BILDSKÄRMA­R

Det gäl­ler att väl­ja rätt bildskärm ut­i­från di­na be­hov. Ett ak­tivt och kor­rekt val kan ge en nä­ra nog ma­gisk bildupp­le­vel­se.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Vi hjäl­per dig att hit­ta bild­skär­men som pas­sar dig och di­na be­hov.

När vi ska väl­ja bildskärm finns oli­ka fo­kus. Ett ex­em­pel är spel­skär­mar, för dem som vill ha ex­tremt kort re­spons­tid och en helt flim­mer­fri bild. Näs­ta ex­em­pel är bildskärma­r för gra­fisk form­giv­ning: då kom­mer vi istället in på färgrymd, RGBska­lor och ex­tre­ma GtG-vär­den. Det­ta för att kun­na åter­ge bil­der så nä­ra ori­gi­na­let som möj­ligt. Slut­li­gen har vi de mer tra­di­tio­nel­la kon­tors­bildskär­mar­na, där vi som an­vän­da­re vill ha en skärm som vi kan sit­ta fram­för i tim­mar ut­an att tröt­ta ut ögo­nen el­ler få hu­vud­värk. Det vi vill ha är allt­så en bild som in­te flim­rar och lå­ga blå­ljus­vär­den. En kon­tors­bildskärm bör även ha en skärm­fot som med­ger rik­tigt bra ergonomi. Den ska bland an­nat va­ra höj- och sänk­bar samt tillå­ta ro­ta­tion och vink­ling av bild­skär­men.

Stor­lek på bild­skär­men väljs of­ta ut­i­från hur myc­ket till­gäng­lig plats man har på skriv­bor­det. Nu­me­ra är pris­skill­na­den in­te så stor om du väl­jer att kli­va upp ett steg i stor­lek. Det­ta har du många gång­er igen bå­de i pro­duk­ti­vi­tet och i form av av­last­ning för ögo­nen.

En vik­tig skill­nad jäm­fört med en TV är att en så­dan ald­rig kan vi­sa in­ne­håll med hög­re upp­lös­ning än vad som sänds till den. Det­ta är dock nå­got du själv kan sty­ra över med en bildskärm till en da­tor. Där­för re­kom­men­de­rar vi att du sat­sar på en bildskärm med upp­lös­ning­en 4k el­ler hög­re. Det vill sä­ga, så­vi­da du in­te sö­ker ex­tremt låg re­spons­tid och ett helt flim­mer­fritt spe­lan­de. De som sö­ker det­ta bör istället nor­malt tit­ta ef­ter upp­lös­ning­ar som 2 560 el­ler 1 440.

PLATS FÖR MÅNGA PROGRAMFÖN­STER

En kon­tor­s­o­ri­en­te­rad bildskärm ska gö­ra att du kla­rar av en hel dags ar­be­te ut­an be­svär. Den ska ock­så va­ra nå­got av ett hjälp­me­del i var­da­gen och ef­fek­ti­vi­se­ra vårt ar­be­te på oli­ka sätt. Det finns vis­ser­li­gen ett fler­tal mer bud­get­be­to­na­de bildskärma­r in­om den­na ka­te­go­ri, men då mer­par­ten av oss da­to­ran­vän­da­re till­bring­ar åt­skil­li­ga tim­mar fram­för bildskärma­r är vår re­kom­men­da­tion att in­te snå­la från start.

En av de mest in­tres­san­ta bildskärma­r som vi har tes­tat, för kon­tor­san­vänd­ning, un­der året kom­mer från Samsung och he­ter C49J890DKU. Det är en gans­ka unik lös­ning som ba­se­ras på en 49-tums ult­rabred och välvd skärm. En­kelt ut­tryckt är det som om du ha­de haft dubb­la skär­mar på 27 tum pla­ce­ra­de bred­vid varand­ra. Det du slip­per är ett and­ra bords­ställ och ram mel­lan bil­dy­tor­na.

