TYST KYLA

Till­räck­lig kyl­ning gag­nar da­tor­kom­po­nen­ter­na. På så sätt gag­nar det ock­så din plån­bok, mil­jön och din an­vän­darupp­le­vel­se.

Datormagazin - - NUMMER ‘’ ’“‘• | -

Sva­la kom­po­nen­ter hål­ler läng­re. Om de dess­utom kyls ned ut­an oljud blir al­la gla­da.

Det finns ing­en del i en da­tor som mår bra av för hög tem­pe­ra­tur. Re­sul­ta­tet kan bli säm­re pre­stan­da när sy­ste­met kloc­kar ned och säm­re livs­längd för kom­po­nen­ter­na. Det först­nämn­da på­ver­kar din an­vän­darupp­le­vel­se och pro­duk­ti­vi­tet, me­dan det sist­näm­na på­ver­kar din plån­bok och mil­jön när kom­po­nen­ter får by­tas i för­tid.

Dessvär­re är det få chas­sin som är helt op­ti­me­ra­de från start sett till just kyl­ning och luft­ge­nom­ström­ning. Det är dock in­te så en­kelt som att det räc­ker med att fyl­la chas­sit med fläk­tar. Det finns lös­ning­ar med väl­digt va­ri­e­ran­de pre­stan­da. Det­sam­ma kan sä­gas om de­ras ljud­ni­vå.

DET NA­TUR­LI­GA FLÖ­DET

De fles­ta chas­sin säljs med ett par mon­te­ra­de fläk­tar och det bru­kar även fin­nas plats för fler. Det kan många gång­er va­ra värt att by­ta ut de be­fint­li­ga fläk­tar­na, fram­för allt om du har haft des­sa en tid, el­ler att kom­plet­te­ra dem. En sak som du bör va­ra ob­ser­vant på i det­ta lä­ge är att de för­mon­te­ra­de fläk­tar­na vi­sar på chas­sits na­tur­li­ga luft­flö­des­väg. Med det­ta me­nar vi att om du by­ter des­sa el­ler kom­plet­te­rar med fle­ra, se till att des­sa har sitt in­sug/ ut­blås i sam­ma rikt­ning som öv­ri­ga fläk­tar. Det­ta bå­de för att oli­ka flö­den in­te ska mot­ar­be­ta varand­ra och för att till­ver­kar­na alltid har en tan­ke om hur det op­ti­ma­la flö­det för just det­ta chas­si ska va­ra.

Lite för­enk­lat finns det tre ty­per av fläk­tar, och des­sa an­vänds på oli­ka plat­ser. De som of­ta kal­las Air­flow el­ler High air­flow an­vänds för att få in luft i chas­sit. Des­sa är bygg­da för att flyt­ta sto­ra mäng­der luft över ett stort om­rå­de med mi­ni­mal ljud­ni­vå. De­ras mot­sats kal­las of­tast för Air pressu­re och de gör sig bäst an­ting­en på ra­di­a­to­rer el­ler di­rekt på kyl­flän­sar. De är ut­for­ma­de för att tryc­ka ut sto­ra mäng­der luft över ett kort av­stånd. Den tred­je va­ri­an­ten är de som kal­las för ba­lan­se­ra­de fläk­tar. Des­sa job­bar ock­så med högt tryck, men de skic­kar luf­ten läng­re bort än Air pressu­re-fläk­tar­na. Där­med har de ock­så ett bre­da­re an­vänd­nings­om­rå­de och kan läm­pa sig för att kyla hård­dis­kar el­ler om en si­do­dörr har plats för en fläkt för att kyla gra­fik­kor­tet.

En av de mest in­tres­san­ta fläk­tar­na un­der året var Be Qu­i­et Si­lent Wings3. Des­sa an­vän­der en unik mo­tor som mi­ni­me­rar vib­ra­tio­ner och re­so­nans­ljud. Fläk­tar­na finns i 120 och 140 mil­li­me­ter samt med el­ler ut­an stöd för PWM. De le­ve­re­rar ett högt luft­tryck till mi­ni­mal ljud­ni­vå.

