SKRIVARE DSKRIVARE

Det finns vis­sa sa­ker som kan va­ra mer prak­tis­ka i ana­log form. Trots di­gi­ta­li­se­ring­en är skri­var­na långt ifrån ut­dö­da, sna­ra­re ser vi fort­satt ut­veck­ling.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Allt är in­te bäst di­gi­talt.

Skri­var­na är långt ifrån ut­dö­da. Dä­re­mot har vi kun­nat se en viss för­änd­ring i hur de an­vänds. De var ti­di­ga­re näs­tan var mans el­ler kvin­nas egen­dom, men det­ta har mins­kat en aning. Sam­ma sak gäl­ler vå­gen av renod­la­de fo­to­skri­va­re, som blev så po­pu­lä­ra för någ­ra år se­dan – den ver­kar ha av­kling­at. Li­kaså no­te­rar vi ett fort­satt skif­te mot mil­jötän­kan­de vad gäl­ler den to­ta­la mil­jöpå­ver­kan per ut­skrift. Det­ta räk­nat ut­i­från till­verk­ning­en av en­he­ter­na i sig, till re­serv­de­lar och för­bruk­nings­ma­te­ri­al.

På så sätt har det allt­så bli­vit enkla­re att gö­ra mil­jö­mäs­sigt bätt­re val.

På se­na­re tid har vi ock­så fått se en fram­växt av ut­skriftstjä­ns­ter. Det hand­lar då om allt från att skri­va ut si­na eg­na böc­ker i mind­re an­tal till att skri­va ut ma­nu­a­ler och lik­nan­de an­pas­sat ef­ter det verk­li­ga an­ta­let an­vän­da­re, istället för att som ti­di­ga­re tryc­ka enor­ma vo­ly­mer. Även tjäns­ter för 3D-ut­skrif­ter fort­sät­ter växa och vi har i Sve­ri­ge kun­nat se fle­ra stör­re sam­ar­be­ten växa fram un­der året. Dels så­da­na som till­ver­kar pro­duk­ter ut­i­från fär­di­ga rit­ning­ar vid be­ställ­ning, dels så­da­na till vil­ka du kan lad­da upp di­na eg­na rit­ning­ar. En trend som skyn­dat på den­na ut­veck­ling är att vi an­vän­der allt fler en­he­ter med ut­skrifts­möj­lig­he­ter, in­te ba­ra da­to­rer ut­an även mo­bil­te­le­fo­ner och kameror. Här tän­ker vi fram­för allt på So­nys mo­bil­te­le­fo­ner och 3D-ut­skrif­ter, vil­ket även Huawei har bör­jat ge sig in på.

Det­ta gör att det ock­så blir in­tres­sant att kun­na skri­va ut från and­ra plat­ser än just vid skriv­bor­det. Det ska i prin­cip räc­ka med en in­ter­ne­tan­slut­ning el­ler tråd­lös an­slut­ning till ett lo­kalt nät­verk. Det­ta stäl­ler i sin tur stör­re krav på sä­ker­he­ten. Dels med tan­ke på nät­ver­ket, dels ock­så för att skri­var­na blir allt mer kom­pe­ten­ta. Nu­me­ra bör des­sa när­mast be­trak­tas som da­to­rer. En in­ter­ne­tan­slu­ten skrivare blir där­med en möj­lig at­tacky­ta mot hem­mets el­ler fö­re­ta­gets öv­ri­ga an­slut­na en­he­ter.

ALLT I ETT FÖR KONTORET

Fö­re­tag sö­ker of­ta skrivare som ger lägs­ta möj­li­ga to­tal­kost­nad. Skri­va­ren ska va­ra en­kel att in­stal­le­ra, han­te­ra och över­va­ka. Den ska krä­va mi­ni­mal ser­vice, ha hög ut­skrifts­has­tig­het och låg drifts­kost­nad bå­de sett till re­serv­de­lar och till för­bruk­nings­ma­te­ri­al. Fram­för allt ska den va­ra så mil­jö­vän­lig som möj­ligt.

Vi har tes­tat fle­ra al­ter­na­tiv un­der året som kan pas­sa in, men den vi till slut fast­na­de för var Ep­son Work­for­ce WF7720DTWF. Det är en pris­värd kom­bi­na­tions­en­het med stöd för ut­skrif­ter upp till A3-for­mat. Dess­utom har den stöd för du­plex­ut­skrif­ter, är kom­pakt och har dubb­la pap­pers­fack. Det sist­nämn­da är prak­tiskt när vi väx­lar mel­lan oli­ka pap­pers­ty­per och for­mat. Det är en multi­funk­tions­en­het som, för­u­tom dub­belsi­di­ga ut­skrif­ter, kan an­vän­das som bild­lä­sa­re och för att skic­ka fax. Den au­to­ma­tis­ka do­ku­ment­ma­ta­ren har plats för 35 styc­ken A3-ark.