Bild­skär­men ar­be­tar med en upp­lös­ning på 3 840 x 1 080 pix­el och är per­fekt för oss som bru­kar ha fle­ra föns­ter up­pe sam­ti­digt. Det­ta oav­sett om det gäl­ler fle­ra do­ku­ment, bil­der el­ler an­nat. Då skär­men dess­utom har en be­hag­lig sväng­ning på 1 800R blir det lät­ta­re att över­blic­ka allt. Kom­bi­na­tio­nen av en upp­da­te­rings­fre­kvens på 144 hertz och Sams­ungs oli­ka tek­nis­ka lös­ning­ar (som Ma­gic bright, Ma­gic upsca­le och Ey­es­a­ver mo­de) ger en per­fekt ar­bets­mil­jö. Det går att till­bringa många tim­mar fram­för bild­skär­men ut­an att bli trött i ögo­nen. Dess­utom kan vi ju­ste­ra skär­men i höjd­led, til­ta och ro­te­ra den. Det är allt­så in­te ba­ra ögo­nen som sko­nas.

På an­slut­nings­si­dan hit­tar vi dubb­la HDMI, en Dis­play­port, dubb­la Typ C, dubb­la USB 2, en USB 3 Typ A och en hör­lur­san­slut­ning. Då skär­men har en rik­tigt bra lös­ning för bild-i-bild och in­te­gre­rad KVM-swit­ch är den även ett bra val för dem som sam­ti­digt ar­be­tar via fle­ra da­to­rer.

Den höga upp­da­te­rings­fre­kven­sen in­ne­bär att bild­skär­men även kan an­vän­das för spel och un­der­håll­ning. På så sätt är den en hy­brid.

ÄK­TA FÄRGÅTERGI­VNING

De som ar­be­tar pro­fes­sio­nellt med bil­der och film be­hö­ver nå­got mer än en van­lig bildskärm, här be­hövs det istället en med pre­cis färg­match­ning. Även så­da­na har vi tes­tat un­der året, och fle­ra av dem var rik­tigt in­tres­san­ta. Nå­got som kan va­ra en be­gräs­ning är att des­sa skär­mar of­ta är be­tyd­ligt dy­ra­re än mer tra­di­tio­nel­la skär­mar, så där­för tyc­ker vi att Dell Ultras­harp U3219Q är lite ex­tra in­tres­sant. Det­ta då vi får en otro­ligt bra 4k-skärm på 32 tum för un­der 8 000 kro­nor.

Dells skärm är fa­brikska­libre­rad till 99 pro­cents sRGB-täck­ning och har ett Del­taE-vär­de som är mind­re än el­ler li­ka med 2. Det­ta ger ex­ak­ta färg­ny­an­ser ut­an att vi egent­li­gen be­hö­ver gö­ra nå­got. Då mo­del­len dess­utom upp­fyl­ler 95 pro­cent av DCI-P3- och 99 pro­cent av Rec. 709-färg­täck­ning­en blir fär­ger­na verk­lig­hets­trog­na vid bå­de bild- och film­re­di­ge­ring.

Dell Ultras­harp U3219Q har stöd för bå­de PbP och PiP, så att du en­kelt kan an­vän­da fle­ra sam­ti­di­ga bild­käl­lor. Dess­utom har den in­te­gre­rad KVM-swit­ch vil­ket un­der­lät­tar vid så­dant ar­be­te. När det gäl­ler an­slut­ning­ar hit­tar vi bå­de Dis­play­port och HDMI samt en Typ C och fy­ra styc­ken USB 3 Typ A.

Det ska även tilläg­gas att skär­men har VESA-fäs­ten och att den tun­na ra­men in­ne­bär att den sam­sas bra med en

and­ra bildskärm. Skär­men kan sväng­as, lu­tas, vri­das och ju­ste­ras i höjd för per­fekt ergonomi. Dess­utom har den Com­fortvi­ew-tek­nik som fil­tre­rar bort skad­ligt blå­ljus.

GA­MING I LEVANDE FÄR­GER

När det gäl­ler bildskärma­r för spel har det pri­mä­ra fo­ku­set of­ta va­rit ex­tremt låg la­tens. Nå­got som har in­ne­bu­rit att vi har fått gö­ra av­kall på så­väl bild­kva­li­tet som upp­lös­ning. Det­ta är nu histo­ria, tack va­re BenQ EX3501R.

Du får med BenQ EX3501R en bildskärm på 35 tum som kom­bi­ne­rar HDR-tek­nik med äk­ta färgåtergi­vning. Dess­utom med rik­tigt bra re­spons­tid. Bild­skär­men an­vän­der AMD:s Fre­e­sync-tek­nik och ar­be­tar med 100 hertz som upp­da­te­rings­fre­kvens. Tek­ni­ker som BenQ Eye-ca­re och Bright­ness In­tel­li­gence Plus in­ne­bär i sin tur att vi kan till­bringa tim­mar fram­för bild­skär­men ut­an att det tröt­tar ut ögo­nen el­ler ger oss hu­vud­värk. Nac­ke och ax­lar lär hel­ler in­te bli så tröt­ta, för bild­skär­men kan ju­ste­ras i höjd­led och til­tas.