Kom­mer fläk­tar­na att sy­nas, ge­nom en glas­dörr el­ler på an­nat sätt, re­kom­men­de­rar vi å and­ra si­dan Cor­sa­ir ML120 Pro RGB LED 120mm PWM Pre­mi­um Mag­ne­tic Le­vi­ta­tion Fan. Des­sa fläk­tar an­vän­der mag­ne­tism för att ro­te­ra med mins­ta möj­li­ga

När det gäl­ler vat­ten­ba­se­ra­de CPU-ky­la­re vill vi lyf­ta fram Cor­sa­ir H115i RGB Pla­ti­num. Lös­ning­en be­står av dubb­la 140-mil­li­me­ters ML Pro PWM-fläk­tar vil­ka är fullt RGB-för­be­red­da. Des­sa kom­plet­te­ras av en snygg vat­ten­pump med RGB. PWM-lös­ning­en in­ne­bär att fläk­tar­na kan ro­te­ra i mel­lan 400 och 2 000 varv per mi­nut, för en op­ti­mal ba­lans mel­lan kyl­be­hov och ljud­ut­veck­ling. Sy­ste­met har även stöd för Ze­ro RPM i de lä­gen pro­ces­sorn in­te be­hö­ver ex­tra kyl­ning. Då mo­del­len är av i-typ (H115i) kan vi in­te ba­ra sty­ra LED-belys­ning­en, ut­an även fläkt- och pump­has­tig­het ef­ter vå­ra öns­ke­mål. Lös­ning­en har stöd för de fles­ta sock­lar och he­la in­stal­la­tions­pro­ces­sen ut­förs ut­an be­hov av verk­tyg.

Den här mo­del­len har vi kört till­sam­mans med bå­de In­tels se­nas­te i9x-pro­ces­so­rer och den and­ra ge­ne­ra­tio­nens Th­re­adrip­per från AMD. I samt­li­ga fall låg tem­pe­ra­tu­ren nå­gon el­ler någ­ra gra­der läg­re än i al­ter­na­ti­va men lik­vär­di­ga lös­ning­ar.

Det finns al­ter­na­tiv för dem som in­te vill an­vän­da väts­ke­kyl­ning, men som än­då vill max­i­me­ra pro­ces­sorns pre­stan­da. Då kan vi re­kom­men­de­ra två myc­ket kom­plet­ta lös­ning­ar, bå­da från Coo­ler­mas­ter.

Den förs­ta he­ter Wraith Rip­per och är spe­ci­ellt fram­ta­gen för AMD:s Th­re­adrip­per-platt­form. En­he­ten be­står av en full­stor kop­par­plat­ta som täc­ker he­la pro­ces­sorn. Från den­na plat­ta lö­per sju sym­met­riskt pla­ce­ra­de vär­me­rör vil­ka le­der vär­men upp i två torn med kyl­flän­sar. Mel­lan des­sa torn sit­ter en 120-mil­li­me­ters fläkt som tryc­ker bort den var­ma luf­ten. Det he­la om­sluts av ett höl­je med RGB som ger en dis­kret men ef­fekt­full look. Trots att vi har kört 2990WX i över­kloc­kat lä­ge, så har den­na ky­la­re hål­lit vär­men på dräg­lig ni­vå ut­an att bli för hög­ljudd.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet är MA620P TUF Edi­tion. Den­na ky­la­re har ut­veck­lats till­sam­mans med Asus, och även den ba­se­ras på en dub­bel­torns­lös­ning. Skill­na­den är att den har två MF120R RGB-fläk­tar för så­väl op­ti­mal kyl­ning som ef­fekt­full be­lys­ning. Du kan an­vän­da lös­ning­en till­sam­mans med bå­de In­tel och AMD, med un­dan­tag för just Th­re­adrip­per, och den ger myc­ket hög kyl­pre­stan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.