.

STA­BIL MOBILITET

Ett allt mer mo­bilt liv, bå­de pri­vat och sett till ar­be­tet, in­ne­bär att vi kan be­hö­va ett tan­gent­bord när vi är på språng. Helst då ett full­stort tan­gent­bord, men ett som än­då upp­tar mi­ni­mal yta och som vi en­kelt kan pac­ka ner i vår port­följ el­ler ryggsäck.

En in­tres­sant lös­ning kom­mer från Kjell & Com­pa­ny och he­ter Hop­fäll­bart Blu­e­tooth-tan­gent­bord. En­he­ten an­sluts via Blu­e­tooth och fun­ge­rar li­ka bra med en da­tor som med en enhet som har Andro­id el­ler IOS som ope­ra­tiv­sy­stem. När en­he­ten in­te an­vänds kan den vi­kas ihop, och den är tå­lig med sitt höl­je i me­tall. En smart

lös­ning är även att det med­föl­jan­de fo­dra­let age­rar stöd till mo­bil­te­le­fo­nen el­ler da­torplat­tan.

MUS

Li­ka själv­klart som tan­gent­bor­det är en mus. För oav­sett om vi har pek­plat­tor el­ler lik­nan­de finns det få en­he­ter som slår en mus vid läng­re an­vänd­ning. En bra mus är ock­så of­ta ett mås­te vid bildre­di­ge­ring, gra­fisk de­sign el­ler för dem som spe­lar.

Det förs­ta va­let hand­lar även här om tråd­löst el­ler sladd­bun­det. Men det är nu­me­ra ett gans­ka en­kelt val, då de tråd­lö­sa nu­för­ti­den över­glän­ser de sladd­bund­na på näs­tan al­la om­rå­den. Det skil­jer hel­ler in­te nämn­värt i la­tens mel­lan de oli­ka an­slut­nings­al­ter­na­ti­ven.

FULLÄNDAD ERGONOMI

Pre­cis som med tan­gent­bor­den har vi un­der ett par år haft en fa­vo­rit bland de ergonomisk­t ut­for­ma­de mös­sen. Det­ta i form av Lo­gi­te­chs MX Mas­ter-se­rie. Men så un­der årets and­ra hal­va kom vi att träf­fa på en an­nan pro­dukt. En pro­dukt som tog så­väl er­go­no­min som kom­for­ten till nya höj­der. Även den­na pro­dukt kom­mer från Lo­gi­tech, och den he­ter MX Ver­ti­cal.

Pla­ce­rar du un­derar­men på skriv­bor­det hål­ler du nor­malt han­den i en vin­kel på cir­ka 60 gra­der från bor­det. Det är pre­cis det­ta som Lo­gi­tech har ta­git fasta på med MX Ver­ti­cal. Du be­hö­ver in­te vri­da han­den för att grep­pa mu­sen och det blir myc­ket be­kvämt, mu­sen känns näs­tan som en för­läng­ning av han­den.

Lo­gi­tech har, som bruk­ligt, sett till att mu­sen hål­ler hög kon­struk­tions­kva­li­tet, och den har en hög­kva­li­tets­sen­sor på 4 000 dpi, vil­ket mins­kar be­ho­vet av stör­re rö­rel­ser med upp till fy­ra gång­er. Då den­na mus bå­de an­vän­der Blu­e­tooth och Lo­gi­te­chs Uni­fy­ing-lös­ning kan den an­slu­tas till tre oli­ka en­he­ter sam­ti­digt, var­på du en­kelt kan väx­la mel­lan des­sa med ett knapp­tryck. Ett ex­tra plus är att mu­sen även kan an­vän­das som sladd­bun­den, via ladd­ka­beln. Då mu­sen har stöd för pro­gram­met Flow kan vi en­kelt flyt­ta fi­ler mel­lan två oli­ka sy­stem ge­nom ”drag och släpp”.