Ep­son Work­for­ce WF-7720DTWF är an­pas­sad för ar­bets­grup­per och mind­re fö­re­tag. Den kla­rar ut­skrif­ter i svart­vitt med 18 si­dor per mi­nut och i färg kla­rar den dry­ga tio si­dor per mi­nut. Då skri­va­ren an­vän­der XXL-pa­tro­ner gyn­nar det ut­skrifts­kost­na­den. Dess­utom finns stöd för Ep­sons Re­a­dy­inc som au­to­ma­tiskt kan se till att du har mer bläck till­gäng­ligt in­nan det tar slut. När det gäl­ler ut­skrifts­kva­li­te­ten finns ing­et att an­mär­ka, så­väl text­do­ku­ment som bil­der blir bra.

För ut­skrift kan man väl­ja mel­lan Et­her­net, Wi-Fi, USB, WiFi-Direct el­ler NFC. Det är även möj­ligt att an­vän­da Ep­son Con­nect, för ut­skrift från vil­ken plats i värl­den vi än öns­kar.

En­he­ten ad­mi­ni­stre­ras via ett in­stal­le­rat program el­ler pek­skär­men på 10,9 tum. Den är dess­utom väl­digt an­vän­dar­vän­lig och en­kel att fel­sö­ka. På den punk­ten har Ep­son gjort ett bra jobb med gui­der­na som vi­sas på skär­men.

UPP TILL A

En skrivare som vi ny­li­gen tes­tat, och som de­fi­ni­tivt rik­tar sig till fö­re­tag el­ler den mer pro­fes­sio­nel­la heman­vän­da­ren som del­vis liv­när sig på bil­der, är HP De­sign­jet T830. Det hand­lar om en kom­pakt kom­bi­na­tion av skrivare och bild­lä­sa­re som kla­rar 24 tum el­ler 610 mil­li­me­ter. En­he­ten skri­ver ut från rul­le i A1 el­ler A2 och från ark i A3 och A4. Den kla­rar 81 styc­ken A1-ut­skrif­ter per tim­me el­ler han­te­rar A1-/D-for­mat på 26 se­kun­der med upp till 2 400 dpi.

Skri­va­ren job­bar med fy­ra pa­tro­ner och ger en otro­ligt hög ut­skrifts­kva­li­tet. Som nämnts ovan är den­na lös­ning pri­märt för bild­stu­di­or el­ler kanske bygg­nads­rit­ning­ar, men vi fann ett an-

nat an­vänd­nings­om­rå­de som HP kanske in­te ens har tänkt på. Vi pla­ne­ra­de att ta­pet­se­ra en hel vägg med eg­na fo­to­ta­pe­ter. Det­ta skul­le nor­malt kos­ta 6 800 kro­nor och ta cir­ka tre vec­kor. Ge­nom att an­vän­da HP De­sign­jet T830 blev för­bruk­nings­kost­na­den för sam­ma jobb knap­pa 650 kro­nor och vi ha­de allt klart på mind­re än fy­ra tim­mar. Nu mo­ti­ve­rar ett en­da så­dant ar­be­te in­te in­kö­pet, men fem lik­nan­de ar­be­ten och en­he­ten skul­le va­ra in­tjä­nad.

Det är som sagt en multi­funk­tions­en­het och bild­lä­sa­ren är rik­tigt bra. Den ar­be­tar med 600 x 600 dpi och 24-bi­tars djup.

HP De­sign­jet T830 ger ett brett ut­bud av oli­ka ut­skrifts­möj­lig­he­ter. Fak­tiskt pla­ne­rar vi att in­för­skaf­fa en så­dan till kontoret.

BÄS­TA FAMILJEINV­ESTERINGEN

Även om de bå­da ti­di­ga­re nämn­da skri­var­na ock­så pas­sar den mer krä­van­de fa­mil­jen tror vi att många än­då sä­ker en mer plån­boks­vän­lig va­ri­ant. De som kän­ner igen sig ska dock in­te gö­ra det sto­ra miss­ta­get att ute­slu­tan­de ut­gå från den ini­ti­a­la kost­na­den för in­köp. Pro­ble­met med många av de skrivare som är rik­tigt bil­li­ga i in­köp är att kost­na­der­na of­ta spring­er iväg un­der själ­va drif­ten. Det är in­te så säl­lan man får springa och kö­pa för­bruk­nings­va­ror på lö­pan­de band. Dess­utom ten­de­rar des­sa en­he­ter även att ha kor­ta­re livs­längd och mer käns­lig bläck­han­te­ring.