Bild­skär­men är svagt böjd (1 800R) för en mer om­slu­tan­de spelupp­le­vel­se och har 21:9 som bild­för­hål­lan­de. Då den har upp­lös­ning på 3 440 x 1 440 ryms mer av vå­ra spel på sam­ma bil­dy­ta. Och skul­le in­te ytan räc­ka för dig, så in­ne­bär den tun­na ra­men att du en­kelt kan byg­ga ut med fle­ra bildskärma­r. Som van­ligt med bildskärma­r från BenQ får vi kraft­full me­ny­han­te­ring. Li­kaså upp­skat­tar vi de kon­fi­gu­re­ra­de vis­nings­lä­ge­na. Du kan snabbt by­ta från ett äk­ta sRGB-lä­ge till ett av de tre vis­nings­lä­ge­na för spel el­ler de­fi­ni­e­ra eg­na al­ter­na­tiv.

Ett ex­tra plus är även BenQ:s egen Flic­ker-free-tek­nik som, även om Fre­e­sync in­te an­vänds, ger oss en helt flim­mer­fri och sta­bil bild.

På an­slut­nings­si­dan hit­tar vi dubb­la HDMI 2, en Dis­play­port, dubb­la USB 3 och en Typ C-port.

FÖR DET MO­DER­NA HEM­MET

En trend som har pend­lat lite fram och tillbaka un­der årens lopp har va­rit an­vän­dan­de av HTPC-lös­ning­ar. Nu­me­ra är det­ta in­te läng­re så hett, på grund av de smarta TV-ap­pa­ra­ter­na. De fles­ta en­he­ter kan an­slu­tas till en så­dan, det må va­ra mo­bil­te­le­fo­ner och da­torplat­tor el­ler en van­lig da­tor. På så sätt kan man nju­ta av in­ne­hål­let på en stor bildskärm, men det gäl­ler då att väl­ja en TV med hög upp­lös­ning, låg la­tens och lite hög­re upp­da­te­rings­fre­kvens.

Det­ta togs till en hög­re ni­vå un­der året, vil­ket har öpp­nat nya möj­lig­he­ter. För det var un­der 2018 som vi fick de förs­ta kom­mer­si­el­la TV-ap­pa­ra­ter­na med stöd för 8k. Vi har un­der året haft för­må­nen att tes­ta ett par av des­sa. De pro­duk­ter som de­fi­ni­tivt pas­sar bäst som kom­bi­ne­ra­de lös­ning­ar (TV och bildskärm) är de som in­går i Sams­ungs Q900R-se­rie. Des­sa finns i oli­ka stor­le­kar och er­bju­der äk­ta 8k-upp­lös­ning med mer än 33 mil­jo­ner pix­el. De här TV­ap­pa­ra­ter­na ba­se­ras på Sams­ungs nya Qu­an­tum-pro­ces­sor, som in­te ba­ra pre­sen­te­rar en otro­lig bild­kva­li­tet, ut­an som ock­så kan ska­la upp ma­te­ri­al i re­al­tid till 8k. När det­ta görs med ma­te­ri­al i 4k märks knappt nå­gon kva­li­tets­de­ge­ne­ra­tion.

De här TV-ap­pa­ra­ter­na ar­be­tar dess­utom med nya Q HDR 4000/3000, som ger upp till 4 000 nits ljus­styr­ka och 100 pro­cents färg­vo­lym. Det kan över­sät­tas till att bå­de svär­ta och fär­ger vi­sas på ett sätt som vi ald­rig ti­di­ga­re har upp­levt på en TV-ap­pa­rat.

Så det­ta är en bra kom­bi­na­tions­lös­ning, lite ex­tra då den har stöd för Steam Link. Sam­ti­digt bru­kar det som sma­kar även kos­ta. Prislap­pen är cir­ka

50 000 kro­nor för

65 tum.

För de mo­der­na hem­men där ar­be­te och fri­tid går hand i hand kan en 8k-TV va­ra den ul­ti­ma­ta skär­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.