TRÅD­LÖST FÖR SPEL

När det gäl­ler möss och spel har det näs­tan alltid hand­lat om tråd­bun­den an­slut­ning. Det­ta för att upp­nå högs­ta pre­ci­sion och lägs­ta la­tens. Men som be­kant går ut­veck­ling­en fram­åt, och årets kanske mest in­tres­san­ta spel­mus är just tråd­lös. Mu­sen he­ter Ri­val 650 Wi­re­less och kom­mer från Ste­el­se­ri­es.

Ste­el­se­ri­es Ri­val 650 Wi­re­less an­vän­der en tek­nik som he­ter Qu­an­tum Wi­re­less, vil­ken ger en la­tens på en mil­li­se­kund. Det­ta är di­rekt jäm­för­bart med en tråd­bun­den mus. För­u­tom det­ta har Ste­el­se­ri­es ut­rus­tat mu­sen med Tru­e­mo­ve3, som an­vän­der två obe­ro­en­de sen­so­rer. Den förs­ta är för nor­mal rö­rel­se me­dan den and­ra han­te­rar lyft­rö­rel­ser. Ge­nom att ome­del­bart iden­ti­fi­e­ra även mins­ta lyft kan mu­sen till­sam­mans med mjuk­va­ran kom­pen­se­ra för den­na rö­rel­se. Du får he­la ti­den ett per­fekt flyt ut­an någ­ra ryck.

De som vill kan ju­ste­ra mu­sens vikt med hjälp av åt­ta vik­ter på fy­ra gram var­de­ra. På så sätt kan man an­pas­sa för per­fekt vikt och ba­lans ut­i­från eg­na pre­fe­ren­ser. På in­si­dan sit­ter även ett ladd­bart bat­te­ri som ger ett dygns spe­lan­de. Skul­le in­te det­ta räc­ka ger 15 mi­nu­ters ladd­ning dry­ga tio tim­mar yt­ter­li­ga­re an­vänd­ning.

Det fi­na är att allt det­ta har kom­bi­ne­rats med myc­ket hög er­go­no­misk kom­fort. Dess­utom har mu­sen ut­rus­tas med en smak­full RGB-lös­ning. Det­ta är ut­an tve­kan årets mest in­tres­san­ta spel­mus.

KNAPPLÖST FÖR MAC

Vi för­sö­ker, i den ut­sträck­ning det är möj­ligt, att även täc­ka in till­be­hör till Apples pro­duk­ter. När det gäl­ler möss är det fort­fa­ran­de Ma­gic Mouse 2 som gäl­ler. Det­ta är dock in­te en tra­di­tio­nell mus med knap­par, ut­an mer en svagt U-for­mad touchmus. Den kan sä­gas ge tryck­plat­tans för­de­lar i ett mus­for­mat. Vi kan så­le­des ut­fö­ra ges­ter för att blädd­ra och att klic­ka. Dock finns det knap­par, men de är pre­cis som på en tryck­plat­ta dol­da un­der ytan, vil­ket krä­ver viss va­na.

Den här mu­sen har ett klart till­ta­lan­de ut­se­en­de och lig­ger för­vå­nans­värt bra i han­den. För­hopp­nings­vis får den ock­så stöd för for­ce­touch i en kom­man­de upp­da­te­ring, för det sak­nar vi.

TANGENTBOR­DSMUSEN

Kanske främst för dem som ar­be­tar med gra­fisk form­giv­ning, CAD el­ler 3D-rit­ning­ar har vi ett tips på nå­got som kan ses som en se­kun­där mus. Då in­te en så­dan som är tänkt att an­vän­das om den pri­mä­ra ger upp an­dan, ut­an för an­vänd­ning pa­ral­lellt med or­di­na­rie mus. En­he­ten he­ter 3D Con­nex­ion Spa­ce Pi­lot Pro.

Spa­ce Pi­lot Pro har ett centralt pla­ce­rat na­vi­ga­tions­hjul. Fo­kus lig­ger på att smi­digt na­vi­ge­ra i rit­ning­ar och gra­fik. Det finns ock­så fle­ra pro­gram­mer­ba­ra knap­par och en LCD-dis­play. När allt läggs sam­man in­ne­bär det hög pro­duk­ti­vi­tet, och vi gil­lar verk­li­gen den­na lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.