Den vi re­kom­men­de­rar som den bäs­ta fa­mil­je­skri­va­ren 2018 är Ep­son ET-2650. Be­teck­ning­en ET ska lä­sas som Eco Tank, det är allt­så en skrivare ut­an tra­di­tio­nel­la pa­tro­ner, som istället an­vän­der tankar med bläck. Dels in­ne­bär det att kost­na­den för bläc­ket blir be­tyd­ligt läg­re, dels att vi re­dan vid in­köp får med en för­bruk­ning mot­sva­ran­de ut­skrif­ter un­der två år. Den­na skrivare har ock­så en smart iso­le­ring av bläc­ket, vil­ket in­ne­bär att mun­styc­ken och an­nat in­te ris­ke­rar att tor­ka ihop li­ka snabbt som på mer tra­di­tio­nel­la skrivare.

Ep­son ET-2650 han­te­ras via en bildskärm och vi kan skri­va ut bå­de via nät­ver­ket och ge­nom moln­ba­se­ra­de tjäns­ter.

En­he­ten har även en SD-kort­lä­sa­re som gör att vi kan skri­va ut bil­der och do­ku­ment ut­an in­bland­ning av and­ra en­he­ter. Tack va­re Ep­sons höga ut­skriftsupp­lös­ning (5 760 x 1 440) blir tex­ter­na la­serskar­pa och bil­der­na levande. En­he­ten har dess­utom låg ef­fekt­för­bruk­ning och ett smart vi­lo­lä­ge.

SKRIV UT DI­NA RE­SERV­DE­LAR

Det är in­te of­ta vi ser ny tek­nik eta­ble­ra sig så sak­ta hos kon­su­men­ter­na som med 3D-skrivare. Men för var­je år som går har nya mo­del­ler lan­se­rats. Fram­för allt har skri­var­na i sig bli­vit enkla­re att han­te­ra och de med­föl­jan­de pro­gram­men har bli­vit bå­de kraft­ful­la­re och mer kom­plet­ta. Nu­me­ra be­hövs det näs­tan inga för­kun­ska­per för att kom­ma igång.

Den skrivare vi har fast­nat för i år är Flas­h­for­ge In­ven­tor IIS. Det är en li­ka de­lar an­vän­dar­vän­lig och kost­nads­ef­fek­tiv 3Dskri­va­re. Det är dock en re­la­tivt kom­pakt mo­dell vil­ket be­grän­sar bygg­vo­ly­men till 150 x 140 x 140 mil­li­me­ter. För de fles­ta pri­vat­per­so­ner lär det­ta dock räc­ka till.

En­he­ten kan an­slu­tas via Wi-Fi, men det är ock­så möj­ligt att skri­va ut di­rekt från USB-min­nen. Och det är en­kelt att kom­ma igång, tack va­re tyd­li­ga kon­trol­ler. Ny tek­nik in­ne­bär även att ka­libre­ring­en av bygg­plat­tan har bli­vit enkla­re. Då den­na är lätt att ta ut från skri­va­ren är det en­kelt att ta bort ut­skrif­ter­na när de är fär­di­ga. Dess­utom är skri­va­ren slu­ten och har en smart dörr som skyd­dar un­der ut­skrifts­pro­ces­sen. Ett in­no­va­tivt de­sig­nat fyr­si­digt luft­flö­de ky­ler snabbt de ogif­ti­ga och bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra PLA-fi­la­men­ten, för högs­ta ut­skrifts­kva­li­tet.

Det med­föl­jer även fle­ra smarta program. Ett ex­em­pel är Flas­h­print, som hjäl­per oss att om­vand­la 2D till 3D. Det­ta me­dan vi med Hap­py 3D ar­be­tar med fär­di­ga mo­del­ler, vil­ka kan kom­bi­ne­ras med helt egen­de­sig­na­de mo­del­ler, allt på ett snabbt och smi­digt sätt. El­ler var­för in­te an­vän­da nå­gon av So­nys se­nas­te mo­bil­te­le­fo­ner och fånga en 3D-mo­dell av dig själv? Skriv se­dan ut din egen ac­tion­fi­gur, el­ler kanske du vill bli kung el­ler drott­ning i ett schack­spel? Det finns många möj­lig­he­ter, men fram­för allt kan du med den­na mo­dell skapa så­väl re­serv­de­lar som oli­ka for­mer av PC-modd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.